Press Release

The Daphne Caruana Galizia Prize for Journalism –
call for submission of entries

 • Annual Prize to reward outstanding journalism that promotes or defends core EU values 
 • Winner chosen by independent jury composed of press and civil society representatives 
 • €20 000 to be awarded in prize money 
 • Award ceremony mid-October coinciding with the anniversary of the assassination of Daphne Caruana Galizia
       

On 3 May, the World Press Freedom Day, the European Parliament officially launched the call for submissions for entries to the Daphne Caruana Galizia Prize for Journalism.

The Prize rewards on a yearly basis outstanding journalism that promotes or defends the core principles and values of the European Union such as human dignity, freedom, democracy, equality, rule of law, and human rights.

European Parliament President Roberta Metsola said: “Journalists must be free to do their work. That is non-negotiable. Each year the European Parliament renews its commitment to uphold media and press freedom, in tribute to the fearless journalist Daphne Caruana Galizia. Daphne was assassinated, but her spirit endures in the work of journalists who, just like her, champion truth, pluralism and justice. This prize belongs to them”.

The Prize is open to professional journalists and teams of professional journalists of any nationality, who can submit in-depth pieces that have been published or broadcast by media based in one of the 27 EU countries. The aim is to support and highlight the importance of professional journalism in safeguarding  human dignity, freedom, democracy, equality, rule of law, and human rights..

An independent jury composed of representatives of the press and civil society from the 27 member states, as well as representatives of the main European Associations of Journalism, will choose the winning entry. The award ceremony takes place each year around 16 October, the date Daphne Caruana Galizia was assassinated.

The prize and the €20 000 prize money demonstrates the European Parliament’s strong support for investigative journalism and the importance of a free press. Over the last few years, Parliament has warned about attempts both in the EU and beyond to undermine media pluralism.

MEPs have repeatedly denounced the attacks on journalists, particularly from politicians, across many member states, and called on the Commission to table legislation against abusive lawsuits. The first new rules to tackle malicious litigation against critical voices were approved in February 2024. In March, the Parliament also gave its green light to the European Media Freedom Act, a new law to protect EU journalists and freedom of the press.

Journalists can submit their article(s) online at https://daphnejournalismprize.eu/ by 31 July 2024, 12 PM (CET).

Who was Daphne Caruana Galizia?

Daphne Caruana Galizia was a Maltese journalist, blogger and anti-corruption activist who reported extensively on corruption, money laundering, organised crime, sale of citizenship and the Maltese government’s links to the Panama Papers. Following harassment and threats, she was murdered in a car bomb explosion on 16 October 2017. The outcry over the authorities’ handling of her murder investigation ultimately prompted the resignation of Prime Minister Joseph Muscat. Critical of failings in the investigation, in December 2019, MEPs called on the European Commission to take action.

In October 2023, six years after her assassination,  Parliament expressed concern that limited progress has been made on her murder. MEPs regretted that the investigations have led to only three convictions and insisted that everyone involved needs to be brought to justice.

Кандидатстване за наградата за журналистика „Дафне Каруана Галиция“

 • Годишна награда за изключителни журналистически постижения в популяризирането или защитата на основните ценности на ЕС
 • Победителят се избира от независимо жури, съставено от представители на медиите и гражданското общество
 • Наградният фонд е 20 000 EUR
 • Церемонията по награждаването е в средата на октомври за отбелязване на годишнината от убийството на Дафне Каруана Галиция

Наградата за журналистика „Дафне Каруана Галиция“ се присъжда всяка година около 16 октомври, датата, на която журналистката беше убита.

На 3 май, Световния ден на свободата на печата, Европейският парламент официално стартира процедурата за кандидатстване за наградата за журналистика „Дафне Каруана Галиция“.

Наградата се присъжда всяка година за изключително журналистическо постижение, което насърчава или защитава основните принципи и ценности на Европейския съюз като човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, принципите на правовата държава и правата на човека.

Председателят на Парламента Роберта Мецола заяви: „Журналистите трябва да бъдат свободни да вършат работата си. Това не подлежи на преговори. Всяка година Европейският парламент подновява ангажимента си да подкрепя свободата на медиите и печата в знак на почит към безстрашната журналистка Дафне Каруана Галиция. Дафнe беше убита, но духът й живее в работата на журналистите, които също като нея защитават истината, плурализма и справедливостта. Тази награда им принадлежи.“

Поканата за представяне на кандидатури се отправя към всички професионални журналисти и екипи от професионални журналисти, независимо от тяхното гражданство. Те могат да участват със задълбочени журналистически материали, публикувани или излъчени от медии, базирани в една от 27-те държави – членки на Европейския съюз. Целта е да се подкрепи и подчертае значението на професионалната журналистика за защитата на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, върховенството на закона и правата на човека.

Победителят ще бъде избран от независимо жури, съставено от представители на медиите и гражданското общество от 27-те държави членки, както и представители на основните европейски журналистически асоциации. Церемонията по награждаването се провежда всяка година около 16 октомври, датата, на която беше убита Дафне Каруана Галиция.

Европейският парламент връчва наградата и парично възнаграждение от 20 000 евро в знак на подкрепа за разследващата журналистика и като признание за значението на свободните медии. От няколко години насам Парламентът предупреждава, че както в ЕС, така и извън него, се правят опити за отслабване на медийния плурализъм.

Членовете на ЕП многократно са осъждали нападенията срещу журналисти, особено от страна на политици, в много държави членки и са призовавали Комисията да предложи законодателство срещу неправомерните съдебни производства. Първите нови правила за справяне със злоупотреби с производства срещу критични гласове бяха одобрени през февруари 2024 г. През март Парламентът даде зелена светлина и на Европейския акт за свободата на медиите – нов закон за защита на журналистите в ЕС и свободата на печата.

Журналистите могат да изпратят онлайн своите статии чрез уебсайта https://daphnejournalismprize.eu/ до 31 юли 2024 г., 12:00 ч. (централноевропейско време).

Коя е Дафне Каруана Галиция?

Дафне Каруана Галиция е малтийска журналистка, блогър и активист в борбата с корупцията, автор на задълбочени анализи на корупцията, прането на пари, организираната престъпност, продажбата на гражданство и връзките на малтийското правителство с т.нар. „Досиета от Панама“. След тормоз и заплахи, на 16 октомври 2017 г. журналистката беше убита при експлозия на кола бомба. Общественото възмущение от начина, по който властите разследваха убийството, доведе до оставката на премиера Джоузеф Мускат. Членовете на Европейския парламент критикуваха пропуските в разследването, а през декември 2019 г. призоваха Европейската комисия да предприеме действия по случая.

През октомври 2023 г., шест години след убийството, Парламентът изрази безпокойство, че в разследването не е постигнат значителен напредък. Евродепутатите изказаха съжаление, че разследванията са довели само до три присъди и настояха всички замесени да бъдат изправени пред съда.

Cena Daphne Caruanové Galiziové za žurnalistiku –
výzva k přihlašování příspěvků

 • Vyhlašuje se nový ročník výroční ceny za vynikající žurnalistiku, která prosazuje nebo hájí základní hodnoty EU
 • Vítěze vybere nezávislá porota složená z novinářů a zástupců občanské společnosti
 • Cena zahrnuje finanční odměnu 20 000 eur
 • Slavnostní udílení ceny proběhne v polovině října u příležitosti výročí vraždy Daphne Caruanové Galiziové

Cena Daphne Caruanové Galiziové za žurnalistiku se každoročně udílí přibližně 16. října, v den výročí novinářčiny vraždy. © EP


U příležitosti Světového dne svobody tisku 3. května Evropský parlament oficiálně vyzval k podávání přihlášek do soutěže o Cenu Daphne Caruanové Galiziové za žurnalistiku.

Cena se každoročně uděluje za vynikající žurnalistiku, která prosazuje nebo hájí základní principy a hodnoty Evropské unie, jako je lidská důstojnost, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a lidská práva.

Předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolová při zahájení nového ročníku pronesla: „Novináři musí vykonávat svou práci svobodně. O tom nelze diskutovat. Evropský parlament na počest odvážné novinářky Daphne Caruanové Galiziové rok co rok znovu připomíná svůj závazek prosazovat svobodu tisku a médií. Daphne byla zavražděna, ale její duch žije dál díky práci novinářů, kteří stejně jako ona bojují za pravdu, pluralismus a spravedlnost. Právě jim tato cena patří.“

O cenu se mohou ucházet profesionální novináři jako jednotlivci i týmy bez ohledu na státní příslušnost. Nominovat mohou výsledky své investigativní práce, jež byly zveřejněny nebo odvysílány v médiích v některém z 27 členských států EU. Smyslem udílení ceny je podpořit profesionální žurnalistiku a zdůraznit její význam pro zachování lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a lidských práv.

Vítěze vybere nezávislá porota složená z novinářů a zástupců občanské společnosti ze všech 27 členských států a z představitelů předních evropských novinářských asociací. Slavnostní předávání cen se každoročně koná kolem 16. října, dne, kdy byla Daphne Caruanová Galiziová zavražděna.

Ocenění spojené s finanční odměnou 20 000 eur je dokladem významu, jaký Evropský parlament investigativní žurnalistice a svobodnému tisku přikládá. Parlament přitom v posledních letech opakovaně varoval před pokusy podrývat pluralitu médií v Unii i mimo ni.

Jeho poslanci několikrát odsoudili útoky vedené proti novinářům v řadě členských zemí, zejména ze strany politiků, a vyzvali Komisi k vypracování legislativy, jež by zamezila neopodstatněným žalobám proti nim. První soubor opatření proti nedůvodným a čistě strategickým žalobám podávaným ve snaze umlčet kritické hlasy byl schválen v únoru 2024. V březnu 2024 pak Parlament schválil i Evropský akt o svobodě médií, jenž má chránit novináře a svobodu tisku v EU.

Příspěvky lze přihlašovat online na adrese https://daphnejournalismprize.eu/ do 31. července 2024 do poledne středoevropského času.

Kdo byla Daphne Caruanová Galiziová?

Daphne Caruanová Galiziová byla maltská novinářka, bloggerka a protikorupční aktivistka. Věnovala se do hloubky tématům, jako je korupce, praní peněz, organizovaná trestná činnost, prodávání občanství či zapletení maltské vlády do případů odhalených v Panama Papers. Kvůli své práci čelila obtěžování a výhrůžkám. Zemřela 16. října 2017 po výbuchu bomby nastražené v jejím autě. Způsob, jakým úřady její vraždu vyšetřovaly, vyvolal řadu nepokojů a nakonec vedl k rezignaci premiéra Josepha Muscata. Poslanci Evropského parlamentu nedostatky ve vyšetřování kritizovali a v prosinci 2019 vyzvali Evropskou komisi, aby podnikla odpovídající kroky.

V říjnu 2023, šest let po jejím zavraždění, vyjádřil Parlament znepokojení nad tím, že vyšetřování vraždy nijak výrazně nepokročilo. Poslanci s politováním konstatovali, že dosud vedlo k usvědčení pouhých tří osob, a znovu vyzvali k postavení všech osob zapletených do vraždy před soud.

Daphne Caruana Galizia-prisen for journalistik –
åben for ansøgninger

 • Det er en årlig pris, som belønner fremragende journalistik, der fremmer eller forsvarer EU’s kerneværdier
 • En uafhængig jury bestående af repræsentanter for pressen og civilsamfundet vælger vinderen
 • Vinderen modtager 20 000 EUR
 • Prisoverrækkelsen finder sted i midten af oktober for at mindes mordet på Daphne Caruana Galizia

Daphne Caruana Galizia-prisen for journalistik uddeles hvert år omkring den 16. oktober, som er årsdagen for mordet på den journalist, som prisen er opkaldt efter © EP


På verdensdagen for pressefrihed den 3. maj åbnede Europa-Parlamentet officielt for ansøgninger til Daphne Caruana Galizia-prisen for journalistik.

Daphne Caruana Galizia-prisen belønner hvert år fremragende journalistisk arbejde, der fremmer eller forsvarer Den Europæiske Unions grundlæggende principper og værdier såsom menneskelig værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstatsprincippet og menneskerettigheder.

Europa-Parlamentets formand, Roberta Metsola, har sagt følgende om prisen: “Journalister skal frit kunne udføre deres arbejde. Det er ikke til forhandling. Hvert år bekræfter Europa-Parlamentet sin forpligtelse til at forsvare medie- og pressefriheden som en hyldest til den frygtløse journalist Daphne Caruana Galizia. Daphne blev myrdet, men hendes ånd lever videre i arbejdet hos journalister, der ligesom hende kæmper for sandhed, pluralisme og retfærdighed. Denne pris tilhører dem.”

Prisen er åben for professionelle journalister og hold af professionelle journalister af enhver nationalitet. De kan indsende dybdegående journalistiske værker, der er blevet udgivet eller udsendt af medier i et af de 27 EU-lande. Formålet med prisen er at støtte professionel journalistik og fremhæve, at den er et vigtigt værn for menneskelig værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstatsprincippet og menneskerettigheder.

En uafhængig jury bestående af repræsentanter for pressen og civilsamfundet fra de 27 medlemslande samt repræsentanter for de største europæiske journalistforbund vil udpege vinderen. Prisoverrækkelsen finder sted hvert år omkring den 16. oktober, som er årsdagen for mordet på Daphne Caruana Galizia.

Prisen og præmien på 20 000 EUR viser Europa-Parlamentets stærke støtte til undersøgende journalistik og er et udtryk for, at det er vigtigt at have en fri presse. I løbet af de seneste par år har Parlamentet advaret om forsøg på både i og uden for EU at svække mediepluralismen.

Europa-Parlamentet har gentagne gange fordømt angreb på journalister, især fra politikere, i mange medlemslande og opfordret Kommissionen til at komme med lovforslag mod urimelige retssager. De første nye regler mod urimelige retssager rettet mod kritiske røster blev godkendt i februar 2024. I marts gav Parlamentet også grønt lys for den europæiske retsakt om mediefrihed – en ny lov, der skal beskytte journalister og pressefriheden i EU.

Journalister kan indsende deres artikel eller artikler online på https://daphnejournalismprize.eu/ senest den 31. juli 2024 kl. 12.00.

Hvem var Daphne Caruana Galizia?

Daphne Caruana Galizia var en maltesisk journalist, blogger og antikorruptionsaktivist, der i stort omfang rapporterede om korruption, hvidvaskning af penge, organiseret kriminalitet, salg af statsborgerskaber og den maltesiske regerings forbindelser til Panama-papirerne. Efter at være blevet chikaneret og truet blev hun myrdet i en bilbombeeksplosion den 16. oktober 2017. Opstandelsen over myndighedernes håndtering af efterforskningen af mordet på hende førte i sidste ende til, at premierminister Joseph Muscat trådte tilbage. Den mangelfulde efterforskning fik i december 2019 Europa-Parlamentet til at opfordre Kommissionen til at gribe ind.

I oktober 2023, seks år efter mordet på hende, Parlamentet udtrykte bekymring over, at der er sket begrænsede fremskridt i sagen om mordet på hende. beklagede Europa-Parlamentet, at efterforskningen kun førte til tre domme, og insisterede på, at alle involverede skal stilles for retten.

Der Daphne-Caruana-Galizia-Preis für Journalismus:
Bewerbungen ab jetzt möglich

 • Jährlich vergebener Preis für herausragende journalistische Leistungen, mit denen die Grundwerte der EU gefördert und verteidigt werden
 • Unabhängige Jury mit Vertreterinnen und Vertretern aus Presse und Zivilgesellschaft wählt Gewinnerbeitrag
 • 20 000 EUR Preisgeld
 • Preisverleihung Mitte Oktober zur Erinnerung an den Jahrestag der Ermordung von Daphne Caruana Galizia

Der Daphne-Caruana-Galizia-Preis wird jedes Jahr rund um den Jahrestag der Ermordung der Journalistin am 16. Oktober verliehen. © EP


Am 3. Mai, dem Welttag der Pressefreiheit, gab das Europäische Parlament den offiziellen Startschuss für Bewerbungen um den Daphne-Caruana-Galizia-Preis für Journalismus.

Jedes Jahr zeichnet das Parlament mit dem Preis herausragenden Journalismus aus, der die Prinzipien und Grundwerte der Europäischen Union fördert und verteidigt. Dabei geht es etwa um Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichstellung, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte.

Parlamentspräsidentin Roberta Metsola sagte dazu: „Journalistinnen und Journalisten müssen uneingeschränkt ihrer Arbeit nachgehen können. Das ist nicht verhandelbar. Zu Ehren der furchtlosen Journalistin Daphne Caruana Galizia zeigt das Europäische Parlament jedes Jahr aufs Neue, dass es sich für Medien- und Pressefreiheit einsetzt. Daphne wurde ermordet, doch sie lebt in der Arbeit jener Journalistinnen und Journalisten weiter, die sich – genau wie sie – für Wahrheit, Pluralismus und Gerechtigkeit einsetzen. Dieser Preis gehört ihnen.“

Der Preis steht allen professionellen Journalistinnen, Journalisten und Journalistenteams offen – die Staatsangehörigkeit spielt dabei keine Rolle. Eingereicht werden können journalistische Beiträge, die von Medien in einem der 27 Mitgliedstaaten veröffentlicht oder ausgestrahlt wurden. Mit dem Preis soll betont werden, wie wichtig professioneller Journalismus ist, um Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichstellung, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte zu sichern.

Wer den Preis gewinnt, entscheidet eine unabhängige Jury, in der die Presse und die Zivilgesellschaft aller 27 EU-Staaten ebenso vertreten sind wie die wichtigsten europäischen Journalismusverbände. Verliehen wird der Preis jedes Jahr rund um den 16. Oktober – dem Tag, an dem Daphne Caruana Galizia ermordet wurde.

Mit dem Preis und dem Preisgeld von 20 000 EUR zeigt das Europäische Parlament, dass es sich für Enthüllungsjournalismus einsetzt und dass die Pressefreiheit ein hohes Gut ist. Seit Jahren warnt das Parlament davor, dass in der EU und der ganzen Welt versucht wird, die Medienvielfalt zu schwächen.

Die Abgeordneten verurteilten wiederholt die Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten in zahlreichen Mitgliedstaaten – insbesondere durch politische Persönlichkeiten. Sie forderten die Kommission auf, Rechtsvorschriften gegen missbräuchliche Klagen vorzuschlagen. Die ersten Regeln gegen Einschüchterungsklagen, mit denen kritische Stimmen zum Schweigen gebracht werden sollen, wurden im Februar 2024 angenommen. Im März gab das Parlament außerdem grünes Licht für das neue Europäische Medienfreiheitsgesetz, das Journalistinnen und Journalisten sowie die Pressefreiheit in der EU schützen soll.

Die Beiträge können bis zum 31. Juli 2024, 24 Uhr (MESZ), eingereicht werden, und zwar ausschließlich online unter https://daphnejournalismprize.eu/.

Wer war Daphne Caruana Galizia?

Daphne Caruana Galizia war eine maltesische Enthüllungsjournalistin, Bloggerin und Korruptionsbekämpferin. Sie berichtete eingehend über Korruption, Geldwäsche und organisiertes Verbrechen, aber auch über den Handel mit der Staatsbürgerschaft des Landes und die Verwicklung der maltesischen Regierung in die Affäre um die Panama-Papiere. Dafür schüchterte man sie ein und bedrohte sie. Am 16. Oktober 2017 fiel sie einer Autobombe zum Opfer. Die Skandale rund um die Ermittlungen der Behörden im Mordfall Daphne Caruana Galizia führten schließlich zum Rücktritt von Ministerpräsident Joseph Muscat. Das Europäische Parlament äußerte im Dezember 2019 heftige Kritik an den Ermittlungspannen und forderte die Kommission zum Handeln auf.

Im Oktober 2023, sechs Jahre nach der Ermordung der Journalistin, zeigte sich das Parlament besorgt über die begrenzten Fortschritte in diesem Zusammenhang. Die Abgeordneten bedauerten, dass die Ermittlungen bisher nur zu drei Verurteilungen geführt haben. Sie forderten erneut, alle an dem Mord beteiligten Personen vor Gericht zu stellen.

Βραβείο Δημοσιογραφίας Daphne Caruana Galizia —
πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων

 • Ετήσιο βραβείο για σπουδαία δημοσιογραφικά επιτεύγματα που προωθούν ή υπερασπίζονται τις θεμελιώδεις αξίες της ΕΕ
 • Ο νικητής επιλέγεται από ανεξάρτητη επιτροπή στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Τύπου και της κοινωνίας των πολιτών
 • Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 20.000 ευρώ

Τελετή απονομής στα μέσα Οκτωβρίου, στην επέτειο της δολοφονίας της Daphne Caruana Galizia

Το Βραβείο Daphne Caruana Galizia απονέμεται ετησίως γύρω στις 16 Οκτωβρίου, ημερομηνία δολοφονίας της δημοσιογράφου © Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο


Στις 3 Μαΐου, Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας του Τύπου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκίνησε επίσημα τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για το Βραβείο Δημοσιογραφίας Daphne Caruana Galizia.

Το βραβείο απονέμεται κάθε χρόνο σε σπουδαία επιτεύγματα στον τομέα της δημοσιογραφίας που προωθούν ή υπερασπίζονται τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες της ΕΕ, όπως είναι η αξιοπρέπεια του ανθρώπου, η ελευθερία, η δημοκρατία, η ισότητα, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola δήλωσε: «Οι δημοσιογράφοι πρέπει να είναι ελεύθεροι να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Κάθε χρόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανανεώνει τη δέσμευσή του για την προάσπιση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και του Τύπου, αποτίοντας φόρο τιμής στην ατρόμητη δημοσιογράφο Daphne Caruana Galizia. Η Daphne μπορεί να δολοφονήθηκε, αλλά το πνεύμα της παραμένει ζωντανό στο έργο των δημοσιογράφων που, όπως και εκείνη, υπερασπίζονται την αλήθεια, τον πλουραλισμό και τη δικαιοσύνη. Το βραβείο αυτό τους ανήκει».

Το βραβείο είναι ανοιχτό σε επαγγελματίες δημοσιογράφους και ομάδες δημοσιογράφων από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Δεκτές γίνονται δημοσιογραφικές δουλειές που έχουν δημοσιευτεί ή μεταδοθεί σε μέσα ενημέρωσης με έδρα σε οποιοδήποτε από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Στόχος είναι να υποστηριχθεί και να αναδειχθεί η σημασία της επαγγελματικής δημοσιογραφίας για τη διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο νικητής επιλέγεται από ανεξάρτητη επιτροπή που αποτελείται από εκπροσώπους του Τύπου και της κοινωνίας των πολιτών από τα 27 κράτη μέλη, καθώς και εκπροσώπους των μεγαλύτερων δημοσιογραφικών ενώσεων της Ευρώπης. Η τελετή απονομής του βραβείου διοργανώνεται κάθε χρόνο γύρω στις 16 Οκτωβρίου, ημερομηνία δολοφονίας της Daphne Caruana Galizia.

Το βραβείο και το χρηματικό έπαθλο των 20.000 ευρώ αποδεικνύουν έμπρακτα τη στήριξη που παρέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην ερευνητική δημοσιογραφία και τη μεγάλη σημασία που αποδίδει στην ελευθερία του Τύπου. Τα τελευταία χρόνια, το Κοινοβούλιο έχει κρούσει επανειλημμένως τον κώδωνα του κινδύνου για τις προσπάθειες που γίνονται, τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ, να φιμωθούν δημοσιογράφοι.

Οι ευρωβουλευτές έχουν επανειλημμένως καταγγείλει τις επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων, ιδίως από πολιτικά πρόσωπα, σε πολλά κράτη μέλη και έχουν καλέσει την Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία κατά των καταχρηστικών αγωγών. Τον Φεβρουάριο του 2024 εγκρίθηκαν οι πρώτοι κανόνες για την αντιμετώπιση κακόβουλων αγωγών εις βάρος επικριτικών φωνών. Τον Μάρτιο το Κοινοβούλιο έδωσε επίσης το πράσινο φως στον ευρωπαϊκό κανονισμό για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, μια νέα νομοθετική πράξη για την προστασία των δημοσιογράφων και της ελευθερίας του Τύπου στην ΕΕ.

Οι δημοσιογράφοι μπορούν να υποβάλουν τα άρθρα τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://daphnejournalismprize.eu/ έως τις 31 Ιουλίου 2024, 12 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Ποια ήταν η Daphne Caruana Galizia

Η Daphne Caruana Galizia ήταν Μαλτέζα δημοσιογράφος, μπλόγκερ και ακτιβίστρια κατά της διαφθοράς. Στην επαγγελματική της πορεία είχε αποκαλύψει εκτενείς πληροφορίες για θέματα που αφορούσαν τη διαφθορά, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, το οργανωμένο έγκλημα, την πώληση «χρυσών διαβατηρίων» σε υπηκόους τρίτων χωρών και την εμπλοκή της μαλτέζικης κυβέρνησης στο σκάνδαλο των «εγγράφων του Παναμά». Έχοντας δεχτεί επανειλημμένως παρενοχλήσεις και απειλές, η δημοσιογράφος δολοφονήθηκε στις 16 Οκτωβρίου του 2017, όταν εξερράγη βόμβα που είχε τοποθετηθεί στο αυτοκίνητό της. Η κατακραυγή για τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές της χώρας χειρίστηκαν τη διερεύνηση της δολοφονίας οδήγησε τελικά στην παραίτηση του πρωθυπουργού Joseph Muscat. Εκφράζοντας την αποδοκιμασία τους για τις παραλείψεις κατά τη διεξαγωγή των ερευνών, τον Δεκέμβριο του 2019 οι ευρωβουλευτές κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση.

Τον Οκτώβριο του 2023, έξι χρόνια μετά τη δολοφονία της, το Κοινοβούλιο εξέφρασε την ανησυχία ότι δεν έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην υπόθεση της δολοφονίας της. Οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν τη λύπη τους για το γεγονός ότι οι έρευνες οδήγησαν σε τρεις μόνο καταδίκες και επέμειναν ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να προσαχθούν στη δικαιοσύνη.

Premio de Periodismo Daphne Caruana Galizia:
presentación de candidaturas

 • Un premio anual al periodismo de calidad que promueve o defiende los valores fundamentales de la UE
 • Trabajo ganador elegido por un jurado independiente compuesto por representantes de la prensa y de la sociedad civil
 • Dotado con 20 000 euros en metálico
 • Ceremonia de entrega de premios a mediados de octubre, coincidiendo con el aniversario del asesinato de Daphne Caruana Galizia

El Premio de Periodismo Daphne Caruana Galizia se concede cada año hacia el 16 de octubre, aniversario del asesinato de la periodista © EP


El 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Parlamento Europeo anunció la apertura del plazo para presentar candidaturas para el Premio de Periodismo Daphne Caruana Galizia.

El premio recompensa cada año al periodismo de calidad que promueve o defiende los valores fundamentales de la Unión, como la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de derecho y los derechos humanos.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, dijo estas palabras al respecto: «Los periodistas deben ser libres de realizar su trabajo. No está abierto a debate. Cada año el Parlamento renueva su compromiso de defender la libertad de prensa y de los medios de comunicación, en homenaje a la valiente periodista Daphne Caruana Galizia. Daphne fue asesinada, pero su espíritu perdura en el trabajo de los y las periodistas que, como ella, luchan por la verdad, el pluralismo y la justicia. Este premio les pertenece».

La convocatoria está abierta a los periodistas y los equipos de periodismo profesionales de cualquier nacionalidad, que pueden presentar reportajes de investigación que se hayan publicado o emitido por medios establecidos en uno de los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea. El objetivo es apoyar y destacar la importancia del periodismo profesional a la hora de salvaguardar la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de derecho y los derechos humanos.

El jurado independiente que elegirá la obra ganadora está compuesto por representantes de la prensa y la sociedad civil de los veintisiete Estados miembros, así como por representantes de las principales asociaciones europeas de periodismo. La ceremonia de entrega se celebra anualmente alrededor del 16 de octubre, fecha en la que Daphne Caruana Galicia fue asesinada.

El premio y la dotación correspondiente de 20 000 euros reafirman el compromiso del Parlamento con el periodismo de investigación y la importancia de la libertad de prensa. En los últimos años, el Parlamento ha advertido sobre los intentos de socavar el pluralismo en los medios de comunicación tanto dentro como fuera de la UE.

La Eurocámara ha denunciado en varias ocasiones los ataques a periodistas, sobre todo por parte de políticos, en diversos países miembros. Asimismo, ha solicitado a la Comisión que presente legislación para atajar los pleitos abusivos. Las primeras normas para hacer frente a los litigios maliciosos contra las voces críticas se aprobaron en febrero de 2024. En marzo, el Parlamento también dio luz verde a la Ley de Libertad de los Medios de Comunicación, una nueva ley para proteger a los periodistas de la Unión y la libertad de prensa.

Los periodistas pueden presentar sus trabajos en el sitio web https://daphnejournalismprize.eu/ hasta el 31 de julio de 2024 a las 12.00 (CET).

¿Quién fue Daphne Caruana Galizia?

Daphne Caruana Galizia fue una periodista, bloguera y activista anticorrupción maltesa. Informó exhaustivamente sobre la corrupción, el blanqueo de capitales, el crimen organizado, la venta de ciudadanía y los vínculos del Gobierno de Malta con los papeles de Panamá. Tras ser víctima de acoso y amenazas, fue asesinada por un coche bomba el 16 de octubre de 2017. Las protestas por cómo gestionaron las autoridades la investigación de su asesinato provocaron la dimisión del primer ministro Joseph Muscat. En diciembre de 2019, los eurodiputados criticaron los fallos de la investigación y pidieron a la Comisión Europea que tomara medidas.

En octubre de 2023, seis años después del asesinato, el Parlamento Europeo expresó su preocupación por el escaso progreso en la investigación. Lamentó también que las pesquisas solo hayan dado lugar a tres condenas e insistió en que todos los implicados deben rendir cuentas ante la justicia.

Algas kandideerimine Daphne Caruana Galizia nimelisele ajakirjandusauhinnale

 • Auhinnaga tunnustatakse igal aastal väljapaistvat ajakirjandust, mis edendab ja kaitseb ELi põhiväärtusi.
 • Võidutöö valib välja meedia ja kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajatest koosnev žürii.
 • Võidutöö autor pälvib 20 000 eurot auhinnaraha.
 • Auhinnatseremoonia toimub oktoobri keskel, kui möödub seitse aastat Daphne Caruana Galizia mõrvast.

Daphne Caruana Galizia nimeline ajakirjandusauhind antakse igal aastal üle 16. oktoobri paiku, mil on Caruana Galizia mõrva aastapäev. © EP

Ülemaailmsel pressivabaduse päeval, 3. mail, kuulutas Euroopa Parlament välja Daphne Caruana Galizia nimelise ajakirjandusauhinna konkursi.

Daphne Caruana Galizia auhinnaga tunnustab Euroopa Parlament igal aastal silmapaistvat ajakirjandust, mis kaitseb Euroopa Liidu põhiväärtusi: inimväärikust, vabadust, demokraatiat, võrdsust, õigusriiki ja inimõigusi.

Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola sõnas: „Ajakirjanikud peavad saama vabalt teha oma tööd. Selles ei saa mööndusi teha. Daphne Caruana Galizia nimelise auhinnaga hoiame selle kartmatu ajakirjaniku mälestust elus ja näitame, et Euroopa Parlament võtab ajakirjandusvabaduse kaitset äärmiselt tõsiselt. Daphne Caruana Galizia küll mõrvati, aga tema vaim elab edasi nende ajakirjanike töös, kes, nagu temagi, töötavad tõe, õigluse ja meedia mitmekesisuse nimel. See auhind on neile.“

Auhinnale on oodatud kandideerima ajakirjanikud ja ajakirjanike meeskonnad Euroopa Liidu liikmesriikide meediaväljaannetes avaldatud või eetris olnud lugudega. Auhinna eesmärk on toetada professionaalset ajakirjandust ning juhtida tähelepanu selle tähtsusele inimväärikuse, vabaduse, demokraatia, võrdsuse, õigusriigi ja inimõiguste kaitsmisel.

Võidutöö valib välja sõltumatu žürii, kuhu kuuluvad 27 ELi riigi meedia ja kodanikuühiskonna organisatsioonide ning peamiste Euroopa ajakirjandusliitude esindajad. Auhinnatseremoonia toimub 16. oktoobri paiku, mil on Daphne Caruana Galizia mõrva aastapäev. Võidutöö autorile on ette nähtud 20 000 eurot auhinnaraha.

Euroopa Parlament võtab uuriva ja vaba ajakirjanduse kaitset tõsiselt. Viimaste aastate jooksul on parlament väljendanud muret nii ELis kui ka mujal maailmas tehtud katsete pärast meedia mitmekesisust õõnestada. Parlamendiliikmed on korduvalt mõistnud hukka rünnakud ajakirjanike vastu. Eriti kahetsusväärne on olnud see, et rünnakute taga on mõnikord ka poliitikud. Parlament nõudis, et Euroopa Komisjon esitaks ettepaneku pahatahtlike kohtuasjade vastase õigusakti kehtestamiseks. Esimesed reeglid ajakirjanike ja aktivistide kaitsmiseks kuritarvituslike hagide eest kiideti heaks tänavu veebruaris. Märtsis andis parlament rohelise tule Euroopa meediavabaduse määrusele, mille eesmärk on kaitsta ELi ajakirjanikke ja ajakirjandusvabadust.

Artikleid saab konkursile esitada aadressil https://daphnejournalismprize.eu/ kuni 31. juulini kell 13 (Eesti aja järgi).

Kes oli Daphne Caruana Galizia?

Daphne Caruana Galizia oli Malta ajakirjanik, blogija ja korruptsioonivastase võitluse aktivist, kes uuris korruptsiooni, rahapesu, organiseeritud kuritegevust, kodakondsuse müüki, aga ka Malta valitsuse seotust Panama dokumentide skandaaliga. Caruana Galizia hukkus 16. oktoobril 2017 autopommi plahvatuses. Üldsuse pahameel tema mõrvajuhtumi uurimise üle viis toonase Malta peaministri Joseph Muscati tagasiastumiseni. Mõrvajuhtumi uurimist kritiseeris ka Euroopa Parlament, kes nõudis 2019. aastal Euroopa Komisjonilt meetmete võtmist. Mullu oktoobris, mil Daphne Caruana Galizia mõrvast möödus kuus aastat, väljendas parlament muret selle üle, et mõrva uurimine ei ole palju edenenud ja seni on määratud ainult kolm karistust. Parlament nõudis, et kohtu ette tuleb tuua kõik mõrvaga seotud isikud.

Daphne Caruana Galizia -journalismipalkinto –
osallistumispyyntö

 • Vuotuinen palkinto, jolla palkitaan EU:n perusarvoja edistävä tai puolustava merkittävä journalistinen työ
 • Voittajan valitsee riippumaton tuomaristo, joka koostuu lehdistön ja kansalaisyhteiskunnan edustajista
 • Palkintosumma on 20 000 euroa
 • Palkintoseremonia pidetään lokakuun puolivälissä, Daphne Caruana Galizian murhan vuosipäivän aikaan

Daphne Caruana Galizia -journalismipalkinto myönnetään vuosittain lokakuun 16. päivän tienoilla. Caruana Galizia murhattiin tuona päivänä. © EP

Euroopan parlamentti käynnisti Daphne Caruana Galizia -journalismipalkinnon ehdokashaun virallisesti 3. toukokuuta, maailman lehdistönvapauden päivänä.

Palkinto myönnetään joka vuosi merkittävästä journalistisesta työstä, joka edistää tai puolustaa Euroopan unionin perusperiaatteita ja arvoja, kuten ihmisarvoa, vapautta, demokratiaa, tasa-arvoa, oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia.

Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola on sanonut: ”Journalistien tulee saada tehdä työtään vapaasti. Tämä ei ole neuvoteltavissa. Euroopan parlamentti uudistaa joka vuosi sitoumuksensa pitää yllä tiedotusvälineiden ja lehdistön vapautta pelotonta journalistia Daphne Caruana Galiziaa muistaen. Daphne murhattiin, mutta hänen henkensä elää niiden journalistien työssä, jotka hänen tapaansa puolustavat totuutta, moniarvoisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Tämä palkinto kuuluu heille.”

Palkintoa voivat tavoitella ammattitoimittajat ja ammattitoimittajien ryhmät kansallisuudesta riippumatta. He voivat osallistua lähettämällä syväluotaavia töitä, jotka on julkaistu tai esitetty jossakin Euroopan unionin 27 jäsenmaassa toimivassa tiedotusvälineessä. Tarkoituksena on tukea ja korostaa ammattijournalismin merkitystä ihmisarvon, vapauden, demokratian, tasa‑arvon, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien turvaajana.

Palkittavan työn valitsee riippumaton tuomaristo. Se koostuu lehdistön ja kansalaisyhteiskunnan edustajista, jotka tulevat EU:n 27 jäsenmaasta. Tuomaristossa on edustajia myös tärkeimmistä eurooppalaisista journalistiyhdistyksistä. Palkintoseremonia pidetään joka vuosi lokakuun 16. päivän tienoilla. Daphne Caruana Galizia murhattiin tuona päivänä.

Palkinto ja 20 000 euron palkintosumma kuvastavat Euroopan parlamentin vahvaa tukea tutkivalle journalismille sekä vapaan lehdistön merkitystä. Parlamentti on viime vuosina varoittanut yrityksistä heikentää tiedotusvälineiden moniarvoisuutta EU:ssa ja sen ulkopuolella.

Parlamentin jäsenet ovat toistuvasti tuominneet hyökkäykset, joita erityisesti poliitikot ovat kohdistaneet toimittajiin monissa jäsenmaissa. He ovat myös vedonneet komissioon, jotta se esittäisi uutta lainsäädäntöä häirintätarkoituksessa nostettuja aiheettomia kanteita vastaan. Ensimmäiset uudet säännöt kriitikoiden hiljentämiseksi nostettuja häirintäkanteita vastaan hyväksyttiin helmikuussa 2024. Maaliskuussa parlamentti hyväksyi myös eurooppalaisen medianvapaussäädöksen. Se on uusi laki, jolla suojataan EU:n toimittajia ja lehdistönvapautta.

Toimittajat voivat lähettää yhden tai useamman artikkelin sähköisesti osoitteeseen: https://daphnejournalismprize.eu/ 31. heinäkuuta 2024 kello 12 (CET) mennessä.

Kuka oli Daphne Caruana Galizia?

Daphne Caruana Galizia oli maltalainen tutkiva toimittaja, bloggaaja ja korruptiota vastustava aktivisti. Hän raportoi laajamittaisesti korruptiosta, rahanpesusta, järjestäytyneestä rikollisuudesta, kansalaisuuksien myynnistä sekä Maltan hallituksen yhteyksistä niin kutsuttuihin Panaman papereihin. Caruana Galizia joutui häirinnän ja uhkailun kohteeksi, ja hänet murhattiin 16. lokakuuta 2017 autopommi-iskussa. Vastalauseet viranomaisten tavasta hoitaa murhatutkimukset johtivat lopulta pääministeri Joseph Muscat’n eroon. Euroopan parlamentin jäsenet arvostelivat tutkimuksen puutteita ja kehottivat joulukuussa 2019 Euroopan komissiota ryhtymään toimiin.

Kuusi vuotta murhan jälkeen lokakuussa 2023 parlamentti oli huolissaan siitä, että murhatutkinta on edennyt hitaasti. Parlamentin jäsenet pahoittelivat, että tutkinnan seurauksena oli tuomittu vain kolme ihmistä. He vaativat, että jokainen asianomainen on tuotava oikeuden eteen.

Prix Daphne Caruana Galizia pour le journalisme:
appel à candidatures

 • Ce prix récompense chaque année un journalisme d’excellence qui promeut et défend les valeurs de l’UE
 • Le lauréat est choisi par un jury indépendant composé de représentants de la presse et de la société civile
 • La récompense est de 20 000 euros
 • La cérémonie de remise de prix a lieu à la mi-octobre, pour commémorer l’assassinat de Daphne Caruana Galizia

Le prix Daphne Caruana Galizia pour le journalisme est décerné chaque année autour du 16 octobre, jour de l’assassinat de la journaliste © PE


Le Parlement européen a choisi le 3 mai, Journée mondiale de la liberté de la presse, pour lancer l’appel à candidatures du prix Daphne Caruana Galizia pour le journalisme.

Ce prix récompense chaque année un journalisme d’excellence qui promeut et défend les valeurs et les principes fondamentaux de l’UE, comme la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’État de droit et les droits de l’homme.

La Présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, s’est exprimée à ce sujet: “Les journalistes doivent pouvoir faire leur travail librement. C’est non négociable. Chaque année, le Parlement européen réitère son engagement à défendre la liberté des médias et de la presse, en hommage à la courageuse journaliste Daphne Caruana Galizia. Daphne a été assassinée, mais son esprit reste présent dans le travail de journalistes qui, comme elle, défendent la vérité, le pluralisme et la justice. Ce prix leur appartient”.

Le prix est ouvert aux journalistes professionnels et équipes de journalistes professionnels, quelle que soit leur nationalité, qui peuvent soumettre des articles détaillés ayant été publiés ou diffusés par des médias implantés dans l’un des 27 États membres de l’UE. Il vise à encourager et à souligner le rôle central d’un journalisme professionnel qui protège la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’État de droit et les droits de l’homme.

Le lauréat est choisi par un jury indépendant composé de représentants de la presse et de la société civile des 27 États membres ainsi que de représentants des principales associations européennes de journalisme. La cérémonie de remise des prix a lieu chaque année autour du 16 octobre, date de l’assassinat de Daphne Caruana Galizia.

Le prix, qui s’accompagne d’une récompense de 20 000 euros, témoigne du soutien ferme du Parlement au journalisme d’investigation et de l’importance de la liberté de la presse. Au cours des dernières années, le Parlement a mis en garde contre les tentatives visant à porter atteinte au pluralisme des médias, tant dans l’UE qu’au-delà.

Les députés européens ont dénoncé à plusieurs reprises les attaques contre les journalistes, en particulier de la part de représentants politiques, dans de nombreux États membres, et ont appelé la Commission à présenter une législation contre les poursuites abusives. Les premières règles visant à lutter contre les actions en justice malveillantes menées contre les voix critiques ont été approuvées en février 2024. En mars, le Parlement a également donné son feu vert à la législation européenne sur la liberté des médias, une nouvelle règlementation visant à protéger les journalistes de l’UE et la liberté de la presse.

Les journalistes peuvent soumettre leur(s) article(s) en ligne sur le site https://daphnejournalismprize.eu/ au plus tard le 31 juillet 2024 à midi (HEC).

Qui était Daphne Caruana Galizia?

Daphne Caruana Galizia était une journaliste d’investigation, une militante anticorruption et une blogueuse maltaise qui a consacré de nombreux reportages à la corruption, au blanchiment de capitaux, à la criminalité organisée, à la vente de la citoyenneté et aux liens du gouvernement maltais avec les Panama Papers. Après avoir été harcelée et menacée, elle a été assassinée dans une explosion à la voiture piégée le 16 octobre 2017. Le tollé suscité par la façon dont les autorités ont traité l’enquête a finalement mené à la démission du Premier ministre Joseph Muscat. En décembre 2019, déplorant les lacunes de l’enquête, les députés européens ont demandé à la Commission européenne d’agir.

En octobre 2023, six ans après l’assassinat, le Parlement a exprimé ses inquiétudes quant à l’avancée insuffisante de l’enquête. Les députés ont affirmé regretter que les enquêtes n’aient abouti qu’à trois condamnations et ont insisté sur le fait que toutes les personnes impliquées doivent être traduites en justice.

Duais Daphne Caruana Galizia don Iriseoireacht –
fáilte roimh iarratais

 • Duais Bhliantúil chun luaíocht a thabhairt as iriseoireacht den scoth a dhéanann croíluachanna an Aontais a chur chun cinn agus a chosaint
 • An buaiteoir roghnaithe ag painéal neamhspleách moltóirí ó na meáin chumarsáide agus ón tsochaí shibhialta
 • €20,000 sa duaischiste
 • Searmanas an bhronnta i lár mhí Dheireadh Fómhair; onóir a thabhairt do chothrom an ama ar feallmharaíodh Daphne Caruana Galizia

Bronntar Duais Iriseoireachta Daphne Caruana Galizia gach bliain timpeall an 16 Deireadh Fómhair, an lá a feallmharaíodh an t-iriseoir © EP


An 3 Bealtaine, Lá Domhanda Shaoirse an Phreasa, chuir Parlaimint na hEorpa fáilte roimh iarratais go hoifigiúil do Dhuais Daphne Caruana Galizia don Iriseoireacht.

Duais bhliantúil í seo a thugann luaíocht as iriseoireacht den scoth a dhéanann croíphrionsabail agus croíluachanna an Aontais Eorpaigh a chur chun cinn nó a chosaint. I measc na bprionsabal agus luachanna sin, tá dínit an duine, saoirse, daonlathas, comhionannas, an smacht reachta agus cearta an duine.

Dúirt Uachtarán Pharlaimint na hEorpa, Roberta Metsola: ‘Caithfidh iriseoirí a bheith saor chun a gcuid oibre a dhéanamh. Ní dhéanfar aon phlé air sin. Gach bliain déanann Parlaimint na hEorpa athnuachan ar a tiomantas chun seasamh le saoirse na meán agus an phreasa, in ómós don iriseoir gan eagla, Daphne Caruana Galizia. Feallmharaíodh Daphne, ach maireann a spiorad in obair na n-iriseoirí, díreach cosúil léi, a thacaíonn leis an bhfírinne, leis an iolrachas agus leis an gceartas. Is leo an duais seo’.

Is féidir le hiriseoirí gairmiúla agus foirne d’iriseoirí gairmiúla as tír ar bith cur isteach ar an Duais. Is féidir leo píosaí cuimsitheacha a foilsíodh nó a craoladh sna meáin atá lonnaithe i gceann de 27 mBallstát a chur isteach. Is í an aidhm atá leis an Duais ná tacú leis an iriseoireacht ghairmiúil ina hiarrachtaí dínit an duine, an tsaoirse, an daonlathas, an comhionannas, an smacht reachta, agus cearta an duine a choimirciú, agus aird a tharraingt ar a thábhachtaí atá siad sin.

Is painéal neamhspleách moltóirí ó na meáin chumarsáide agus ón tsochaí shibhialta as na 27 mBallstát, chomh maith le hionadaithe ó na príomh-Chumainn Iriseoireachta san Eoraip, a roghnóidh an buaiteoir. Bronntar an duais gach bliain ag searmanas ar leith a bheidh ar siúl thart faoin 16 Deireadh Fómhair; is ar an dáta sin a feallmharaíodh Daphne Caruana Galizia.

Is léiriú an gradam agus duaischiste €20,000, ar an tacaíocht láidir atá á tabhairt ag Parlaimint na hEorpa don iriseoireacht a dhéanann dian-iniúchadh ar scéalta agus ar thábhacht shaoirse na meán. Le blianta beaga anuas, tá rabhadh tugtha ag an bParlaimint i dtaobh iarrachtaí san Aontas agus níos faide i gcéin chun an bonn a bhaint d’iolrachas na meán.

Tá na Feisirí tar éis na hionsaithe ar iriseoirí a shéanadh arís agus arís eile, go háirithe ó pholaiteoirí, i mórán Ballstát, agus a iarraidh ar an gCoimisiún reachtaíocht a chur síos i gcoinne cásanna dlí maslacha. I bhFeabhra 2024, formheasadh na chéad rialacha nua chun dul i ngleic le dlíthíocht mhailíseach i gcoinne lucht cáinte. I Márta, thug an Pharlaimint a cead don Ghníomh Eorpach um Shaoirse na Meán freisin, dlí nua chun iriseoirí an Aontais agus saoirse an phreasa a chosaint.

Is féidir le hiriseoirí a n-alt/n-altanna a chur isteach ar líne ag https://daphnejournalismprize.eu/ faoin 31 Iúil 2024, 12 PM (Am Lár na hEorpa).

Cérbh í Daphne Caruana Galizia?

Iriseoir as Málta ab ea Daphne Caruana Galizia, agus bhíodh blag aici. Bhain sí cáil amach mar ghníomhaí in aghaidh na caimiléireachta. Bhíodh sí ag tuairisciú go minic ar chaimiléireacht, sciúradh airgid, coireacht eagraithe, díol saoránachta agus an bhaint a bhí ag rialtas Mhálta le Páipéir Phanama. Mar gheall air sin, rinneadh ciapadh uirthi agus bagraíodh an bás uirthi. Is ar an 16 Deireadh Fómhair 2017 a tharla an feall, nuair a dúnmharaíodh í le buama a bhí curtha i ngluaisteán. Bhí raic agus clampar ann faoin gcaoi ar dhéileáil na húdaráis i Málta leis an bhfiosrúchán faoina dúnmharú; agus ar deireadh thiar b’éigean don Phríomh-Aire, Joseph Muscat, éirí as oifig. Rinne na Feisirí Eorpacha cáineadh freisin ar na heasnaimh a bhí san imscrúdú, agus – i mí na Nollag 2019 – d’iarr siad ar an gCoimisiún Eorpach dul i mbun gnímh ar an gceist.

I nDeireadh Fómhair 2023, sé bliana tar éis a feallmharú,  léirigh an Pharlaimint imní go raibh dul chun cinn teoranta déanta maidir lena dúnmharú. Bhí cathú ar na Feisirí nár ciontaíodh ach triúr mar thoradh ar na himscrúduithe agus d’áitigh siad go gcaithfí gach duine a bhí i gceist a thabhairt os comhair na cúirte.

Nagrada Daphne Caruana Galizia za novinarstvo –
poziv na podnošenje prijava

 • Nagrada se svake godine dodjeljuje za izniman novinarski rad kojim se promiču ili brane temeljne vrijednosti EU-a
 • O pobjedniku odlučuje neovisni žiri koji se sastoji od predstavnika novinara i civilnog društva
 • Novčana nagrada iznosi 20 000 EUR
 • Svečana dodjela nagrade održat će se sredinom listopada kako bi se obilježila godišnjica ubojstva Daphne Caruane Galizie

Nagrada Daphne Caruana Galizia za novinarstvo dodjeljuje se svake godine oko 16. listopada, datuma ubojstva malteške novinarke © EP


Na Svjetski dan slobode medija, koji se obilježava 3. svibnja, Europski parlament objavio je poziv na podnošenje prijava za Nagradu Daphne Caruana Galizia za novinarstvo.

Nagrada se dodjeljuje svake godine za izniman novinarski rad kojim se promiču ili brane temeljna načela i vrijednosti Europske unije kao što su ljudsko dostojanstvo, sloboda, demokracija, jednakost, vladavina prava i ljudska prava.

Predsjednica Europskog parlamenta Roberta Metsola izjavila je: „Novinari moraju moći slobodno raditi svoj posao. To je neupitno. Svake godine Europski parlament iskazuje svoju predanost promicanju slobode medija u sjećanje na neustrašivu novinarku Daphne Caruanu Galiziu. Daphne su ubili, no njezin duh i dalje je s nama, u radu novinara koji se, baš poput nje, bore za istinu, pluralizam i pravdu. Ova nagrada pripada njima.”

Novinari i ekipe novinara svih nacionalnosti mogu kandidirati svoje istraživačke radove koji su objavljeni ili emitirani u medijima u nekoj od 27 država članica. Cilj je nagrade podupirati profesionalno novinarstvo i istaknuti njegovu važnost za očuvanje ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i ljudskih prava.

Neovisni žiri koji se sastoji od predstavnika novinara i civilnog društva iz 27 država članica te predstavnika glavnih europskih udruženja novinara izabrat će pobjednički rad. Svečana dodjela nagrade održava se svake godine oko 16. listopada, datuma ubojstva malteške novinarke.

Nagrada i novčani iznos od 20 000 eura pokazuju da Europski parlament snažno podupire istraživačko novinarstvo i prepoznaje važnost slobodnih medija. Posljednjih godina Parlament je u nekoliko navrata upozorio na prijetnje pluralizmu medija u Europskoj uniji i šire.

Zastupnici su opetovano osudili napade na novinare, pogotovo one u kojima su sudjelovali političari, u brojnim državama članicama te su pozvali Komisiju da osmisli propise protiv zlonamjernih tužbi. Prvi novi propisi protiv zlonamjernih tužbi kojima se zastrašuju kritičari odobreni su u veljači 2024. U ožujku Parlament je također dao zeleno svjetlo Europskom aktu o slobodi medija, novom zakonu kojim se želi zaštititi europske novinare i slobodu medija.

Novinari mogu podnijeti svoje radove na internetskoj stranici https://daphnejournalismprize.eu/ do 31. srpnja 2024., do 12 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Tko je bila Daphne Caruana Galizia?

Daphne Caruana Galizia bila je malteška novinarka, blogerica i antikorupcijska aktivistica koja je podrobno izvještavala o korupciji, pranju novca, organiziranom kriminalu, prodaji državljanstva i vezama članova malteške vlade s Panamskim dokumentima. Nakon niza uvreda i prijetnji, ubijena je u eksploziji autobombe 16. listopada 2017. Nezadovoljstvo načinom na koji su vlasti vodile istragu njezina ubojstva na kraju je dovelo do ostavke premijera Josepha Muscata. Razočarani propustima istrage, zastupnici su u prosincu 2019. pozvali Europsku komisiju na djelovanje.

U listopadu 2023., šest godina nakon ubojstva,  Parlament je izrazio zabrinutost zbog neznatnog napretka u istrazi njezina ubojstva. Zastupnici su izrazili žaljenje što su istrage dovele do samo tri presude te su naglasili da svi umiješani u taj zločin moraju biti dovedeni pred lice pravde.

Pályázati felhívás a 2024. évi Daphne Caruana Galizia újságírói díj elnyerésére

 • A Parlament minden évben díjjal jutalmazza az uniós alapértékeket támogató és védő kivételes újságírói munkát
 • A nyertest független zsűri választja ki, mely a sajtó és a civil társadalom képviselőiből áll
 • Az elismeréssel 20 ezer eurós pénzdíj is jár
 • A díj ünnepélyes átadására – Caruana Galizia előtt tisztelegve – halálának évfordulója körül, október közepén kerül sor

A Daphne Caruana Galizia újságírói díjat minden évben október 16-a, az újságírónő halálának évfordulója körül ítéli oda a Parlament © EP


Az Európai Parlament május 3-án, a sajtószabadság világnapján hivatalosan megnyitotta a Daphne Caruana Galizia újságírói díj idei pályázatát.

A díjjal a Parlament a kiemelkedő újságírói teljesítményt kívánja elismerni. Évente ítéli oda azoknak az újságíróknak, akik munkájukon keresztül az európai alapértékeket és alapelveket, így például az emberi méltóságot, a szabadságot, a demokráciát, az egyenlőséget, a jogállamiságot vagy az emberi jogokat védik és támogatják.

Ezzel kapcsolatban Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke így fogalmazott: „Az újságíróknak szabadon kell tudniuk végezni a munkájukat. Ez nem lehet vita tárgya. Az Európai Parlament Daphne Caruana Galizia bátorsága előtt tisztelegve minden évben újra megerősíti elkötelezettségét a média és a sajtó szabadságának megóvása mellett. Daphne-t meggyilkolták, de szelleme tovább él azoknak az újságíróknak a munkájában, akik hozzá hasonlóan síkra szállnak az igazságért, a pluralizmusért és az igazságosságért. Ez a díj nekik szól.”

A díjra állampolgárságtól függetlenül bármilyen hivatásos újságíró és szakmai csoportosulás pályázhat. Olyan oknyomozó anyagot kell benyújtaniuk, amely a 27 uniós tagállam egyikében megjelent vagy elhangzott a nyomtatott sajtóban vagy más médiában. A Parlament ezzel az elismeréssel az emberi méltóságot, a szabadságot, a demokráciát, az egyenlőséget, a jogállamiságot és az emberi jogokat védő szakmai újságírást kívánja támogatni és reflektorfénybe állítani.

A pályázók közül a sajtó és a civil társadalom, valamint a főbb újságíró-szövetségek képviselőiből álló, független páneurópai zsűri fogja kiválasztani a nyertest. Az ünnepélyes díjátadásra pedig – mint minden évben – Daphne Caruana Galizia halálának évfordulója, október 16-a körül kerül majd sor.

Az elismerés és a 20 ezer eurós pénzdíj azt mutatja, hogy a Parlament elkötelezetten támogatja az oknyomozó újságírást, és fontosnak tartja a szabad sajtót. Az elmúlt években a Parlament többször is jelezte, hogy az Unión kívül, de azon belül is történtek kísérletek a tömegtájékoztatás sokszínűségének aláásására.

A képviselők számos alkalommal elítélték az újságírókkal szembeni, több tagállamban is tetten érhető – különösen pedig a politikusok részéről tapasztalt – támadásokat, és felszólították a Bizottságot, hogy terjesszen elő jogszabályjavaslatot az újságírók ellen indított visszaélésszerű perek visszaszorítására. A kritikus hangok elhallgattatására indított rosszindulatú perek elleni első új szabályokat 2024 februárjában hagyta jóvá a Ház. Emellett márciusban a Parlament zöld utat adott az EU-beli újságírók és sajtószabadság védelmét szolgáló új jogszabálynak is.

Az újságírók 2024. július 31-én (közép-európai idő szerint) déli 12 óráig nyújthatják be pályázataikat a https://daphnejournalismprize.eu/ weboldalon.

Ki volt Daphne Caruana Galizia?

A máltai újságírónő, blogger, korrupcióellenes aktivista főként korrupciós ügyekről, pénzmosásról, szervezett bűnözésről, a máltai állampolgársági papírok adásvételéről és a kormány Panama-iratokhoz fűződő viszonyáról tudósította a nyilvánosságot. Folyamatos zaklatásnak volt kitéve, többen megfenyegették, mígnem 2017. október 16-án egy autóba rejtett pokolgép oltotta ki az életét. A máltai hatóságok tétlensége és félresiklott nyomozása óriási felháborodást keltett, és végül Joseph Muscat miniszterelnök lemondásához vezetett. A súlyos mulasztások miatt a Parlament 2019 decemberében felkérte az Európai Bizottságot, hogy saját hatáskörében tegyen lépéseket.

Hat évvel a merénylet után, 2023 októberében a Parlament elégedetlenségét fejezte ki amiatt, hogy nem történt kellő előrelépés a gyilkossági ügyben. A képviselők sajnálatukat fejezték ki, hogy a vizsgálatok nyomán csak három személyt sikerült elítélni. Ragaszkodtak hozzá, hogy minden érintettet állítsanak bíróság elé.

Dafnės Karuanos Galicijos žurnalistikos premija –
kvietimas teikti paraiškas

 • Kasmet teikiama premija už geriausius žurnalistikos darbus, kuriais puoselėjamos ir ginamos ES vertybės.
 • Laureatą renka nepriklausoma žiniasklaidos ir pilietinės visuomenės atstovų komisija.
 • Piniginės premijos dydis – 20 tūkst. eurų.
 • Spalio viduryje vyksianti premijos teikimo ceremonija skirta Dafnės Karuanos Galicijos nužudymo sukakčiai paminėti.

Dafnės Karuanos Galicijos žurnalistikos premija kasmet teikiama apie spalio 16-ąją – dieną, kai žurnalistė buvo nužudyta © EP


Gegužės 3 d., minint Pasaulinę spaudos laisvės dieną, Europos Parlamentas oficialiai paskelbė kvietimą teikti paraiškas Dafnės Karuanos Galicijos žurnalistikos premijai gauti.

Ši premija kasmet skiriama už geriausius žurnalistikos darbus, kuriais puoselėjami ir ginami tokie pagrindiniai Europos Sąjungos principai ir vertybės kaip žmogaus orumas, laisvė, demokratija, lygybė, teisinė valstybė ir žmogaus teisės.

Europos Parlamento Pirmininkė Roberta Metsola sakė: „Žurnalistams turi būti užtikrinta laisvė dirbti savo darbą. Tai neginčytina. Europos Parlamentas, pagerbdamas bebaimės žurnalistės Dafnės Karuanos Galicijos atminimą, kasmet iš naujo įsipareigoja užtikrinti žiniasklaidos ir spaudos laisvę. Dafnė Karuana Galicija buvo nužudyta, tačiau jos dvasia išlieka žurnalistų, kaip ir ji kovojančių už tiesą, pliuralizmą ir teisingumą, darbuose. Ši premija priklauso jiems.“

Kandidatais gauti šią premiją gali būti profesionalūs bet kurios tautybės žurnalistai ir jų komandos, pateikusios išsamius darbus, paskelbtus vienoje iš 27 ES šalių įsisteigusios žiniasklaidos įmonės. Premijos tikslas – paremti žurnalistus ir pabrėžti profesionaliosios žurnalistikos svarbą užtikrinant žmogaus orumą, laisvę, demokratiją, lygybę, teisinės valstybės principą ir žmogaus teises.

Laimėtoją išrinks nepriklausoma komisija, kurią sudarys žiniasklaidos ir pilietinės visuomenės atstovai iš 27 valstybių narių bei pagrindinių Europos žurnalistikos asociacijų atstovai. Kasmetinė premijos teikimo ceremonijos data siejama su spalio 16 d. – Dafnės Karuanos Galicijos (Daphne Caruana Galizia) nužudymo diena.

Skirdamas 20 tūkst. eurų piniginę premiją Europos Parlamentas išreiškia tvirtą paramą tiriamajai žurnalistikai ir pabrėžia žiniasklaidos laisvės svarbą. Per pastaruosius kelerius metus Parlamentas ne kartą įspėjo apie bandymus pakenkti žiniasklaidos pliuralizmui tiek ES, tiek jai nepriklausančiose šalyse.

EP nariai ne kartą pasmerkė daugybėje valstybių narių prieš žurnalistus vykdomus (ypač politikų) išpuolius ir paragino Komisiją parengti teisės aktą dėl piktnaudžiaujamojo pobūdžio ieškinių. Pirmosios naujos taisyklės dėl kovos su piktnaudžiaujamojo pobūdžio ieškiniais prieš kritiškai pasisakančius asmenis buvo priimtos 2024 m. vasarį. Kovo mėn. Parlamentas taip pat pritarė Europos žiniasklaidos laisvės aktui. Tai naujas teisės aktas, kuriuo apsaugomi ES žurnalistai ir spaudos laisvė.

Žurnalistai savo straipsnius gali teikti svetainėje https://daphnejournalismprize.eu/ iki 2024 m. liepos 31 d. 12 val. (Vidurio Europos laiku).

Kas buvo Dafnė Karuana Galicija?

Dafnė Karuana Galicija buvo su korupcija kovojusi Maltos žurnalistė ir tinklaraštininkė. Ji daug rašė apie korupciją, pinigų plovimą, organizuotą nusikalstamumą, prekybą pilietybe ir Maltos vyriausybės ryšius su Panamos dokumentais. Žurnalistė patyrė priekabiavimą ir grasinimus, o galiausiai 2017 m. spalio 16 d. buvo nužudyta susprogdinus jos automobilį. Dėl skandalo, susijusio su valdžios institucijų vykdomu šios žmogžudystės tyrimu, atsistatydino Ministras Pirmininkas Džozefas Muskatas (Joseph Muscat). EP nariai kritiškai įvertino tyrimo spragas ir 2019 m. gruodį paragino Europos Komisiją imtis veiksmų.

2023 m. spalio mėn., praėjus 6 metams po jos nužudymo,  Parlamentas išreiškė susirūpinimą dėl to, kad tiriant Dafnės Karuanos Galicijos nužudymą padaryta menka pažanga. EP nariai apgailestavo, kad atlikus tyrimą paskelbti tik trys apkaltinamieji nuosprendžiai, ir primygtinai reikalavo, kad visi susiję asmenys būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo:
invito a presentare proposte

 • Premio annuale a celebrazione del giornalismo di eccellenza che promuove o difende i valori fondamentali dell’UE
 • Una giuria indipendente composta da rappresentanti della stampa e della società civile sceglierà il vincitore
 • Premio in denaro di 20.000 euro
 • Premiazione a metà ottobre nell’anniversario dell’omicidio di Daphne Caruana Galizia

Il Premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo viene assegnato ogni anno intorno al 16 ottobre, data dell’assassinio della giornalista © PE


Il 3 maggio, Giornata mondiale della libertà di stampa, il Parlamento europeo ha pubblicato l’invito a presentare proposte per il Premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo.

Il premio è un riconoscimento annuale per il giornalismo d’eccellenza che promuove e difende i principi e i valori fondamentali dell’Unione europea, quali dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e diritti umani.

La Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha detto: “I giornalisti devono essere liberi di fare il loro lavoro. Questo è un aspetto non negoziabile. Ogni anno il Parlamento europeo rinnova il suo impegno a sostenere la libertà dei media e della stampa, in omaggio alla coraggiosa giornalista Daphne Caruana Galizia. Daphne è stata assassinata, ma il suo spirito perdura nel lavoro dei giornalisti che, come lei, difendono la verità, il pluralismo e la giustizia. Questo premio è per loro”.

Possono partecipare giornalisti professionisti o team di giornalisti di qualsiasi nazionalità, presentando inchieste approfondite pubblicate o trasmesse da mezzi di comunicazione con sede in uno dei 27 Stati membri dell’Unione. L’obiettivo è promuovere e sottolineare l’importanza del giornalismo professionale nella salvaguardia della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani.

Il vincitore verrà scelto da una giuria indipendente, composta da rappresentanti della stampa e della società civile dei 27 paesi dell’UE e da rappresentanti delle principali associazioni dei giornalisti europee. La cerimonia di premiazione si terrà, come ogni anno, intorno al 16 ottobre, anniversario dell’omicidio di Daphne Caruana Galizia.

Il premio, e i 20.000 euro assegnati al vincitore, dimostrano il forte sostegno del Parlamento al giornalismo investigativo e l’importanza di una stampa libera. Negli ultimi anni, il Parlamento ha segnalato i tentativi, all’interno e all’esterno dell’UE, di minare il pluralismo dei media.

I deputati hanno denunciato attacchi ai giornalisti, in particolare da parte dei politici, e chiesto alla Commissione di presentare una proposta legislativa contro le azioni legali vessatorie. A febbraio 2024 sono state approvate le prime nuove norme per far fronte alle azioni legali vessatorie nei confronti delle voci critiche. A marzo, il Parlamento ha dato il via libera anche alla legge europea per la libertà dei media, una nuova normativa per proteggere i giornalisti dell’UE e la libertà di stampa.

I giornalisti possono presentare i loro articoli sul sito https://daphnejournalismprize.eu/ entro le 12:00 (ora italiana) del 31 luglio 2024.

Chi era Daphne Caruana Galizia?

Daphne Caruana Galizia era una giornalista maltese, oltre che una blogger e un’attivista contro la corruzione. È stata autrice di numerose inchieste sulla corruzione, il riciclaggio di proventi illeciti, la criminalità organizzata, la compravendita di passaporti per acquisire la cittadinanza maltese e i legami del governo dell’isola con lo scandalo dei Panama Papers. È stata vittima di vessazioni e minacce, culminate nell’esplosione di una bomba nascosta nella sua auto che ha posto fine alla sua vita il 16 ottobre 2017. Il clamore e le proteste per il modo in cui le autorità competenti hanno gestito le indagini sul suo omicidio hanno portato il primo ministro Joseph Muscat a dimettersi dall’incarico. Critico sulle mancanze delle indagini, a dicembre 2019 il Parlamento ha chiesto alla Commissione europea di intervenire.

Nell’ottobre 2023, a sei anni dall’uccisione, il Parlamento si è detto preoccupato per gli scarsi progressi compiuti in merito al suo assassinio. I deputati hanno espresso rammarico per il fatto che le indagini abbiano portato solo a tre condanne e hanno insistito sulla necessità di assicurare alla giustizia tutte le persone coinvolte.

Izsludināta pieteikšanās uz Dafnes Karuanas Galicijas balvu žurnālistikā

 • Ikgadēja žurnālistikas balva par izcilu veikumu, kas veicina vai aizstāv ES pamatvērtības
 • Uzvarētāju izraudzīsies neatkarīga preses un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju žūrija
 • Balvas fonds — 20 000 eiro
 • Balvu pasniegs svinīgā ceremonijā oktobra vidū, pieminot Dafnes Karuanas Galicijas nāves gadadienu

Dafnes Karuanas Galicijas balva žurnālistikā tiek pasniegta katru gadu ap 16. oktobri — žurnālistes slepkavības dienu © EP


 1. maijā — Pasaules preses brīvības dienā — Eiropas Parlaments oficiāli izsludināja pieteikšanos uz Dafnes Karuanas Galicijas balvu žurnālistikā.

Šī balva katru gadu tiek piešķirta par izcilu veikumu žurnālistikā, kas veicina vai aizstāv Eiropas Savienības pamatprincipus un pamatvērtības: cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības.

Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola teica: “Žurnālistiem jāvar savu darbu darīt brīvi. Tas nav apstrīdams. Katru gadu Eiropas Parlaments, godinot drosmīgo žurnālisti Dafni Karuanu Galiciju, no jauna apliecina savus apņemšanos sargāt mediju un preses brīvību. Dafne tika noslepkavota, taču viņas drosme turpina iedvesmot žurnālistus, kuri, tāpat kā viņa, iestājas par patiesību, plurālismu un taisnīgumu. Šī balva ir veltīta viņiem.”

Uz balvu var kandidēt profesionāli žurnālisti un profesionālu žurnālistu komandas no jebkuras valsts. Lai piedalītos konkursā, jāiesniedz padziļināta tvēruma pētnieciskās žurnālistikas darbi, kas publicēti vai pārraidīti medijos kādā no 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm. Balvas mērķis ir atbalstīt un godināt profesionālos žurnālistus, kuri ar savu darbu palīdz aizsargāt cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības.

Uzvarētāju izraudzīsies neatkarīga žūrija, kurā darbosies preses un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji no visām 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī svarīgāko Eiropas profesionālo žurnālistu apvienību pārstāvji. Balva ik gadu tiek pasniegta svinīgā ceremonijā oktobra vidū, tā pieminot Dafnes Karuanas Galicijas slepkavības dienu — 16. oktobri.

Gan pats balvas piešķiršanas fakts, gan tās vērtība naudas izteiksmē — 20 000 eiro — liecina par Eiropas Parlamenta spēcīgo atbalstu pētnieciskajai žurnālistikai un lielo nozīmi, ko tas piešķir preses brīvībai. Pēdējo gadu laikā Parlaments ir brīdinājis par noteiktu rīcībspēku mēģinājumiem mazināt mediju plurālismu gan ES, gan citviet pasaulē.

EP deputāti ir atkārtoti nosodījuši daudzās dalībvalstīs notikušos uzbrukumus žurnālistiem, jo īpaši politiķu veiktus uzbrukumus, un ir aicinājuši Komisiju nākt klajā ar tiesību aktiem, kas aizsargā žurnālistus no ļaunprātīgas tiesvedības. 2024. gada februārī tika apstiprināti pirmie jaunie noteikumi pret ļaunprātīgu tiesvedību, kas vērsta pret kritiska viedokļa paudējiem. Martā Parlaments apstiprināja arī jauno Eiropas Mediju brīvības aktu, kas aizsargās ES žurnālistus un preses brīvību.

Žurnālisti var iesniegt savus darbus tiešsaistē:https://daphnejournalismprize.eu/ līdz 2024. gada 31. jūlijam plkst. 12.00 (pēc Centrāleiropas laika).

Kas bija Dafne Karuana Galicija?

Dafne Karuana Galicija (Daphne Caruana Galizia) bija maltiešu žurnāliste, blogere un korupcijas novēršanas un apkarošanas aktīviste, kas padziļināti pētīja korupciju, naudas atmazgāšanu, organizēto noziedzību, pilsonības tirgošanu un Maltas valdības saikni ar “Panamas dokumentiem”. Vispirms notika mēģinājumi žurnālisti iebiedēt, un viņai tika izteikti draudi. 2017. gada 16. oktobrī Dafne Karuana Galicija tika nogalināta, eksplodējot viņas automašīnā ievietotam spridzeklim. Sabiedrība aktīvi protestēja pret varas iestāžu nespēju atklāt žurnālistes slepkavību, tāpēc no amata bija spiests atkāpties toreizējais Maltas premjerministrs Džozefs Muskats. 2019. gada decembrī Eiropas Parlamenta deputāti, kritizējot nerezultatīvo izmeklēšanu, prasīja Eiropas Komisijai rīkoties.

 1. gada oktobrī, sešus gadus pēc žurnālistes slepkavības, Parlaments pauda bažas, ka slepkavības lietā ir panākts ierobežots progress. EP deputāti pauda nožēlu par to, ka izmeklēšanas rezultātā ir pieņemti tikai trīs notiesājoši spriedumi, un uzstāja, ka visas slepkavībā iesaistītās personas ir jāsauc pie atbildības.

Il-Premju Daphne Caruana Galizia għall-Ġurnaliżmu –
sejħa għall-parteċipazzjoni

 • Premju annwali li jingħata għall-eċċellenza fil-ġurnaliżmu li jippromwovi jew jiddefendi l-valuri fundamentali tal-UE
 • Ir-rebbieħ jintgħażel minn ġurija indipendenti magħmula minn rappreżentanti tal-istampa u tas-soċjetà ċivili
 • Se jingħata premju fi flus ta’ €20,000
 • Ċerimonja tal-premjazzjoni f’nofs Ottubru biex jitfakkar l-anniversarju tal-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia

Il-Premju Daphne Caruana Galizia għall-Ġurnaliżmu jingħata kull sena għall-ħabta tas-16 ta’ Ottubru, il-jum meta nqatlet il-ġurnalista © PE


Fit-3 ta’ Mejju, jiġifieri l-Jum Dinji tal-Libertà tal-Istampa, il-Parlament Ewropew nieda uffiċjalment is-sejħa għall-parteċipazzjoni għall-Premju Daphne Caruana Galizia għall-Ġurnaliżmu.

Ta’ kull sena, il-Premju jingħata għall-eċċellenza fil-ġurnaliżmu li jippromwovi jew jiddefendi l-prinċipji u l-valuri fundamentali tal-Unjoni Ewropea bħalma huma d-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem.

Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola qalet: “Il-ġurnalisti għandhom ikunu liberi li jagħmlu xogħolhom. Din il-libertà mhijiex negozjabbli. Kull sena l-Parlament Ewropew iġedded l-impenn tiegħu li jirrispetta l-libertà tal-media u tal-istampa, b’ġieħ il-ġurnalista qalbiena Daphne Caruana Galizia. Daphne ġiet assassinata, iżda l-ispirtu tagħha jibqa’ għaddej fix-xogħol ta’ ġurnalisti li, bħalha, jiddefendu l-verità, il-pluraliżmu u l-ġustizzja. Dan il-premju huwa tagħhom”.

Il-Premju huwa miftuħ għal ġurnalisti professjonisti u timijiet ta’ ġurnalisti professjonisti ta’ kull nazzjonalità. Huma jistgħu jissottomettu xogħlijiet fil-fond li jkunu ġew ippubblikati jew imxandra mill-media bbażata f’wieħed mis-27 Stat Membru tal-UE. L-għan huwa li jingħata appoġġ lill-ġurnaliżmu professjonali fis-salvagwardja tad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u d-drittijiet tal-bniedem. Dan il-premju għandu wkoll l-għan li jixħet dawl fuq l-importanza ta’ dan it-tip ta’ ġurnaliżmu.

Ġurija indipendenti magħmula minn rappreżentanti tal-istampa u tas-soċjetà ċivili mis-27 Stat Membru Ewropew flimkien ma’ rappreżentanti tal-Assoċjazzjonijiet Ewropej tal-Ġurnaliżmu ewlenin, se tagħżel il-parteċipazzjoni rebbieħa. Iċ-ċerimonja tal-premjazzjoni ssir kull sena għall-ħabta tas-16 ta’ Ottubru, il-jum li fih inqatlet Daphne Caruana Galizia.

Il-premju u l-valur fi flus ta’ €20,000 huma turija tal-appoġġ qawwi tal-Parlament Ewropew lill-ġurnaliżmu investigattiv u l-importanza ta’ media ħielsa. Matul dawn l-aħħar ftit snin, il-Parlament wissa dwar tentattivi kemm fl-UE kif ukoll lil hinn minnha biex jimminaw il-pluraliżmu tal-media.

Il-Membri tal-PE kkundannaw l-attakki fuq il-ġurnalisti, b’mod partikolari minn politiċi f’diversi Stati Membri, u talbu lill-Kummissjoni tressaq leġiżlazzjoni kontra kawżi abbużivi. L-ewwel regoli ġodda li jindirizzaw il-kawżi malizzjużi kontra l-ilħna kritiċi ġew approvati fi Frar 2024. F’Marzu, il-Parlament ta wkoll l-approvazzjoni tiegħu għall-Att Ewropew dwar il-Libertà tal-Media. Dan l-att huwa liġi ġdida għall-protezzjoni tal-ġurnalisti u l-libertà tal-istampa tal-UE.

Il-ġurnalisti jistgħu jissottomettu l-artiklu(i) tagħhom online fuq https://daphnejournalismprize.eu/ sal-31 ta’ Lulju 2024, f’nofsinhar (CET).

Min kienet Daphne Caruana Galizia?

Daphne Caruana Galizia kienet ġurnalista, bloger u attivista kontra l-korruzzjoni Maltija li rrappurtat b’mod estensiv dwar il-korruzzjoni, il-ħasil tal-flus, il-kriminalità organizzata, il-bejgħ taċ-ċittadinanza u r-rabtiet tal-gvern Malti mal-Panama Papers. Wara fastidju u theddid, hija nqatlet fi splużjoni kkawżata minn karozza bomba fis-16 ta’ Ottubru 2017. L-għagħa li qam dwar il-mod li bih l-awtoritajiet mexxew l-investigazzjoni dwar il-qtil tagħha wassal għar-riżenja tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Il-Membri tal-PE, li kienu kkritikaw in-nuqqasijiet fl-investigazzjoni, f’Diċembru 2019 appellaw lill-Kummissjoni Ewropea biex tieħu azzjoni.

F’Ottubru 2023, sitt snin wara l-qtil tagħha, il-Parlament esprima tħassib dwar il-progress limitat li sar dwar il-qtil tagħha. Il-Membri tal-PE esprimew id-dispjaċir tagħhom għall-fatt li l-investigazzjonijiet wasslu biss għal tliet kundanni, u insistew li kull min hu involut jeħtieġ li jitressaq quddiem il-ġustizzja.

De Daphne Caruana Galizia-prijs –
oproep tot het indienen van inzendingen

 • Jaarlijkse prijs om uitstekende verslaggeving ter bevordering of verdediging van Europese kernwaarden te erkennen
 • Winnaar gekozen door onafhankelijke jury van vertegenwoordigers van pers en maatschappelijke organisaties
 • 20 000 euro aan prijzengeld
 • Prijsuitreiking midden oktober, ter herdenking van de moord op Daphne Caruana Galizia

De Daphne Caruana Galizia-prijs wordt elk jaar uitgereikt rond 16 oktober, de dag waarop de journaliste werd vermoord © EP


Op 3 mei, de Werelddag van de Persvrijheid, heeft het EP het startsein gegeven voor inzendingen voor de Daphne Caruana Galizia-prijs voor journalistiek.

De jaarlijkse prijs vormt een erkenning van uitstekende verslaggeving ter bevordering of verdediging van de kernbeginselen en -waarden van de Europese Unie. Denk daarbij aan menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, mensenrechten en de rechtsstaat.

De voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, zei hierover: “Journalisten moeten vrij zijn om hun werk te doen. Daarover valt niet te onderhandelen. Elk jaar opnieuw zet het Europees Parlement zich in voor de media en de persvrijheid, als eerbetoon aan de onverschrokken journaliste Daphne Caruana Galizia. Daphne werd vermoord, maar haar ziel leeft voort in het werk van journalisten die, net als zij, opkomen voor waarheid, pluriformiteit en rechtvaardigheid. Deze prijs behoort hun toe.”

Zowel beroepsjournalisten als teams van beroepsjournalisten kunnen ongeacht hun nationaliteit meedingen naar de prijs. Daarvoor moeten ze diepgravende stukken inzenden die door media in een van de 27 EU-landen zijn gepubliceerd of uitgezonden. Het doel van de prijs is om professionele journalistiek te ondersteunen en te benadrukken hoe belangrijk het is om onder andere menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, mensenrechten en de rechtsstaat te beschermen.

De winnaar wordt gekozen door een onafhankelijke jury die bestaat uit vertegenwoordigers van de pers en maatschappelijke organisaties uit de 27 EU-landen, en vertegenwoordigers van de belangrijkste verenigingen voor journalistiek in Europa. De prijsuitreiking vindt elk jaar plaats rond 16 oktober, de dag waarop Daphne Caruana Galizia werd vermoord.

Met de prijs en het prijzengeld van 20 000 euro benadrukt het Europees Parlement zijn uitgesproken steun voor onderzoeksjournalistiek en het belang van een vrije pers. Bovendien heeft het Parlement de afgelopen jaren gewezen op pogingen in de EU en daarbuiten om de pluriformiteit van de media te ondermijnen.

De EP-leden hebben herhaaldelijk hun afkeuring uitgesproken over de aanvallen op journalisten, en dan vooral aanvallen door politici, die in veel EU-landen worden gepleegd. De leden riepen de Commissie er ook toe op wetgeving tegen onrechtmatige rechtszaken voor te stellen. In februari 2024 werden dan ook de eerste nieuwe regels aangenomen om een einde te maken aan kwaadwillige rechtszaken tegen kritische stemmen. Daarnaast heeft het Parlement in maart groen licht gegeven voor de Europese verordening mediavrijheid, een nieuwe wet die erop gericht is journalisten en de persvrijheid in de EU te beschermen.

Journalisten kunnen tot en met 31 juli 2024 om 12 uur ’s middags (Midden-Europese tijd) hun artikel(en) online indienen via https://daphnejournalismprize.eu/.

Wie was Daphne Caruana Galizia?

Daphne Caruana Galizia was een Maltese journaliste, blogster en anticorruptieactiviste. Ze bracht uitvoerig verslag uit over corruptie, witwaspraktijken, georganiseerde misdaad, de verkoop van staatsburgerschap en de rol van de Maltese regering in de Panama Papers. Caruana Galizia was het slachtoffer van intimidatie en bedreigingen en op 16 oktober 2017 werd ze met een autobom vermoord. De verontwaardiging over de manier waarop de autoriteiten het moordonderzoek hadden aangepakt, leidde uiteindelijk tot het ontslag van Maltees premier Joseph Muscat. De EP-leden stonden kritisch tegenover de tekortkomingen in het onderzoek en riepen de Europese Commissie er daarom in december 2019 toe op actie te ondernemen.

In oktober 2023, zes jaar na de moord op Caruana Galizia, hebben de EP-leden hun bezorgdheid geuit over het feit dat er weinig vooruitgang is geboekt in haar moordzaak. Ze betreurden dat het onderzoek slechts drie veroordelingen heeft opgeleverd en drongen erop aan dat alle betrokkenen voor de rechter worden gebracht.

Nagroda dziennikarska im. Daphne Caruany Galizii –
zaproszenie do zgłaszania kandydatur

 • Nagrodę przyznaje się co roku wybitnym dziennikarzom, których prace propagują podstawowe wartości Unii Europejskiej lub ich bronią
 • Zwycięzcę wybiera niezależne jury składające się z przedstawicieli świata prasy oraz społeczeństwa obywatelskiego
 • Nagroda pieniężna wynosi 20 tysięcy euro
 • Ceremonia wręczenia nagrody odbywa się w połowie października, w rocznicę zabójstwa Daphne Caruany Galizii

Ceremonia wręczenia Nagrody dziennikarskiej im. Daphne Caruany Galizii odbywa się co roku około 16 października, rocznicy zabójstwa dziennikarki © EP


3 maja, w Światowy Dzień Wolności Prasy, Parlament Europejski oficjalnie ogłosił zaproszenie do zgłaszania kandydatur do Nagrody dziennikarskiej im. Daphne Caruany Galizii.

Co roku Parlament wręcza tę nagrodę w uznaniu dla wybitnego dziennikarstwa, które propaguje podstawowe wartości Unii Europejskiej lub ich broni. Do wartości tych należą godność ludzka, wolność, demokracja, równość, praworządność i prawa człowieka.

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola powiedziała: „Dziennikarze muszą mieć swobodę wykonywania swojej pracy. To nie podlega dyskusji. Co roku Parlament Europejski odnawia zobowiązanie do utrzymania wolności mediów i prasy w hołdzie dla nieustraszonej dziennikarki Daphne Caruany Galizii. Daphne zamordowano, ale jej duch przyświeca pracy dziennikarzy, którzy – podobnie jak ona – bronią prawdy, pluralizmu i sprawiedliwości. Ta nagroda należy do nich”.

O nagrodę mogą ubiegać się zawodowi dziennikarze i zespoły dziennikarskie niezależnie od narodowości. Kandydaci mogą zgłaszać prace, w których dogłębnie przeanalizowali jakąś kwestię i które opublikowały lub wyemitowały media z siedzibą w jednym z 27 państw Unii Europejskiej. Nagroda ma wspierać zawodowe dziennikarstwo. Ma też podkreślać jego znaczenie dla ochrony godności człowieka, wolności, demokracji, równości, praworządności i praw człowieka.

Zwycięzcę nagrody wybierze niezależne jury, w którego skład wejdą przedstawiciele prasy i społeczeństwa obywatelskiego z 27 państw członkowskich Unii. W jury zasiądą także przedstawiciele najważniejszych europejskich stowarzyszeń dziennikarskich. Ceremonia wręczenia nagrody odbywa się co roku w okolicach 16 października – rocznicy zabójstwa Daphne Caruany Galizii.

Nagroda, a także kwota 20 tysięcy euro, którą otrzymuje laureat, są wyrazem poparcia Parlamentu Europejskiego dla dziennikarstwa śledczego. Służą one także uwypukleniu znaczenia wolnej prasy. W ciągu ostatnich pięciu lat Parlament ostrzegał przed próbami podważenia pluralizmu mediów, zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza jej granicami.

Europosłowie wielokrotnie potępiali ataki na dziennikarzy w wielu państwach członkowskich, szczególnie ze strony polityków. Wezwali także Komisję Europejską, aby przedstawiła projekt przepisów przeciw pozwom służącym ich zastraszaniu. Nowe przepisy dotyczące nadużyć sądowych wymierzonych w głosy krytyki zatwierdzono w lutym 2024 roku. W marcu Parlament zatwierdził akt o wolności mediów – nowe przepisy, które mają chronić unijnych dziennikarzy oraz wolność prasy.

Dziennikarze mogą przesyłać swoje prace na stronie https://daphnejournalismprize.eu/ do 31 lipca 2024 roku do godziny 12.00.

Kim była Daphne Caruana Galizia?

Daphne Caruana Galizia była maltańską dziennikarką, blogerką i działaczką antykorupcyjną. Szeroko opisywała problem korupcji, prania pieniędzy i przestępczości zorganizowanej. Poruszała także kwestie sprzedaży obywatelstwa i powiązań członków rządu maltańskiego z aferą wokół dokumentów panamskich. Po serii prześladowań i gróźb zginęła 16 października 2017 roku w wybuchu bomby podłożonej w samochodzie. Sposób prowadzenia przez władze maltańskie śledztwa w sprawie zabójstwa dziennikarki wywołał oburzenie. Ostatecznie premier Joseph Muscat podał się do dymisji. Europosłowie skrytykowali uchybienia w śledztwie. W grudniu 2019 roku zaapelowali do Komisji Europejskiej, by podjęła stosowne działania.

W październiku 2023 roku, pięć lat po zabójstwie dziennikarki, Parlament wyraził zaniepokojenie z powodu niedostatecznych postępów w dochodzeniu w sprawie śmierci dziennikarki. Europosłowie wyrazili ubolewanie z powodu miernych wyników postępowania sądowego – skazano tylko trzy osoby. Domagali się, aby przed sądem stanęli wszyscy zamieszani w sprawę.

Prémio de Jornalismo Daphne Caruana Galizia –
apresentação de candidaturas

 • Prémio anual para recompensar um jornalismo de excelência que promova ou defenda os valores fundamentais da UE
 • Vencedor escolhido por um júri independente composto por representantes da imprensa e da sociedade civil
 • prémio monetário no valor de 20 000 euros
 • Cerimónia de entrega de prémios em meados de outubro, coincidindo com a data do assassínio de Daphne Caruana Galizia

O Prémio de Jornalismo Daphne Caruana Galizia é atribuído todos os anos por volta do dia 16 de outubro, data em que a jornalista foi assassinada © PE


Em 3 de maio, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, o Parlamento Europeu lançou oficialmente o convite à apresentação de candidaturas ao Prémio de Jornalismo Daphne Caruana Galizia.

O Prémio recompensa anualmente o jornalismo de excelência que promova ou defenda os princípios e valores fundamentais da União Europeia, como a dignidade humana, a liberdade, a democracia, a igualdade, o Estado de direito e os direitos humanos.

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, afirmou: «Os jornalistas devem ser livres no exercício da sua profissão. Isso não é negociável. Todos os anos, o Parlamento Europeu reitera o seu compromisso de defender os meios de comunicação social e a liberdade de imprensa, em homenagem à destemida jornalista Daphne Caruana Galizia. Daphne foi assassinada, mas o seu espírito perdura no trabalho de jornalistas que, tal como ela, defendem a verdade, o pluralismo e a justiça. Este prémio é para eles».

O Prémio está aberto a jornalistas profissionais e a equipas de jornalistas profissionais de qualquer nacionalidade, que podem apresentar artigos de fundo que tenham sido publicados ou difundidos por meios de comunicação social sediados num dos 27 Estados-Membros da União Europeia. O objetivo é apoiar e realçar a importância do jornalismo profissional na salvaguarda da dignidade humana, da liberdade, da democracia, da igualdade, do Estado de direito e dos direitos humanos.

Um júri independente composto por representantes da imprensa e da sociedade civil dos 27 Estados-Membros, bem como por representantes das principais associações europeias de jornalismo, escolherá o trabalho vencedor. A cerimónia de entrega dos prémios realiza-se todos os anos por volta de 16 de outubro, data em que Daphne Caruana Galizia foi assassinada.

A distinção e os 20 000 euros de prémio monetário demonstram o forte apoio do Parlamento Europeu ao jornalismo de investigação e à importância da imprensa livre. Ao longo dos últimos anos, o Parlamento tem alertado para as tentativas de comprometer o pluralismo dos meios de comunicação social na UE e além-fronteiras.

Os eurodeputados têm denunciado repetidamente os ataques a jornalistas, em especial por parte de políticos, em muitos Estados-Membros, e apelaram à Comissão para que apresentasse legislação contra ações judiciais abusivas. As primeiras novas regras para combater os litígios mal-intencionados contra vozes críticas foram aprovadas em fevereiro de 2024. Em março, o Parlamento deu também luz verde ao Regulamento Europeu relativo à Liberdade dos Meios de Comunicação Social, uma nova legislação para proteger os jornalistas da UE e a liberdade de imprensa.

Os jornalistas podem submeter o(s) seu(s) artigo(s) online em https://daphnejournalismprize.eu/ até 31 de julho de 2024, às 12h00 (hora de Bruxelas).

Quem foi Daphne Caruana Galizia?

Daphne Caruana Galizia foi uma jornalista, bloguista e ativista anticorrupção maltesa que denunciou amplamente a corrupção, o branqueamento de capitais, a criminalidade organizada, a venda da cidadania e as ligações do Governo maltês aos Documentos do Panamá. Após assédio e ameaças, foi assassinada numa explosão de um carro armadilhado em 16 de outubro de 2017. A indignação pela forma como as autoridades lidaram com a investigação do seu assassínio conduziu, em última análise, à demissão do primeiro-ministro Joseph Muscat. Críticos das falhas na investigação, os eurodeputados apelaram à Comissão Europeia para que tomasse medidas em dezembro de 2019.

Em outubro de 2023, seis anos após o seu assassínio, o Parlamento manifestou preocupação pelo facto de terem sido realizados progressos limitados no que diz respeito ao seu assassínio. Os eurodeputados lamentaram que as investigações tenham conduzido a apenas três condenações e insistiram que todos os envolvidos têm de ser julgados.

Premiul Daphne Caruana Galizia pentru jurnalism –
apel la candidaturi

 • Premiu anual acordat pentru a recompensa jurnalismul de o calitate excepțională care promovează sau apără valorile fundamentale ale Uniunii Europene
 • Câștigătorul este ales de un juriu independent alcătuit din reprezentanți ai presei și ai societății civile
 • Premiu în valoare de 20 000 EUR
 • Ceremonia de decernare are loc la mijlocul lunii octombrie, pentru a comemora asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia

Premiul Daphne Caruana Galizia pentru jurnalism se acordă anual în jurul datei de 16 octombrie, ziua când a fost asasinată jurnalista © PE


Pe 3 mai, Ziua Mondială a Libertății Presei, Parlamentul European a lansat oficial apelul la candidaturi pentru Premiul Daphne Caruana Galizia pentru jurnalism.

Premiul recompensează anual materialele jurnalistice de o calitate excepțională care promovează sau apără principiile și valorile fundamentale ale Uniunii Europene precum demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și drepturile omului.

Roberta Metsola, Președinta Parlamentului European, a declarat: „Jurnaliștii trebuie să fie liberi să-și facă munca. E o condiție care nu se negociază. Parlamentul European își reînnoiește în fiecare an angajamentul de a susține libertatea presei și a mass-mediei, în semn de omagiu pentru jurnalista neînfricată Daphne Caruana Galizia. Daphne a fost asasinată, dar spiritul ei dăinuie în munca jurnaliștilor care, la fel ca ea, apără adevărul, pluralismul și justiția. Acest premiu le aparține.”

Premiul este deschis jurnaliștilor profesioniști și echipelor de jurnaliști profesioniști de orice naționalitate. Candidatura trebuie să conțină materiale aprofundate, publicate sau difuzate de organizații mass-media cu sediul în una dintre cele 27 de țări ale Uniunii Europene. Premiul urmărește să sprijine și să scoată în evidență importanța jurnalismului profesionist pentru garantarea demnității umane, a libertății, democrației, egalității, statului de drept și drepturilor omului.

Materialul câștigător va fi ales de un juriu independent alcătuit din reprezentanți ai presei și ai societății civile din cele 27 de țări ale Uniunii și din reprezentanți ai principalelor asociații europene ale jurnaliștilor. Ceremonia de decernare are loc în fiecare an în jurul datei de 16 octombrie, data la care a fost asasinată Daphne Caruana Galizia.

Premiul și suma aferentă de 20 000 EUR demonstrează sprijinul ferm al Parlamentului European pentru jurnalismul de investigație și importanța pe care o acordă unei prese libere. Parlamentul a avertizat în ultimii ani în legătură cu încercările de subminare a pluralismului mass-mediei, atât din interiorul, cât și din afara Uniunii.

Eurodeputații au denunțat în repetate rânduri atacurile la adresa jurnaliștilor, îndeosebi atacurile unor politicieni din numeroase state membre, și au cerut Comisiei să propună acte legislative pentru a combate procesele abuzive. Primele norme noi pentru combaterea exercitării abuzive a drepturilor procesuale împotriva vocilor critice au fost aprobate în februarie 2024. Iar în martie Parlamentul a dat undă verde Legii europene privind libertatea mass-mediei, o lege nouă care protejează jurnaliștii și libertatea presei din Uniune.

Jurnaliștii își pot depune candidatura la Premiul Daphne Caruana Galizia pentru jurnalism până pe 31 iulie 2024, ora 12.00 (CET). Articolul sau articolele cu care intră în competiție trebuie transmise online, pe site-ul https://daphnejournalismprize.eu/ .

Cine a fost Daphne Caruana Galizia?

Daphne Caruana Galizia a fost o jurnalistă, activistă anticorupție și bloggeriță din Malta. Ea a publicat investigații ample despre corupție, spălare de bani, crimă organizată, vânzarea cetățeniei și legăturile guvernului maltez cu dosarul Panama Papers. A fost hărțuită și amenințată, iar apoi ucisă pe 16 octombrie 2017, când i-a fost plasat explozibil sub mașină. În urma indignării opiniei publice față de modul în care autoritățile au anchetat moartea ei, prim-ministrul maltez Joseph Muscat a fost nevoit să demisioneze. Eurodeputații au criticat modul defectuos în care s-a realizat ancheta, iar în decembrie 2019 au cerut Comisiei Europene să ia măsuri.

În octombrie 2023, la șase ani de la asasinarea Daphnei Caruana Galizia,  Parlamentul s-a declarat preocupat de progresele limitate înregistrate în anchetarea morții ei. Eurodeputații și-au exprimat regretul că investigația s-a soldat cu doar trei condamnări și au insistat că toți cei implicați trebuie aduși în fața justiției.

Cena Daphne Caruanovej Galiziovej za žurnalistiku –
výzva na podávanie nominácií

 • výročná cena udeľovaná za výnimočný novinársky počin, ktorý prispieva k podpore alebo ochrane základných hodnôt EÚ
 • víťaz vybraný nezávislou porotou zloženou zo zástupcov tlače a občianskej spoločnosti
 • finančná odmena vo výške 20 000 eur
 • slávnostné odovzdávanie ceny v polovici októbra, v čase výročia zavraždenia Daphne Caruanovej Galiziovej

Cena Daphne Caruanovej Galiziovej za žurnalistiku sa udeľuje každý rok okolo 16. októbra, v deň výročia zavraždenia novinárky © EP


Európsky parlament 3. mája, na Svetový deň slobody tlače, oficiálne vyzval na podávanie nominácií na Cenu Daphne Caruanovej Galiziovej za žurnalistiku.

Cena sa udeľuje každoročne za výnimočný novinársky počin, ktorý presadzuje alebo obhajuje základné princípy a hodnoty Európskej únie, ako sú ľudská dôstojnosť, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát a ľudské práva.

Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsolová v tejto súvislosti vyhlásila: „Novinári musia mať možnosť vykonávať svoju prácu slobodne. O tom sa nedá diskutovať. Európsky parlament na počesť nebojácnej novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej každoročne obnovuje svoj záväzok podporovať slobodu médií a tlače. Daphne bola zavraždená, ale jej duch žije ďalej vďaka práci novinárov, ktorí rovnako ako ona bránia pravdu, pluralizmus a spravodlivosť. Toto ocenenie patrí práve im.“

Cena je určená profesionálnym novinárom a tímom profesionálnych novinárov bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, ktorí predložia príspevok zverejnený alebo odvysielaný v jednom z 27 členských štátov Európskej únie. Ocenenie má podporovať profesionálnu žurnalistiku a poukázať na to, aká dôležitá je pri ochrane ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a ľudských práv.

O víťazovi rozhodne nezávislá porota zložená zo zástupcov médií a občianskej spoločnosti z 27 členských štátov, ako aj zástupcov hlavných európskych novinárskych asociácií. Slávnostné odovzdávanie ceny sa koná každý rok okolo 16. októbra, keď si pripomíname výročie zavraždenia Daphne Caruanovej Galiziovej.

Ocenenie a finančná odmena vo výške 20 000 eur sú prejavom toho, že Európsky parlament dôrazne podporuje investigatívnu žurnalistiku a slobodnú tlač. Parlament v ostatných rokoch varoval pred pokusmi o oslabenie plurality médií v EÚ i mimo nej.

Europoslanci opakovane odsúdili útoky na novinárov v mnohých členských štátoch, najmä zo strany politikov. Vyzvali tiež Komisiu, aby predložila legislatívny návrh na ochranu novinárov pred zneužívajúcimi žalobami. Prvý súbor opatrení proti neopodstatneným a zlomyseľným žalobám podávaným v snahe umlčať kritické hlasy bol prijatý vo februári 2024. V marci Parlament schválil aj Európsky akt o slobode médií – nový právny predpis na ochranu novinárov a slobody tlače v EÚ.

Novinári môžu svoje príspevky zaslať elektronicky na adresu https://daphnejournalismprize.eu/, a to do 31. júla 2024 do 12.00 h (SEČ).

Kto bola Daphne Caruanová Galiziová?

Daphne Caruanová Galiziová bola maltská novinárka, blogerka a protikorupčná aktivistka, ktorá podrobne informovala o korupcii, praní špinavých peňazí, organizovanej trestnej činnosti, obchodovaní s občianstvom a prepojeniach medzi maltskou vládou a kauzou Panama Papers. Pre svoju prácu čelila prenasledovaniu a hrozbám, ktoré 16. októbra 2017 viedli až k jej zavraždeniu. Zomrela pri výbuchu bomby nastraženej v jej aute. Obrovská vlna pobúrenia, ktorá sa zdvihla v reakcii na postup orgánov pri vyšetrovaní jej vraždy, napokon viedla k odstúpeniu maltského premiéra Josepha Muscata. Aj poslanci EP kritizovali zlyhania, ktoré sprevádzali vyšetrovanie, a v decembri 2019 vyzvali Európsku komisiu, aby v tejto súvislosti prijala náležité opatrenia.

V októbri 2023, šesť rokov po jej zavraždení,  Parlament vyjadril znepokojenie, že vo vyšetrovaní jej vraždy nedošlo k výraznému pokroku. Poslanci vyjadrili poľutovanie nad tým, že do daného dňa došlo len k trom odsúdeniam, a opätovne vyslovili požiadavku, aby všetky osoby, ktoré sa na vražde podieľali, boli postavené pred súd.

Nagrada Daphne Caruana Galizia za novinarstvo –
razpis za oddajo prijav

 • Nagrada se vsako leto podeli za izjemno novinarsko delo, ki spodbuja in ščiti temeljne vrednote Evropske unije
 • Zmagovalca izbere neodvisna žirija, ki jo sestavljajo predstavniki medijev in civilne družbe
 • Vrednost nagrade je 20.000 evrov
 • Podelitev bo sredi oktobra ob obletnici umora Daphne Caruana Galizia

Nagrado Daphne Caruana Galizia za novinarstvo vsako leto podelijo okrog 16. oktobra, ob obletnici dneva njenega umora © EP


Evropski parlament je 3. maja, na svetovni dan svobode tiska, objavil razpis za oddajo prijav za nagrado Daphne Caruana Galizia za novinarstvo.

Nagrado vsako leto podelijo za posebne dosežke na področju novinarstva, ki spodbujajo ali ščitijo ključna načela in vrednote Evropske unije, kot so človekovo dostojanstvo, svoboda, demokracija, enakost, pravna država in človekove pravice.

Predsednica Parlamenta Roberta Metsola je dejala: „Novinarji morajo biti pri opravljanju svojega dela svobodni. To je bistvenega pomena. Evropski parlament se v spomin na neustrašno novinarko Daphne Caruana Galizia vsako leto znova zaveže, da si bo prizadeval za svobodo medijev in tiska. Daphne so umorili, njena zapuščina pa živi naprej v delu novinarjev, ki se tako kot ona zavzemajo za resnico, pluralnost in pravico. Ta nagrada je namenjena njim.“

Za nagrado se lahko potegujejo poklicni novinarji in skupine poklicnih novinarjev. Predložiti morajo poglobljene članke, ki so jih mediji objavili ali predvajali v eni od 27 držav članic Evropske unije. Evropski parlament želi s to nagrado podpreti poklicno novinarstvo in poudariti, kako pomembno je za ohranjanje človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in človekovih pravic.

Zmagovalca bo izbrala neodvisna žirija, sestavljena iz predstavnikov medijev in civilne družbe iz 27 držav članic ter predstavnikov Mednarodne zveze novinarjev. Nagrado vsako leto podelijo okrog 16. oktobra, dneva umora novinarke.

Nagrada in denarni znesek v višini 20.000 evrov sta znak neomajne podpore, ki jo Evropski parlament izkazuje preiskovalnemu novinarstvu in svobodi tiska. Parlament je v zadnjih letih večkrat opozoril na poskuse spodkopavanja pluralnosti medijev, tako v Evropski uniji kot drugod.

Poslanci so obsodili zlasti napade na novinarje, ki jih izvajajo politiki v številnih državah članicah. Evropsko komisijo pa so pozvali, naj pripravi zakonodajo, ki bo novinarje ščitila pred zlorabljenimi tožbami. Prva nova pravila za zaščito kritičnih glasov pred zlonamernimi pravdnimi postopki so bila sprejeta februarja 2024. Parlament je marca sprejel tudi Akt o svobodi medijev, nov zakon za zaščito novinarjev in svobode medijev v Evropski uniji.

Novinarji lahko članke do 31. julija 2024 ob 12.00 (po srednjeevropskem času) oddajo na spletnem mestu https://daphnejournalismprize.eu.

Kdo je bila Daphne Caruana Galizia?

Daphne Caruana Galizia je bila malteška novinarka, blogerka in protikorupcijska aktivistka, ki je poročala o korupciji, pranju denarja, organiziranem kriminalu, prodaji državljanstva in povezavah malteške vlade s panamskimi dokumenti. Po več grožnjah in nadlegovanju je 16. oktobra 2017 umrla v atentatu z avtomobilsko bombo. Ogorčenje javnosti, ki je bila kritična do tega, kako so uradni organi vodili preiskavo njenega umora, je privedlo do odstopa malteškega predsednika vlade Josepha Muscata. Evropski poslanci so preiskavo označili za pomanjkljivo in decembra 2019 pozvali Evropsko komisijo, naj v zvezi s tem ukrepa.

Oktobra 2023, šest let po umoru novinarke, so sprejeli resolucijo, v kateri so izrazili zaskrbljenost zaradi zanemarljivega napredka v preiskavi tega umora. Poudarili so, da je preiskava žal pripeljala do zgolj treh obsodb ter da je treba pred sodišče privesti vse vpletene.

Daphne Caruana Galizia-priset för journalistik –
uppmaning att skicka in bidrag

 • Årligt pris som varje år belönar banbrytande journalistik som främjar eller försvarar EU:s grundläggande värden
 • Vinnaren vald av en oberoende jury bestående av företrädare för pressen och civilsamhället
 • 20 000 euro delas ut till vinnaren
 • Utdelningsceremoni i mitten av oktober för att hedra årsdagen av mordet på Daphne Caruana Galizia

Daphne Caruana Galizia-priset för journalistik delas ut varje år runt den 16 oktober, den dag då journalisten det är uppkallat efter mördades © EP


Den 3 maj, på internationella pressfrihetsdagen, öppnade Europaparlamentet återigen upp för journalister att skicka in sina bidrag och tävla om Daphne Caruana Galizia-priset för journalistik.

Priset delas ut varje år och belönar enastående journalistik som främjar eller försvarar Europeiska unionens grundprinciper och värden, som frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatlighet, människans värdighet och mänskliga rättigheter.

Europaparlamentets talman, Roberta Metsola, uttryckte sig såhär: ”Journalister måste vara fria att göra sitt jobb. Det är inte förhandlingsbart. Varje år förnyar Europaparlamentet sitt åtagande att upprätthålla medie- och pressfrihet, som en hyllning till den orädda journalisten Daphne Caruana Galizia. Daphne mördades men hennes kamp lever vidare i journalisternas arbete för sanning, mångfald och rättvisa. Det här priset är deras.”

Priset ger möjlighet för journalister och journalistteam från hela världen, att skicka in djupgående artiklar eller reportage som har publicerats eller sänts av media baserade i något av de 27 EU-länderna. Syftet är att stödja professionell journalistik och uppmärksamma dess viktiga roll i att skydda mänsklig värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och mänskliga rättigheter.

Vinnaren väljs ut av en oberoende jury bestående av företrädare för pressen och civilsamhället i de 27 EU-länderna och de största europeiska journalistförbunden. Prisutdelningen hålls varje år kring den 16 oktober, dagen då Daphne Caruana Galizia mördades.

Med priset och prispengarna på 20 000 euro visar Europaparlamentet sitt starka stöd för undersökande journalistik och pressfrihet. Under senare år har Europaparlamentet varnat för att det både inom och utanför EU:s gränser pågår försök att undergräva mediepluralismen.

Ledamöterna har regelbundet fördömt attacker på journalister, särskilt från politiker, i många medlemsländer, och uppmanat EU-kommissionen att lägga fram lagstiftning mot missbruk av rättegångar. De första nya reglerna mot grundlösa rättegångar mot kritiska röster godkändes i februari 2024. I mars gav parlamentet också grönt ljus åt EU:s mediefrihetsakt, en ny lag för att skydda EU:s journalister och pressfriheten.

Journalister kan skicka in sina artiklar eller reportage online på https://daphnejournalismprize.eu/ senast den 31 juli 2024, kl. 12.00 (belgisk tid).

Vem var Daphne Caruana Galizia?

Daphne Caruana Galizia var en maltesisk journalist, bloggare och antikorruptionsaktivist som rapporterade utförligt om korruption, penningtvätt, organiserad brottslighet, försäljning av medborgarskap och den maltesiska regeringens kopplingar till Panamadokumenten. Efter att ha utsatts för trakasserier och hot mördades hon i en bilbombsexplosion den 16 oktober 2017. Folkets protester mot myndigheternas hantering av mordutredningen ledde till att Maltas premiärminister, Joseph Muscat, avgick. Europaparlamentets ledamöter var kritiska till den misslyckade utredningen, och i december 2019 uppmanade de därför EU-kommissionen att vidta åtgärder.

I oktober 2023, sex år efter hennes död, beklagade ledamöterna att utredningen endast lett till tre fällande domar och insisterade på att alla inblandade måste ställas inför rätta.