Rules

The Daphne Caruana Galizia Prize for Journalism (hereinafter, the Prize) was launched on 16 October 2020 as a tribute to the Maltese anti-corruption investigative journalist and blogger who was assassinated in a car bomb attack in 2017.

The Prize, with the support of the European Parliament, will be awarded annually to in-depth journalism pieces undertaken by EU-based professional journalists.

Application period

Applications must be submitted via our online platform by  31 July 2023, 12 AM (CEST).

Eligibility

 • Theme

The Prize aims to recognise outstanding in-depth journalism work on topics that are relevant for the European Union (EU) as a whole or some of its Member States, and contribute to the promotion of principles and values of the EU, as enshrined in the European Charter of Human Rights.

 • Prize

There will be one single prize of €20,000 awarded annually.

 • Applications

The Prize is open to individual professional journalists or teams of professional journalists of any nationality. Applications may be submitted by authors themselves or by professional media organisations and associations on their behalf.

Entries must have been published/broadcast in print, audiovisual or online media outlets based in one of the 27 EU Member States between 1 September 2022 and 31 July 2023.

 • Language requirements

English is the official language of the Prize.

Entries may be submitted in all EU official languages. A summary in English (500 words maximum) must be provided in the submission form.

 • Length

No restriction.

 • Authors

Entries may have one or several authors. Participants must be the authors and holders of the copyright and the moral rights to their work. Applications may be submitted by authors themselves or by professional media organisations and associations on their behalf.

Should a journalist or team of journalists wish to participate with more than one entry, they are allowed to do so. However, they must submit a separate application per entry.

Plagiarism, which includes the unauthorised use of the language and thoughts of another author and the representation of them as one’s own, will result in disqualification. Retrospective discovery of plagiarism will result in revocation of the awarded Prize.

Evaluation criteria

Evaluation will be based on the following criteria:

 1. Relevance of the topic for European society and contribution to the promotion of EU values and principles.
 2. Quality of content, which should be well documented, accurate, factual, and based on a variety of sources.
 3. Quality in terms of language, style, and structure.
 4. Original and in-depth approach to the topic.

Prize

There will be one single winner, who will receive €20.000.
The jury reserves the right not to award the Prize in case the aforementioned quality criteria are not met.

The winner will be invited to participate in the Award Ceremony of the Prize. The European Parliament will cover the winner’s travel costs.

Selection procedure

The Jury will be composed of at least 27 recognised personalities in the fields of media, journalism and civil society. The Jury, deciding by simple majority, will determine the winning entry. Each Jury member may vote for one single entry.

The decision of the Jury shall be final and irrevocable.

The winner will be announced at the Award Ceremony to be held in the European Parliament.

Copyright

The European Parliament has the right to reproduce and disseminate the awarded entries in its own publications, on its website and in other communications and promotional materials, including, but not limited to, publicity material for the Daphne Caruana Galizia Prize for Journalism.

Privacy statement

The European Parliament is committed to personal data protection. The organisers are processing your personal data for the purposes of the Daphne Caruana Galizia Prize for Journalism in line with Regulation (EU) 2018/1725.

Regler

Daphne Caruana Galizia-prisen for journalistik (i det følgende benævnt “prisen”) blev lanceret den 16. oktober 2020 som en hyldest til den maltesiske undersøgende journalist, blogger og antikorruptionsaktivist, der blev myrdet af en bilbombe i 2017.

Prisen vil med støtte fra Europa-Parlamentet blive uddelt årligt til et dybdeborende journalistisk værk produceret af professionelle journalister baseret i EU.

Ansøgningsfrist

Ansøgninger skal indsendes via vores onlineplatform senest midnat den 31. juli 2023.

Ansøgningskriterier

Emne

Prisen har til formål at anerkende fremragende, dybdeborende journalistisk arbejde om emner, der er relevante for Den Europæiske Union som helhed eller nogle af dens medlemsstater i særdeleshed, og skal bidrage til at fremme EU’s principper og værdier som fastsat i EU’s charter om grundlæggende rettigheder.

Præmie

Der tildeles én pris på 20 000 EUR hvert år.

Ansøgninger

Individuelle professionelle journalister eller hold af professionelle journalister af enhver nationalitet kan komme i betragtning til prisen. Ansøgninger kan indsendes af ophavspersonerne selv eller af professionelle medieorganisationer og mediesammenslutninger på ophavspersonernes vegne.

De indsendte journalistiske værker skal have været mangfoldiggjort i trykte, audiovisuelle eller internetbaserede medier i en af de 27 EU-medlemsstater mellem den 1. september 2022 og 31. juli 2023.

Sprogkrav

Prisens officielle sprog er engelsk.

Der kan indsendes værker affattet på ethvert af de officielle EU-sprog. Ansøgningen skal indeholde et resumé på engelsk (højst 500 ord).

Længde

Ingen begrænsninger.

Ophavspersoner

Der kan være en eller flere ophavspersoner til de indsendte værker. Deltagerne i konkurrencen skal være ophavspersoner og indehavere af ophavsretten og de ideelle rettigheder til værkerne. Ansøgninger kan indsendes af ophavspersonerne selv eller af professionelle medieorganisationer og mediesammenslutninger på ophavspersonernes vegne.

En journalist eller et hold af journalister kan deltage med mere end ét indsendt værk, men skal indgive særskilt ansøgning for hvert værk.

Plagiat, herunder uautoriseret brug af andre skaberes/forfatteres formuleringer og ideer ved fremstilling af disse som ens egne, vil medføre udelukkelse fra konkurrencen. Senere afsløring af plagiat vil medføre tilbagekaldelse af den tildelte pris.

Udvælgelseskriterier

Udvælgelsen af vinderen sker på grundlag af følgende kriterier:

 1. Emnets relevans for det europæiske samfund og dets bidrag til at fremme EU’s værdier og principper.
 2. Kvaliteten af indholdet, idet dette bør være veldokumenteret, nøjagtigt, faktuelt og baseret på en række forskellige kilder.
 3. Kvalitet med hensyn til sprog, stil og struktur.
 4. Original og dybdeborende tilgang til emnet.

Pris

Der udtages én prisvinder, som vil modtage en præmie på 20 000 EUR.
Juryen forbeholder sig ret til at undlade at tildele prisen, hvis ovennævnte kvalitetskriterier ikke er opfyldt.

Vinderen vil blive indbudt til at deltage i en formel prisoverrækkelse. Europa-Parlamentet afholder vinderens rejseudgifter.

Udvælgelsesprocedure

Juryen sammensættes af mindst 27 anerkendte personligheder inden for medier, journalistik og civilsamfundet. Juryen, der træffer afgørelse ved simpelt flertal, udpeger det vindende værk. Hvert jurymedlem kan stemme på ét værk.

Juryens afgørelse er endelig og uigenkaldelig.

Vinderen vil blive bekendtgjort ved prisoverrækkelsen, der afholdes i Europa-Parlamentet.

Ophavsret

Europa-Parlamentet forbeholder sig retten til at reproducere og udbrede prisvindende værker i sine egne publikationer, på sit websted og i andet kommunikations- og pr-materiale, herunder, men ikke begrænset til, oplysningsmateriale om Daphne Caruana Galizia-prisen for journalistik.

Databeskyttelseserklæring

Europa-Parlamentet er forpligtet til at beskytte personoplysninger. The organisers are processing your personal data for the purposes of the      Daphne Caruana Galizia Prize for Journalism in line with Arrangørerne behandler dine personoplysninger som led i uddelingen af Daphne Caruana Galizia-prisen for journalistik i overensstemmelse med forordning (EU) 2018/1725.

Règlement

Le prix Daphne Caruana Galizia pour le journalisme (ci-après «le prix») a été créé le 16 octobre 2020 en hommage à la journaliste et blogueuse d’investigation maltaise, assassinée dans un attentat à la voiture piégée le 16 octobre 2017.

Le prix, qui bénéficie du soutien du Parlement européen, sera décerné chaque année à des enquêtes journalistiques approfondies menées par des journalistes professionnels établis dans l’Union européenne.

Délai de dépôt des candidatures

Les candidatures doivent être soumises sur notre plateforme en ligne d’ici le 31 juillet 2023 à minuit (CEST).

Conditions d’admissibilité

 • Thème

Le prix vise à récompenser l’excellence d’un travail journalistique approfondi sur des sujets présentant un intérêt pour l’Union européenne (UE) dans son ensemble ou pour certains de ses États membres, et qui contribue à la promotion des principes et des valeurs de l’UE tels que consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

 • Le prix

Un seul prix de 20 000 euros sera remis chaque année.

 • Candidatures

Le prix est ouvert aux journalistes professionnels ou aux équipes de journalistes professionnels, quelle que soit leur nationalité. Les candidatures doivent être soumises par les auteurs eux-mêmes ou par des organisations et associations professionnelles du secteur des médias en leur nom.

Les contributions présentées doivent avoir été publiées/diffusées par des médias de presse écrite, audiovisuels ou en ligne établis dans l’un des vingt-sept États membres de l’UE entre le 1er septembre 2022 et le 31 juillet 2023.

 • Exigences linguistiques

L’anglais est la langue officielle du prix.

Les contributions peuvent être soumises dans toutes les langues officielles de l’UE. Le formulaire de candidature doit être accompagné d’un résumé en anglais (500 mots maximum).

 • Longueur

Aucune restriction.

 • Auteur(s)

Les contributions peuvent avoir un ou plusieurs auteurs. Les participants doivent être les auteurs et les détenteurs des droits d’auteur et des droits moraux sur leurs œuvres. Les candidatures doivent être soumises par les auteurs eux-mêmes ou par des organisations et associations professionnelles des médias en leur nom.

Un journaliste ou un groupe de journalistes ont tout loisir de présenter plus d’une contribution. Cependant, chaque contribution doit faire l’objet d’une candidature distincte.

Le plagiat, qui comprend l’utilisation non autorisée des mots et des pensées d’un autre auteur pour les faire passer pour siens, entraînera la disqualification. Toute découverte a posteriori d’un plagiat entraînera la révocation du prix décerné.

Critères d’évaluation

L’évaluation sera fondée sur les critères suivants:

 1. Intérêt du sujet pour la société européenne et contribution à la promotion des valeurs et des principes de l’UE;
 2. Qualité de la contribution, qui devra être bien documentée, précise, factuelle, et basée sur des sources diversifiées;
 3. Qualité de la langue, du style et de la structure;
 4. Traitement original et approfondi du sujet.

Le prix

Il n’y aura qu’un seul gagnant, qui recevra 20 000 euros.
Le jury se réserve le droit de ne pas attribuer le prix dans le cas où les critères de qualité ne seraient pas réunis.

Le lauréat sera invité à participer à la cérémonie de remise du prix. Le Parlement européen prendra en charge les frais de voyage du lauréat.

Procédure de sélection

Le jury sera composé d’au moins vingt-sept personnalités dans les domaines des médias, du journalisme et de la société civile. Le jury, statuant à la majorité simple, désignera le gagnant. Chaque membre du jury peut voter pour une seule contribution.

La décision du jury est définitive et irrévocable.

Le nom du lauréat sera annoncé lors de la cérémonie de remise du prix, qui se tiendra au Parlement à Bruxelles.

Droits d’auteur

Le Parlement européen se réserve le droit de reproduire et de diffuser les contributions récompensées dans ses propres publications sur son propre site internet et dans d’autres communications et matériels promotionnels, y compris mais sans s’y limiter, dans son matériel publicitaire en faveur du prix Daphne Caruana Galizia pour le journalisme.

Déclaration de confidentialité

Le Parlement européen s’engage à protéger les données à caractère personnel. Les organisateurs traitent vos données à caractère personnel aux fins du prix Daphne Caruana Galizia pour le journalisme, conformément au règlement (UE) 2018/1725.

Pravila

Odločitev o podeljevanju nagrade Daphne Caruana Galizia za dosežke v novinarstvu v spomin na malteško protikorupcijsko raziskovalno novinarko in blogerko, umorjeno v napadu z avtomobilom bombo, je bila sprejeta 16. oktobra 2020.

Nagrada bo s podporo Evropskega parlamenta vsako leto podeljena za poglobljene prispevke profesionalnih novinarjev, ki delujejo v EU.

Rok za prijavo

Prijave je treba oddati preko naše spletne strani do 31. julija 2023 do polnoči (po srednjeevropskem času).

Pogoji sodelovanja

 • Tema

Namen nagrade je opozoriti na izjemne poglobljene novinarske prispevke na temo, ki je pomembna za Evropsko unijo kot celoto ali za nekatere države članice, in prispevati k spodbujanju načel in vrednot EU, kot so zapisane v Evropski listini človekovih pravic.

 • Nagrada

Vsako leto se podeli ena enotna nagrada v vrednosti 20.000 evrov.

 • Prijava

Za nagrado se lahko potegujejo posamezni profesionalni novinarji ali skupine profesionalnih novinarjev katerekoli nacionalnosti. Prispevke lahko predložijo avtorji sami ali pa profesionalne medijske organizacije in društva v njihovem imenu.

Prijavljena dela morajo biti objavljena/oddajana v tiskanih, avdiovizualnih ali spletnih medijih s sedežem v eni izmed 27. držav članic EU med 1. septembrom 2022 in 31. julijem 2023.

 • Jezikovne zahteve

Uradni jezik nagrade je angleščina.

Dela se lahko prijavijo v vseh uradnih jezikih EU. Pri tem je potreben povzetek v angleščini (največ 500 besed) v obrazcu za prijavo.

 • Dolžina

Brez omejitev

 • Avtor(-ji)

Dela imajo lahko enega ali več avtorjev. Sodelujoči morajo biti avtorji ter imetniki avtorskih in moralnih pravic svojega dela. Prispevke lahko predložijo avtorji sami ali pa profesionalne medijske organizacije in društva v njihovem imenu.

Če želi novinar ali skupina novinarjev sodelovati z več kot enim prispevkom, to lahko stori, vendar je za vsak prispevek potrebna ločena prijava.

V primeru plagiatorstva, ki zajema nedovoljeno uporabo besed ali misli drugega avtorja in predstavljanje teh kot svojih, je avtor diskvalificiran. Če se plagiatorstvo odkrije naknadno, se avtorju nagrada odvzame.

Merila za oceno

Ocena temelji na naslednjih merilih:

 1. ustreznost teme za evropsko družbo in prispevek k spodbujanju vrednot in načel EU,
 2. kakovost vsebine, ki mora biti dobro dokumentirana, točna, temeljiti na dejstvih in na raznolikih virih,
 3. kakovost v smislu jezika, stila in strukture,
 4. originalen in temeljit pristop k temi.

Nagrada

Razglašen bo en zmagovalec, ki bo prejel 20.000 evrov.
Žirija si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, če ne bodo izpolnjena navedena merila kakovosti.

Zmagovalec bo povabljen k udeležbi na podelitvi nagrade. Potne stroške zmagovalca bo plačal Evropski parlament.

Izbirni postopek

Žirijo bo sestavljalo najmanj 27 priznanih osebnosti s področja medijev, novinarstva in civilne družbe. Zmagovalec bo izbran z navadno večino. Vsak član žirije lahko glasuje za en prispevek.

Odločitev žirije je dokončna in nepreklicna.

Zmagovalec bo razglašen na podelitvi nagrade.

Avtorske pravice

Evropski parlament ima pravico razširjati in reproducirati nagrajene prispevke v svojih publikacijah, na svoji spletni strani ter v drugem materialu za komunikacijo in promocijo, med drugim v materialu za promocijo nagrade Daphne Caruana Galizia za dosežke v novinarstvu.

Izjava o zasebnosti

Evropski parlament je zavezan varstvu osebnih podatkov. Organizatorji bodo obdelavo vaših osebnih podatkov za namene nagrade Daphne Caruana Galizia za dosežke v novinarstvu opravili v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725.

Правилник

Наградата за журналистика „Дафне Каруана Галиция“ (наричана по-долу „наградата“) беше официално учредена на 16 октомври 2020 г. в памет на малтийската журналистка и блогърка, разследваща корупцията, която беше убита през 2017 г. при експлозия на кола бомба.

С подкрепата на Европейския парламент, наградата ще се присъжда ежегодно за задълбочени журналистически материали на професионални журналисти със седалище в ЕС.

Срок за кандидатстване

Кандидатурите трябва да бъдат подадени чрез нашата онлайн платформа до 31 юли 2023 г., 12:00 ч. (централноевропейско време).

Допустимост

 • Тема

Наградата има за цел да отличи изключителна задълбочена журналистическа работа по теми, които са от значение за Европейския съюз (ЕС) като цяло или за някои от неговите държави членки, и да допринесе за утвърждаването на принципите и ценностите на ЕС, залегнали в Хартата на основните права.

 • Награда

Ще се присъжда една награда от 20 000 EUR годишно.

 • Кандидатури

За наградата могат да кандидатстват професионални журналисти или екипи от професионални журналисти от всякаква националност. Кандидатурите могат да се подават от самите автори или от професионални медийни организации и сдружения от тяхно име.

Материалите трябва да са публикувани/излъчени от печатни, аудио-визуални или онлайн медии, базирани в една от 27-те държави – членки на ЕС, между 1 септември 2022 г. и 31 юли 2023 г.

 • Езикови изисквания

Официалният език на наградата е английският.

Материалите могат да се подават на всички официални езици на ЕС. Заедно с формуляра за кандидатстване е необходимо да се представи резюме на английски език (максимум 500 думи).

 • Дължина (продължителност) на материалите

Без ограничения.

 • Автор(и)

Материалите могат да са с един или няколко автори. Участниците трябва да бъдат автори и носители на авторското право и на неимуществените права върху своето произведение. Кандидатурите могат да се подават от самите автори или от професионални медийни организации и сдружения от тяхно име.

Журналист или екип от журналисти има(т) право да участва(т) с повече от един материал, при условие че за всеки отделен материал се подава отделна кандидатура.

Плагиатството, което включва неразрешеното използване на езика и идеите на друг автор и представянето им като свое, ще доведе до дисквалифициране. Ретроспективното установяване на плагиатство ще доведе до отнемане на присъдената награда.

Критерии за оценка

Оценката ще се основава на следните критерии:

 1. Значимост на темата за европейското общество и принос за популяризирането на ценностите и принципите на ЕС.
 2. Качество на съдържанието, което следва да бъде добре документирано, точно, фактическо и основано на различни източници.
 3. Качество по отношение на езика, стила и структурата.
 4. Оригинален и задълбочен подход към темата.

Награда

Ще бъде излъчен един победител, който ще получи парично възнаграждение от 20 000 EUR.
Журито си запазва правото да не присъди наградата при неизпълнение на посочените по-горе критерии.

Победителят ще бъде поканен да участва в церемонията по награждаването на наградата. Европейският парламент ще покрие пътните разходи на победителя.

Процедура за подбор

Журито ще се състои от най-малко 27 изтъкнати личности в областта на медиите, журналистиката и гражданското общество. Журито ще определи победителя, вземайки решение с обикновено мнозинство. Всеки член на журито може да гласува само за един кандидат.

Решението на журито е окончателно и неотменимо.

Победителят ще бъде обявен на церемонията по награждаването, четвъртък, в Европейския парламент в Брюксел.

Авторско право

Европейският парламент има право да възпроизвежда и разпространява наградените материали в собствените си публикации, в своя уебсайт и в други комуникационни и рекламни материали, включително, но не само, рекламни материали за наградата за журналистика „Дафне Каруана Галиция“.

Декларация за поверителност на личните данни

Европейският парламент е ангажиран със защитата на личните данни. Организаторите обработват личните Ви данни за целите на наградата за журналистика „Дафне Каруана Галиция“ в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725.

Pravidla

Cena Daphne Caruanové Galiziové za žurnalistiku (dále jen „cena“) vznikla 16. října 2020 na počest maltské antikorupční investigativní novinářky a bloggerky, která zemřela v roce 2017 po výbuchu bomby nastražené v jejím automobilu.

Cena bude udělována každoročně za podpory Evropského parlamentu a odměňovat bude kvalitní práci profesionálních novinářů z EU.

Termín pro zasílání přihlášek

Přihlášky se zasílají elektronicky prostřednictvím naší platformy do  31. července 2023 do půlnoci středoevropského času.

Podmínky účasti

 • Téma

Cena bude udělována za vynikající žurnalistické práce týkající se témat, která jsou důležitá pro Evropskou unii (EU) jako celek nebo pro některé z jejích členských států. Jejím cílem tak je mimo jiné přispět k prosazování zásad a hodnot EU zakotvených v Listině základních práv Evropské unie.

 • Cena

Každý rok bude vybrán jeden vítěz, který obdrží odměnu ve výši 20 000 eur.

 • Přihlášky

O cenu se mohou ucházet profesionální novináři jako jednotlivci i týmy bez ohledu na státní příslušnost. Přihlášky mohou zasílat sami autoři nebo jejich jménem profesionální mediální organizace a sdružení.

Nominovány mohou být příspěvky, které byly zveřejněny nebo odvysílány v období od 1. září 2022 do 31. července 2023 v tištěných, audiovizuálních nebo internetových médiích se sídlem v jedné z 27 členských zemí EU.

 • Jazykové požadavky

Úředním jazykem ceny je angličtina.

Nominovány mohou být příspěvky v kterémkoli z úředních jazyků EU. Ve formuláři pro zaslání přihlášky musí být uvedeno shrnutí nominovaného příspěvku v angličtině (maximálně 500 slov).

 • Délka

Bez omezení.

 • Autoři:

Nominované příspěvky mohou být dílem jednoho nebo více autorů. Účastníci soutěže musí být autory zaslaného příspěvku a nositeli příslušných autorských a osobnostních práv. Přihlášky mohou zasílat sami autoři nebo jejich jménem profesionální mediální organizace a sdružení.

Novinář nebo novinářský tým může do ceny přihlásit i několik příspěvků. V takovém případě ale musí být každý příspěvek podán samostatně.

Ze soutěže bude vyloučen každý, kdo na cenu přihlásí plagiát, tj. kdo bez svolení použije text a myšlenky jiných autorů a vydává je za své vlastní. Pokud se po přidělení ceny ukáže, že oceněný příspěvek je plagiát, bude cena odebrána.

Hodnotící kritéria

Hodnocení se zakládá na těchto kritériích:

 1. Význam tématu pro evropskou společnost a přínos k prosazování hodnot a zásad EU.
 2. Kvalita obsahu, který musí být dobře zdokumentován, být přesný, věcný a vycházet z různých zdrojů.
 3. Jazyk, styl a struktura.
 4. Originální přístup k tématu a podrobnost jeho zpracování.

Cena

Bude vybrán jeden vítěz, který obdrží odměnu v hodnotě 20 000 eur. Porota si vyhrazuje právo cenu neudělit, pokud nebudou splněna výše uvedená kritéria kvality.

Vítěz bude pozván k účasti na slavnostním předání ceny a cestovní náklady mu uhradí Evropský parlament.

Výběr vítěze

Porota se bude skládat z nejméně 27 uznávaných osobností v oblasti sdělovacích prostředků, žurnalistiky a občanské společnosti. O vítězném příspěvku porota rozhodne prostou většinou hlasů, přičemž každý člen poroty může hlasovat pouze pro jeden příspěvek.

Rozhodnutí poroty je konečné a neodvolatelné.

Vítěz bude vyhlášen na slavnostním předání ceny v Evropském parlamentu v Bruselu.

Autorské právo

Evropský parlament má právo reprodukovat a šířit oceněné příspěvky ve svých vlastních publikacích, na svých internetových stránkách a v dalších komunikačních a propagačních materiálech. To platí zejména o materiálech, které se použijí k propagaci Ceny Daphne Caruanové Galiziové za žurnalistiku.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Evropský parlament dodržuje ochranu osobních údajů. The organisers are processing your personal data for the purposes of the      Daphne Caruana Galizia Prize for Journalism in line with Nařízení (EU) 2018/1725  

Teilnahmebedingungen

Der Daphne-Caruana-Galizia-Preis für Journalismus (im Folgenden „der Preis“) wurde am 16. Oktober 2020 zu Ehren der maltesischen Enthüllungsjournalistin und Bloggerin Daphne Caruana Galizia geschaffen, die sich konsequent gegen Korruption einsetzte und 2017 durch eine Autobombe ermordet wurde.

Der vom Europäischen Parlament geförderte Preis wird jedes Jahr für fundierte journalistische Arbeiten von Fachjournalistinnen und Fachjournalisten aus der EU vergeben.

Einreichungsfrist

Wettbewerbsbeiträge müssen bis zum 31. Juli 2023, 12:00 Uhr (MEZ), über unsere Online-Plattform eingereicht werden.

Wer kommt für den Preis infrage?

 • Themen

Ziel des Preises ist es, herausragende und fundierte journalistische Arbeit zu Themen auszuzeichnen, die für die Europäische Union (EU) als Ganzes oder einige ihrer Mitgliedstaaten von Bedeutung sind und zur Förderung der Prinzipien und Werte der EU beitragen, die in der Europäischen Charta der Grundrechte verankert sind.

 • Preisgeld

Es wird jährlich ein einziger, mit 20 000 EUR dotierter Preis vergeben.

 • Wettbewerbsbeiträge

Der Preis steht allen professionellen Journalistinnen, Journalisten und Journalistenteams offen. Die Staatsangehörigkeit spielt dabei keine Rolle. Beiträge können von den Verfasserinnen und Verfassern selbst oder von professionellen Medienorganisationen und -verbänden in deren Namen eingereicht werden.

Die eingereichten Beiträge müssen zwischen dem 1. September 2022 und dem 31. Juli 2023 in Printmedien, audiovisuellen Medien oder Online-Medien mit Sitz in einem der 27 EU-Mitgliedstaaten veröffentlicht bzw. ausgestrahlt worden sein.

 • Sprachanforderungen

Die offizielle Wettbewerbssprache ist Englisch.

Es können Beiträge in allen EU-Amtssprachen eingereicht werden. Dem Bewerbungsformular muss eine Zusammenfassung auf Englisch (höchstens 500 Wörter) beigefügt werden.

 • Länge

Keine Einschränkung.

 • Verfasser bzw. Verfasserin(nen)

Die Beiträge können von einer oder mehreren Personen verfasst werden. Wer an dem Wettbewerb teilnimmt, muss das Werk selbst verfasst haben und Inhaber bzw. Inhaberin der entsprechenden Urheber- und Persönlichkeitsrechte sein. Bewerbungen können von den Verfasserinnen und Verfassern selbst oder von professionellen Medienorganisationen und -verbänden in deren Namen eingereicht werden.

Einzelpersonen oder Teams können mehr als einen Beitrag einreichen. Für jeden einzelnen Beitrag müssen sie jedoch eine eigene Bewerbung einreichen.

Wer ein Plagiat einreicht, also die Sprache und Ideen anderer Verfasserinnen oder Verfasser unerlaubt verwendet und als sein eigenes Werk ausgibt, wird aus dem Wettbewerb ausgeschlossen. Wenn sich nachträglich herausstellt, dass ein mit dem Preis ausgezeichneter Beitrag ein Plagiat ist, wird der Preis aberkannt.

Bewertungskriterien

Bewertet wird anhand folgender Kriterien:

 1. Bedeutung des Themas für die europäische Gesellschaft und Beitrag zur Förderung der Werte und Prinzipien der EU
 2. Qualität des Inhalts, der gut dokumentiert, korrekt und tatsachengetreu sein und auf mehreren Quellen beruhen sollte
 3. Qualität in Bezug auf Sprache, Stil und Struktur
 4. Originelle und fundierte Herangehensweise an das Thema

Preis

Ein einziger Beitrag gewinnt. Das Preisgeld beträgt 20 000 EUR.
Die Jury behält sich das Recht vor, den Preis nicht zu vergeben, wenn die genannten Qualitätskriterien nicht erfüllt sind.

Wer den Gewinnerbeitrag verfasst hat, wird zur Teilnahme an der Preisverleihung eingeladen. Das Europäische Parlament übernimmt die Reisekosten des Gewinners bzw. der Gewinnerin.

Auswahlverfahren

Die Jury besteht aus mindestens 27 anerkannten Persönlichkeiten aus den Medien, dem Journalismus und der Zivilgesellschaft. Die Jury entscheidet mit einfacher Mehrheit über den Gewinnerbeitrag. Jedes Jurymitglied kann nur für einen einzigen Beitrag stimmen.

Die Entscheidung der Jury ist endgültig und unwiderruflich.

Wer den Preis erhält, wird bei der Preisverleihung am Donnerstag, im Europäischen Parlament in Brüssel bekanntgegeben.

Urheberrecht

Das Europäische Parlament hat das Recht, die ausgezeichneten Beiträge in seinen eigenen Veröffentlichungen, auf seiner Website und in anderen Kommunikations- und Werbematerialien zu vervielfältigen und zu verbreiten. Das gilt insbesondere für Materialien, mit denen für den Daphne-Caruana-Galizia-Preis für Journalismus geworben wird.

Datenschutzerklärung

Das Europäische Parlament ist dem Schutz personenbezogener Daten verpflichtet. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Verleihung des Daphne-Caruana-Galizia-Preises für Journalismus erfolgt im Einklang mit der Verordnung (EU) 2018/1725.

Bases

El Premio de Periodismo Daphne Caruana Galizia (en lo sucesivo, «el premio») fue establecido el 16 de octubre de 2020 en reconocimiento a esta periodista de investigación y bloguera maltesa, conocida por su lucha contra la corrupción, que fue asesinada en un atentado con coche bomba en 2017.

El galardón, que cuenta con el apoyo del Parlamento Europeo, se concederá con carácter anual a trabajos periodísticos de profundización realizados por periodistas profesionales establecidos en la UE.

Plazo de presentación de las candidaturas

Las candidaturas deberán presentarse en nuestra plataforma online antes del 31 de julio de 2023 a las 00:00 (CET).

Condiciones

 • Tema

El premio tiene por objeto reconocer un trabajo excepcional de profundización periodística sobre temas de relevancia para la Unión Europea (UE) en su conjunto o para algunos de sus Estados miembros, que contribuya a promover los principios y valores de la UE consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales.

 • Premio

Se otorgará anualmente un premio único de 20 000 EUR.

 • Presentación de candidaturas

El premio está abierto a periodistas profesionales o a equipos de periodistas profesionales de cualquier nacionalidad. Las candidaturas pueden ser presentadas por los propios autores o autoras o por organizaciones y asociaciones profesionales del sector de los medios de comunicación en su nombre.

Para poder concurrir a este galardón, los trabajos deberán haber sido publicados o emitidos en un medio impreso, digital o audiovisual establecido en uno de los veintisiete Estados miembros de la UE entre el 1 de septiembre de 2022 y el 31 de julio de 2023.

 • Idiomas

El idioma oficial del premio es el inglés.

Podrán presentarse trabajos en cualquier idioma oficial de la Unión Europea. Deberá facilitarse un resumen en inglés (de 500 palabras como máximo) al presentar el formulario.

 • Extensión

No existen limitaciones.

 • Autoría

Los trabajos pueden ser de autoría única o colectiva. Los participantes han de ser autores y titulares de los derechos de autor y los derechos morales de su trabajo. Las candidaturas pueden ser presentadas por los propios autores o autoras o por organizaciones y asociaciones profesionales del sector de los medios de comunicación en su nombre.

Un(a) periodista o un equipo de periodistas podrán participar con más de un trabajo si así lo desean. En tal caso, deberán presentar una candidatura distinta por cada trabajo.

El plagio, que incluye el uso no autorizado del lenguaje y los pensamientos de otro autor o autora haciéndolos pasar por propios, conllevará la descalificación. En caso de descubrirse el plagio con carácter retrospectivo, se revocará el premio.

Criterios de evaluación

La evaluación se basará en los siguientes criterios:

 1. Pertinencia del tema para la sociedad europea y contribución a la promoción de los valores y principios de la UE
 2. Calidad del contenido, que deberá estar bien documentado, ser exacto y objetivo y basarse en distintas fuentes
 3. Calidad lingüística, de estilo y de estructura
 4. Tratamiento original y en profundidad del tema

Premio

Se otorgará un único premio de 20 000 EUR.
El jurado se reserva el derecho a declarar desierto el premio de no alcanzarse los criterios de calidad anteriormente citados.

El ganador o la ganadora serán invitados a participar en la ceremonia de entrega del premio. Los gastos de viaje correrán a cargo del Parlamento Europeo.

Procedimiento de selección

El jurado estará compuesto por al menos veintisiete personalidades de reconocido prestigio en los ámbitos de los medios de comunicación, el periodismo o la sociedad civil. El jurado elegirá por mayoría simple el trabajo ganador. Cada miembro del jurado solo podrá votar por un trabajo.

El veredicto del jurado será inapelable.

El trabajo ganador se anunciará en la ceremonia de entrega del premio que se celebrará en el Parlamento Europeo, en Bruselas.

Derechos de autor

El Parlamento Europeo se reserva el derecho a reproducir y dar difusión a los trabajos galardonados en sus propias publicaciones, en su sitio web y en otros materiales de comunicación y promoción (entre ellos el material publicitario del Premio de Periodismo Daphne Caruana Galizia).

Declaración de confidencialidad

El Parlamento Europeo está comprometido con la protección de los datos personales. Los organizadores tratarán los datos personales comunicados al Premio de Periodismo Daphne Caruana Galizia según lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2018/1725.

Säännöt

Daphne Caruana Galizia -journalismipalkinto (jäljempänä ’palkinto’) perustettiin 16. lokakuuta 2020 kunnianosoituksena maltalaiselle korruptiota vastustaneelle tutkivalle journalistille ja bloggaajalle, joka murhattiin autopommi-iskussa vuonna 2017.

Tämä palkinto, jonka tukijana on Euroopan parlamentti, myönnetään vuosittain EU:ssa toimivien ammattitoimittajien syväluotaaville journalistisille töille.

Hakuaika

Lähetä hakemuksesi verkkoalustalla 31.7.2023 klo 23.59 CEST mennessä.

Valintamenettelyyn osallistuminen

 • Aihe

Palkinnon tarkoituksena on antaa tunnustusta merkittävälle syväluotaavalle journalistiselle työlle, joka käsittelee koko Euroopan unionin tai jonkin jäsenvaltion kannalta merkityksellisiä aiheita ja edistää osaltaan EU:n periaatteita ja arvoja Euroopan unionin perusoikeuskirjan mukaisesti.

 • Palkinto

Vuosittain myönnetään yksi 20 000 euron palkinto.

 • Hakemusten jättäminen

Palkinnon voivat saada ammattitoimittajat ja ammattitoimittajien ryhmät kansalaisuudesta riippumatta. Hakemuksen voivat jättää tekijät itse tai ammattimaiset media-alan organisaatiot ja järjestöt heidän puolestaan.

Palkintoehdokastyöt on täytynyt julkaista/lähettää jossakin EU:n 27 jäsenvaltiosta toimivassa painetussa taikka audiovisuaalisessa tai verkkomediassa 1.9.2022 ja 31.7.2023 välisenä aikana.

 • Kielivaatimukset

Palkinnon virallinen kieli on englanti.

Palkintoehdokastyöt voidaan toimittaa kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Hakemuslomakkeen mukana on toimitettava englanninkielinen tiivistelmä (korkeintaan 500 sanaa).

 • Pituus

Ei rajoitteita.

 • Tekijä(t)

Palkintoehdokastyöllä voi olla yksi tai useampi tekijä. Osallistujien on oltava työn tekijöitä, ja heillä on oltava tekijänoikeudet ja moraaliset oikeudet työhönsä. Hakemuksen voivat jättää tekijät itse tai ammattimaiset media-alan organisaatiot ja järjestöt heidän puolestaan.

Jos toimittaja tai toimittajaryhmä haluaa osallistua useammalla kuin yhdellä työllä, se on sallittua. Kustakin työstä täytyy kuitenkin jättää erillinen hakemus.

Plagiointi, joka sisältää toisen tekijän kielen ja ajatusten luvattoman käytön ja niiden esittämisen omanaan, johtaa hakemuksen hylkäämiseen. Myöhemmässä vaiheessa havaittu plagiointi johtaa myönnetyn palkinnon menettämiseen.

Arviointikriteerit

Arviointi perustuu seuraaviin kriteereihin:

 1. Aiheen merkityksellisyys eurooppalaisen yhteiskunnan kannalta ja sen vaikutus EU:n arvojen ja periaatteiden edistämiseen.
 2. Sisällön laatu. Sisällön tulisi olla hyvin dokumentoitu, paikkansapitävä ja asiapitoinen ja perustua useisiin lähteisiin.
 3. Kielellinen, tyylillinen ja rakenteellinen laatu.
 4. Aiheen käsittelyn omaperäisyys ja perusteellisuus.

Palkinto

Palkinnonsaajia valitaan vain yksi. Palkintosumma on 20 000 euroa. Tuomaristo pidättää oikeuden olla myöntämättä palkintoa, jos edellä mainitut laatukriteerit eivät täyty.

Voittaja kutsutaan osallistumaan palkintoseremoniaan. Euroopan parlamentti kattaa voittajan matkakustannukset.

Valintamenettely

Tuomaristoon kuuluu vähintään 27 arvostettua henkilöä media- ja journalismialalta sekä kansalaisyhteiskunnasta. Tuomaristo päättää voittajan yksinkertaisella enemmistöllä. Kukin tuomariston jäsen voi äänestää vain yhtä palkintoehdokastyötä.

Tuomariston päätös on lopullinen ja peruuttamaton.

Voittaja julkistetaan palkintoseremoniassa, joka pidetään Euroopan parlamentissa Brysselissä torstaina.

Tekijänoikeudet

Euroopan parlamentilla on oikeus jäljentää ja levittää palkittuja töitä omissa julkaisuissaan, verkkosivustollaan ja muussa viestinnässään ja tiedotusaineistossaan, muun muassa Daphne Caruana Galizia -journalismipalkintoa koskevassa tiedotusaineistossa.

Tietosuojaseloste

Euroopan parlamentti on sitoutunut henkilötietojen suojaan. Järjestäjät käsittelevät henkilötietoja Daphne Caruana Galizia -journalismipalkintoa varten asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti.

Na Rialacha

An 16 Deireadh Fómhair 2020, rinneadh Duais Iriseoireachta Daphne Caruana Galizia (‘an Duais’ as seo síos) a sheoladh mar chomhartha ómóis don iriseoir agus blagálaí as Málta, Daphne Caruana Galizia, a bhíodh ag fiosrú na caimiléireachta agus a feallmharaíodh le buama i ngluaisteán in 2017.

Tá Parlaimint na hEorpa ag tacú leis an Duais seo a bhronnfar go bliantúil in aitheantas ar phíosaí cuimsitheacha iriseoireachta a bheidh curtha le chéile ag iriseoirí gairmiúla atá lonnaithe san Aontas Eorpach.

An tréimhse iarratais

Caithfear d’iarratas a chur isteach ar ár ardán ar líne roimh méanoíche (CET) 31 Iúil 2023.

Incháilitheacht

 • Téama

Tá sé mar aidhm leis an Duais go dtabharfar aitheantas do shaothar iriseoireachta atá thar barr ar fad agus cuimsitheach, agus a chlúdaíonn téamaí atá ábhartha don Aontas Eorpach (AE) ina iomláine nó do chuid de Bhallstáit an Aontais. Is saothar iriseoireachta a bheidh ann a chuidíonn le cur chun cinn phrionsabail agus luachanna an Aontais Eorpaigh, faoi mar a chumhdaítear iad i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.

 • An Duais

Is duais aonair de €20,000 atá i gceist agus bronnfar é sin ar bhonn bliantúil.

 • Iarratais a chur isteach

Is féidir le hiriseoirí gairmiúla nó foirne d’iriseoirí gairmiúla de náisiúntacht ar bith cur isteach ar an Duais. Féadfaidh na húdair iad féin an t-iarratas a chur isteach, nó is féidir le heagras nó cumann gairmiúil sna meáin chumarsáide an t-iarratas a chur isteach thar ceann an údair nó na n-údar.

Aon phíosa iriseoireachta a chuirfear isteach, caithfidh sé gur píosa iriseoireachta é a bhí foilsithe nó craolta ag eagras éigin de na meáin chumarsáide (i nuachtán, ar stáisiún closamharc nó sna meáin chumarsáide ar líne) i gceann de 27 mBallstát an Aontais Eorpaigh idir 1 Méan Fómhair 2022 agus 31 Iúil 2023.

 • Coinníollacha teanga

Is é an Béarla teanga oifigiúil na Duaise.

Mar sin féin, féadfaidh na hiontrálacha a chuirtear isteach a bheith in aon cheann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh. Ní mór achoimre i mBéarla (500 focal ar a mhéad) a chur le gach iarratas nuair atá an fhoirm iontrála á líonadh isteach.

 • Fad

Níl teorainn ar bith le fad an phíosa.

 • Údar/Údair

Ní miste más duine amháin nó roinnt daoine atá mar údar d’aon iontráil ar leith. Na daoine a ghlacann páirt sa chomórtas, caithfidh sé gurb iadsan údar nó údair an phíosa atá á chur isteach agus caithfidh siad seilbh a bheith acu ar chóipcheart agus ar chearta morálta a saothair. Féadfaidh na húdair iad féin an t-iarratas a chur isteach, nó is féidir le heagras nó cumann gairmiúil sna meáin chumarsáide an t-iarratas a chur isteach thar ceann an údair nó na n-údar.

Tá lánchead ag iriseoir nó foireann iriseoirí níos mó ná iontráil amháin a chur isteach, más mian leo. Beidh orthu, áfach, iarratas ar leith a dhéanamh le haghaidh gach iontrála.

Dícháileofar aon duine a mbeidh bradaíl ina shaothar nó ina saothar. Áirítear le bradaíl, aon úsáid neamhúdaraithe de theanga nó smaointe údair eile agus iad sin a léiriú mar bhunsaothar ann féin. Más rud é, tar éis bhronnadh na Duaise, go bhfaightear amach go raibh bradaíl i gceist leis an bpíosa iriseoireachta a bhuaigh, tógfar an Duais ar ais ón mbuaiteoir.

Critéir mheastóireachta

Is iad na critéir seo a leanas atá ann don mheastóireacht:

 1. An téama a bheith ábhartha do shochaí na hEorpa agus é ag cuidiú le luachanna agus prionsabail an Aontais a chur chun cinn.
 2. Cáilíocht an inneachair – fianaise mhaith ann, é beacht agus fíriciúil, agus é bunaithe ar fhoinsí éagsúla.
 3. Cáilíocht ó thaobh teanga, stíle agus struchtúir de.
 4. Cur chuige bunaidh agus cuimsitheach i leith an téama.

An Duais

Is aon phíosa iriseoireachta amháin a roghnófar mar bhua-iarracht, agus is €20,000 atá le fáil mar dhuais.
Forchoimeádann an painéal moltóirí an ceart gan an Duais a bhronnadh ar chor ar bith más deimhin leis an bpainéal nach bhfuil na critéir cháilíochta thuasluaite comhlíonta.

Tabharfar cuireadh don bhuaiteoir teacht i láthair ag an Searmanas Bronnta don Duais. Clúdóidh Parlaimint na hEorpa na costais taistil a bheidh ar an mbuaiteoir chun teacht i láthair ag an searmanas sin.

Nós imeachta roghnúcháin

Beidh an painéal moltóirí comhdhéanta de 27 bpearsa aitheanta as réimsí na meán cumarsáide, na hiriseoireachta agus na sochaí sibhialta. Is é an painéal moltóirí a chinnfidh cén iontráil a bhuafaidh, agus déanfaidh sé an cinneadh sin le tromlach simplí de na moltóirí. Féadfaidh gach duine de na moltóirí vótáil d’aon iontráil amháin.

Ní bheidh dul thar chinneadh an phainéil moltóirí.

Fógrófar an buaiteoir ag Searmanas Bronnta don Duais a thionólfar i bParlaimint na hEorpa, sa Bhruiséil.

Cóipcheart

Tá an ceart ag Parlaimint na hEorpa na hiontrálacha a mbronnfar duais ina leith a atáirgeadh agus a scaipeadh ina cuid foilseachán féin, ar a suíomh gréasáin agus i gcumarsáidí agus ábhar fógraíochta eile, lena n-áirítear, ábhar fógraíochta le haghaidh Duais Iriseoireachta Daphne Caruana Galizia agus go deimhin aon ábhar fógraíochta eile.

Ráiteas Príobháideachais

Tá Parlaimint na hEorpa tiomanta do chosaint sonraí pearsanta. Aon sonraí pearsanta a phróiseáiltear le haghaidh Duais Iriseoireachta Daphne Caruana Galizia, cinntíonn an lucht eagair go bhfuil siad á bpróiseáil i gcomhréir le Rialachán (AE) 2018/1725.

Pravila

Nagrada Daphne Caruana Galizia za novinarstvo (dalje u tekstu „nagrada”) pokrenuta je 16. listopada 2020. u počast malteškoj istraživačkoj novinarki, blogerici i antikorupcijskoj aktivistici koja je ubijena u eksploziji autobombe 2017.

Nagrada pod pokroviteljstvom Europskog parlamenta dodjeljivat će se svake godine za iznimne istraživačke novinarske radove profesionalnih novinara iz EU-a.

Razdoblje za prijavu

Prijave se predaju putem internetske platforme do 31. srpnja 2023., do ponoći po srednjoeuropskom vremenu.

Prihvatljivost

 • Tema

Cilj je nagrade odati priznanje za izniman istraživački novinarski rad na temama koje su od važnosti za cijelu Europsku uniju ili neke države članice i kojima se promiču načela i vrijednosti EU-a sadržana u Povelji Europske unije o temeljnim pravima.

 • Nagrada

Svake se godine dodjeljuje jedna novčana nagrada u iznosu od 20 000 EUR.

 • Prijave

Profesionalni novinari i timovi profesionalnih novinara mogu se prijaviti za sudjelovanje u izboru za nagradu. Prijave mogu predati sami autori ili profesionalne medijske organizacije i udruge u njihovo ime.

Radovi moraju biti objavljeni ili emitirani u tiskanim, audiovizualnim ili internetskim medijima u jednoj od 27 država članica u razdoblju od 1. rujna 2022. i 31. srpnja 2023.

 • Jezik

Službeni jezik nagrade je engleski.

Radovi se mogu podnijeti na svim službenim jezicima Europske unije. U obrascu za prijavu treba dostaviti i sažetak rada na engleskom (najviše 500 riječi).

 • Duljina

Nema ograničenja.

 • Autor(i)

Radovi mogu biti djelo jednog ili više autora. Kandidati moraju biti autori i nositelji autorskih i moralnih prava na svoj rad. Prijave mogu predati sami autori ili profesionalne medijske organizacije i udruge u njihovo ime.

Novinari i timovi novinara mogu kandidirati više radova, no za svaki rad treba podnijeti zasebnu prijavu.

Plagiranje, koje uključuje neovlaštenu upotrebu teksta i ideja drugog autora i njihovo predstavljanje kao vlastitog rada, dovest će do diskvalifikacije. Naknadno otkriće plagijata rezultirat će oduzimanjem dodijeljene nagrade.

Kriteriji za ocjenjivanje

Radovi se ocjenjuju prema sljedećim kriterijima:

 1. relevantnost teme za europsko društvo i doprinos promicanju vrijednosti i načela Europske unije
 2. kvaliteta sadržaja, koji bi trebao biti dobro argumentiran, činjenično točan i temeljen na nizu izvora
 3. kvaliteta u pogledu jezika, stila i strukture
 4. originalan i temeljit pristupu temi.

Nagrada

Odabire se jedan dobitnik kojem će se dodijeliti 20 000 EUR.
Žiri zadržava pravo da ne dodijeli nagradu ako nisu ispunjeni gore navedeni kriteriji kvalitete.

Dobitnik će biti pozvan da prisustvuje svečanosti dodjele nagrade. Njegove putne troškove podmirit će Europski parlament.

Postupak odabira

Žiri će se sastojati od najmanje 27 uglednika iz redova medija, novinarstva i civilnog društva. Žiri većinom glasova odlučuje o dobitniku. Svaki član žirija može glasovati za jedan rad.

Odluka žirija je konačna i neopoziva.

Dobitnik će biti proglašen na svečanosti dodjele, koja će se održati u Europskom parlamentu u Bruxellesu.

Autorsko pravo

Europski parlament ima pravo reproducirati i dijeliti nagrađene radove u svojim publikacijama, na svojim internetskim stranicama i u drugim komunikacijama i promidžbenim materijalima uključujući, ali ne isključivo, promidžbeni materijal za nagradu Daphne Caruana Galizia za novinarstvo.

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Europski parlament brine o zaštiti osobnih podataka. Organizatori obrađuju vaše osobne podatke za potrebe nagrade Daphne Caruana Galizia za novinarstvo u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725.

Részvételi szabályok

Az Európai Parlament 2020. október 16-án újságírói díjat hozott létre, hogy tisztelettel adózzon a máltai korrupcióellenes oknyomozó újságíró és blogger Daphne Caruana Galizia emlékének, akinek az életét egy autóba rejtett pokolgép oltotta ki 2017-ben.

Az újságírónőről elnevezett díjra évente pályázhatnak saját oknyomozó anyaggal az EU-ban tevékenykedő hivatásos újságírók vagy újságírói csoportok.

A pályázatok benyújtásának határideje

Pályázni 2023. július 31-én (közép-európai idő szerint) délig lehet, kizárólag online platformunkon.

Részvételi feltételek

 • Témaválasztás

A díj az Európai Unió egésze vagy külön-külön egyes tagállamai számára releváns témákban kiemelkedőt alkotó tényfeltáró újságírást kívánja elismerni, amely segít érvényt szerezni az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített európai alapelveknek és értékeknek.

 • Pénzdíj

Az elismerést minden évben egy egyösszegű, 20 000 eurós pénzdíj kíséri.

 • Pályaművek

A díjra állampolgárságtól függetlenül minden hivatásos újságíró és bármilyen szakmai csoportosulás pályázhat. A pályaművet benyújthatja maga a szerző, de a nevében szakmai médiaszervezetek és -szövetségek is felterjeszthetik.

Olyan oknyomozó anyaggal lehet pályázni, amely 2022. szeptember 1-je és 2023. július 31-e között a 27 uniós tagállam egyikében megjelent a nyomtatott vagy az online sajtóban, illetve valamilyen audiovizuális médiában.

 • Nyelvi követelmények

A pályázat hivatalos nyelve az angol.

A pályamű ugyanakkor az EU bármely hivatalos nyelvén készülhet. A pályázati űrlapon rövid angol nyelvű ismertetőt kell írni a pályaműről (maximum 500 szóban).

 • A pályamű hossza

Nincs megkötés.

 • Szerző(k)

A pályaműnek egy vagy több szerzője is lehet. A pályázóknak szerzői vagy személyhez fűződő jogokkal kell rendelkezniük a szellemi alkotás felett. A pályaművet benyújthatja maga a szerző, de a nevében szakmai médiaszervezetek és -szövetségek is felterjeszthetik.

Egynél több pályaművel is lehet pályázni, ha egy újságíró vagy újságírói csoport úgy kívánja. Az egyes pályaműveket azonban külön-külön kell benyújtani.

A plagizálás a pályázó kizárását vonja maga után. Az is plágiumnak minősül, ha a pályázó más szerző nyelvezetét vagy gondolatait sajátjaként használja fel engedély nélkül. Ha a plágiumra már a díj odaítélését követően derül fény, akkor a díjat vissza kell adni.

A pályaművek elbírálása

Bírálati szempontok:

 1. Van-e a témának relevanciája az európai társadalomra nézve? Támogatja-e az európai uniós alapértékek és alapelvek érvényre jutását?
 2. Milyen a tartalom színvonala? Kellően dokumentált? Helytálló, tényszerű és több forráson alapul?
 3. Milyen az anyag minősége nyelvezetét, stílusát és szerkezetét tekintve?
 4. Mennyire eredeti és mélyreható a téma megközelítése?

Díj

Évente egy győztes részesül a 20 000 eurós díjban.
A zsűri fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ítélje oda a díjat, ha egy adott évben egyetlen alkotás minősége sem éri el a kívánt színvonalat.

A győztes meghívást kap a díj ünnepélyes átadására. Az utazás költségeit az Európai Parlament állja.

A győztes kiválasztása

A legalább 27 tagú zsűri a médiában, az újságírásban vagy a civil társadalomban szaktekintélynek számító személyiségekből fog állni. A tagok a győztest egyszerű többséggel választják ki. Minden tag csak egyetlen pályaműre adhatja le szavazatát.

A zsűri döntése végleges és visszavonhatatlan.

Idén az eredmény kihirdetésére és a díj ünnepélyes átadására, csütörtökön kerül majd sor Brüsszelben, az Európai Parlament épületében.

Szerzői jogok

A pályázó feljogosítja az Európai Parlamentet arra, hogy a győztes pályaművet saját kiadványaiban, weboldalain és más kommunikációs és promóciós anyagaiban, többek között a Daphne Caruana Galizia újságírói díj reklámozásakor megjelentesse és terjessze.

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Európai Parlament elkötelezett a személyes adatok védelme iránt. A pályázat szervezői az (EU) 2018/1725 rendelettel összhangban dolgozzák fel a Daphne Caruana Galizia újságírói díjjal kapcsolatban közölt személyes adatokat.

Regole

Il premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo (di seguito, il premio) è stato istituito il 16 ottobre 2020 in omaggio alla giornalista investigativa e blogger maltese impegnata nella lotta alla corruzione che è stata assassinata in un attentato con autobomba nel 2017.

Sostenuto dal Parlamento europeo, il premio sarà assegnato ogni anno a inchieste giornalistiche approfondite realizzate da giornalisti professionisti stabiliti nell’UE.

Periodo di presentazione delle candidature

Le candidature devono essere presentate tramite la nostra piattaforma online entro le 23.59 del 31 luglio 2023 (CEST).

Ammissibilità

 • Tema

Il premio intende offrire un riconoscimento a un’opera di approfondimento giornalistico eccezionale su argomenti rilevanti per l’Unione europea (UE) nel suo complesso o per alcuni dei suoi Stati membri, e contribuire alla promozione dei principi e dei valori dell’UE, sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

 • Premio

Ogni anno verrà assegnato un unico premio del valore di 20.000 euro.

 • Candidature

Il premio è aperto a singoli giornalisti professionisti o a équipe di giornalisti professionisti di qualsiasi nazionalità. Le candidature possono essere presentate dagli autori stessi o, a loro nome, da organizzazioni e associazioni professionali del settore dei media.

Le opere presentate devono essere state pubblicate e/o trasmesse da mezzi di comunicazione a stampa, audiovisivi od online con sede in uno dei 27 Stati membri dell’UE dal 1° settembre 2022 al 31 luglio 2023.

 • Regime linguistico

L’inglese è la lingua ufficiale del premio.

Possono essere presentate opere in tutte le lingue ufficiali dell’UE. Nel modulo di presentazione della candidatura deve essere fornita una sintesi in inglese (500 parole al massimo).

 • Lunghezza

Nessun limite.

 • Autore/i

I lavori possono avere uno o più autori. I partecipanti devono essere gli autori e i titolari dei diritti d’autore e dei diritti morali delle loro opere. Le candidature possono essere presentate dagli autori stessi o, a loro nome, da organizzazioni e associazioni professionali del settore dei media.

Un giornalista o un’équipe di giornalisti possono partecipare con più di un’opera. In questo caso, dovranno presentare una domanda distinta per ogni contributo.

Il plagio, che include l’uso non autorizzato delle parole e dei pensieri di un altro autore e la loro rappresentazione come propri, comporta la squalifica. La scoperta a posteriori del plagio comporterà la revoca del premio assegnato.

Criteri di valutazione

La valutazione si basa sui seguenti criteri:

 1. Pertinenza dell’argomento per la società europea e contributo alla promozione dei valori e dei principi dell’Unione europea.
 2. Qualità del contenuto, che dovrebbe essere ben documentato, preciso, fattuale e basato su una varietà di fonti.
 3. Qualità in termini di linguaggio, stile e struttura.
 4. Approccio originale e approfondito all’argomento.

Premio

Il vincitore sarà unico e riceverà un premio di 20.000 euro.

La giuria si riserva il diritto di non assegnare il premio qualora i criteri di qualità di cui sopra non fossero soddisfatti.

Il vincitore sarà invitato a partecipare alla cerimonia di consegna del premio. Il Parlamento europeo coprirà le spese di viaggio del vincitore.

Procedure di selezione

La giuria sarà composta da almeno 27 personalità riconosciute nei settori dei media, del giornalismo e della società civile. La giuria selezionerà il vincitore con decisione a maggioranza semplice. Ciascun membro della giuria potrà votare per una sola opera.

La decisione della giuria sarà definitiva e irrevocabile.

Il vincitore sarà annunciato durante la cerimonia di consegna del premio che si terrà al Parlamento europeo a Bruxelles.

Diritto d’autore

Il Parlamento europeo si riserva il diritto di riprodurre e diffondere i contributi premiati nelle proprie pubblicazioni, sul proprio sito web e in altre comunicazioni e materiali promozionali, compreso, ma non solo, il materiale pubblicitario del Premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo.

Informativa sul trattamento dei dati personali

Il Parlamento europeo conferisce grande importanza alla protezione dei dati personali. Gli organizzatori trattano i dati personali raccolti ai fini dell’assegnazione del Premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo in conformità con il regolamento (UE) 2018/1725.

Taisyklės

Dafnės Karuanos Galicijos žurnalistikos premija (toliau – Premija) įsteigta 2020 m. spalio 16 d. pagerbiant su korupcija kovojusią Maltos tiriamosios žurnalistikos atstovę, kuri žuvo 2017 m. sprogus automobilyje padėtai bombai.

Europos Parlamentui remiant Premija kasmet bus teikiama ES dirbantiems profesionaliems žurnalistams už nuodugnius žurnalistikos darbus.

Paraiškų pateikimo terminas

Paraiškos turi būti pateiktos per mūsų interneto platformą iki 2023 m. liepos 31 d. 24.00 val. Vidurio Europos laiku.

Atrankos reikalavimai

 • Tema

Šia Premija siekiama pripažinti išskirtinius nuodugnius žurnalistikos darbus visai Europos Sąjungai (ES) arba kai kurioms jos valstybėms narėms aktualiomis temomis ir prisidėti skatinant Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintus ES principus ir vertybes.

 • Premija

Kasmet bus skiriama viena 20 000 EUR dydžio premija.

 • Paraiškos

Kandidatais gauti šią premiją gali būti bet kurios tautybės profesionalūs žurnalistai ar jų komandos. Paraiškas teikti gali patys autoriai arba jų vardu profesionaliosios žiniasklaidos organizacijos ir asociacijos.

Konkursui teikiami 2022 m. rugsėjo 1 d. – 2023 m. liepos 31 d. paskelbti (transliuoti) spausdintinėse, garso ir vaizdo arba internetinėse žiniasklaidos priemonėse, įsikūrusiose vienoje iš 27 ES valstybių narių, darbai.

 • Kalbos reikalavimai

Anglų kalba yra oficialioji Premijos kalba.

Galima teikti tekstus bet kuria ES oficialiąja kalba. Paraiškos pateikimo formoje turi būti pateikta santrauka anglų kalba (ne daugiau kaip 500 žodžių).

 • Apimtis

Apribojimų nėra.

 • Autorius (-iai)

Tekstą gali būti parengęs vienas ar keli autoriai. Konkurso dalyviai turi būti konkursinio darbo autoriai ir jo autorių teisių bei neturtinių teisių turėtojai. Paraiškas teikti gali patys autoriai arba jų vardu profesionaliosios žiniasklaidos organizacijos ir asociacijos.

Jei nori, žurnalistas arba žurnalistų komanda konkursui gali pateikti daugiau nei vieną darbą. Vis dėlto, dėl kiekvieno darbo teikiama atskira paraiška.

Plagiato, t. y. kito autoriaus kalbos ir minčių neleistino naudojimo ir jų pateikimo kaip savo, atveju darbas bus diskvalifikuotas. Plagiatui išaiškėjus vėliau, paskirta premija bus atšaukta.

Vertinimo kriterijai

Vertinama bus remiantis šiais kriterijais:

 1. Temos aktualumas Europos visuomenei ir įnašas skatinant ES vertybes ir principus.
 2. Turinio kokybė. Turinys turi būti tikslus ir deramai pagrįstas dokumentais, faktais ir įvairiais šaltiniais.
 3. Kokybė kalbos, stiliaus ir struktūros požiūriu.
 4. Originalus ir nuodugnus temos nagrinėjimas.

Premija

20 000 EUR premiją gaus vienas laimėtojas.
Vertinimo žiuri pasilieka teisę neskirti Premijos tuo atveju, jei darbai neatitiktų minėtųjų kriterijų.

Nugalėtojas bus pakviestas dalyvauti Premijos įteikimo ceremonijoje. Europos Parlamentas padengs nugalėtojo kelionės išlaidas.

Atrankos procedūra

Vertinimo žiuri sudarys mažiausiai 27 žiniasklaidos, žurnalistikos ir pilietinės visuomenės srityse pripažinti asmenys. Vertinimo žiuri paprasta balsų dauguma išrinks nugalėtoją. Kiekvienas vertinimo žiuri narys gali balsuoti tik už vieną darbą.

Vertinimo žiuri sprendimas yra galutinis ir neatšaukiamas.

Nugalėtojas bus paskelbtas per Premijos įteikimo ceremoniją, dieną Europos Parlamente, Briuselyje.

Autorių teisės

Europos Parlamentas turi teisę laimėjusius darbus atgaminti ir platinti savo leidiniuose, interneto svetainėje ir kituose pranešimuose bei reklaminėje medžiagoje, įskaitant (bet ne tik) informacinę medžiagą apie Dafnės Karuanos Galicijos žurnalistikos premiją.

Pareiškimas dėl privatumo

Europos Parlamentas yra įsipareigojęs saugoti asmens duomenis. Organizatoriai jūsų asmens duomenis tvarko Dafnės Karuanos Galicijos žurnalistikos premijos tikslais laikydamiesi Reglamento (ES) 2018/1725.

Balvas nolikums

Dafnes Karuanas Galicijas balva žurnālistikā (turpmāk — balva) tika izveidota 2020. gada 16. oktobrī, godinot noslepkavotās maltiešu žurnālistes, blogeres un korupcijas novēršanas un apkarošanas aktīvistes Dafnes Karuanas Galicijas piemiņu. Žurnāliste gāja bojā 2017. gadā, eksplodējot viņas automašīnā ievietotam spridzeklim.

Šī balva ar Eiropas Parlamenta atbalstu tiks piešķirta ik gadu, tā paužot atzinību par padziļināta tvēruma žurnālistikas darbu, ko veikuši Eiropas Savienībā strādājoši profesionāli žurnālisti.

Pieteikšanās termiņš

Pieteikumi jāiesniedz tiešsaistes platformā līdz 2023. gada 31. jūlija pusnaktij (pēc Centrāleiropas laika).

Prasības pretendentiem

 • Temats

Balvas mērķis ir godināt izcilu veikumu žurnālistikā, kas veltīts visā Eiropas Savienībā vai atsevišķās dalībvalstīs būtisku tematu un jautājumu padziļinātai izpētei un palīdz veicināt Eiropas Savienības Pamattiesību hartā nostiprināto principu un vērtību ievērošanu.

 • Balva

Ik gadu tiks piešķirta viena balva. Laureāts saņems 20 000 eiro.

 • Pieteikšanās

Uz balvu var pretendēt jebkuras valstspiederības profesionāli žurnālisti vai profesionālu žurnālistu komandas. Pieteikumus var iesniegt paši autori vai profesionālas plašsaziņas līdzekļu organizācijas un apvienības, kuras var iesniegt pieteikumus autoru vārdā.

Darbiem jābūt publicētiem drukātajos plašsaziņas līdzekļos vai publicētiem/pārraidītiem audiovizuālajos vai tiešsaistes plašsaziņas līdzekļos, kuri atrodas un darbojas kādā no 27 ES dalībvalstīm, laikposmā no 2022. gada 1. septembra līdz 2023. gada 31. jūlijam.

 • Prasības attiecībā uz valodu

Balvas oficiālā valoda ir angļu valoda.

Darbus var iesniegt visās ES oficiālajās valodās. Iesnieguma veidlapā ir jāiekļauj darba kopsavilkums angļu valodā (ne vairāk kā 500 vārdu).

 • Apjoms

Darba garums/ilgums nav ierobežots.

 • Autors(-i)

Darbam var būt viens autors vai vairāki līdzautori. Konkursa dalībniekiem ir jābūt darba autoriem un autortiesību un personisko tiesību uz šo darbu turētājiem. Pieteikumus var iesniegt paši autori, vai tos autoru vārdā var iesniegt profesionālas plašsaziņas līdzekļu organizācijas un apvienības.

Konkursā atļauts piedalīties arī ar vairākiem darbiem, taču par katru darbu ir jāiesniedz atsevišķs pieteikums.

Ja dalībai konkursā būs iesniegti plaģiāti, t. i., darbi, kas tapuši, neatļauti izmantojot cita autora vārdiskos formulējumus un idejas un uzdodot tos par saviem, tie tiks diskvalificēti. Ja plaģiātisms tiks konstatēts retrospektīvi pēc balvas piešķiršanas, piešķirtā balva tiks anulēta.

Vērtēšanas kritēriji

Vērtējums tiks izdarīts, pamatojoties uz šādiem kvalitātes kritērijiem.

 1. Aplūkotā temata nozīmīgums Eiropas sabiedrībai un devums ES vērtību un principu veicināšanā.
 2. Satura kvalitāte — saturam jābūt labi dokumentētam, precīzam, faktus atspoguļojošam, un tā izstrādē jābūt izmantotam plašam avotu klāstam.
 3. Darba valodas, stila un struktūras kvalitāte.
 4. Oriģināla un padziļināta pieeja pētāmajam jautājumam.

Balva

Karu gadu tiks izraudzīts viens balvas laureāts, kurš saņems 20 000 eiro.
Žūrija patur tiesības balvu nepiešķirt, ja iesniegtie darbi neatbildīs nolikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem.

Laureātu uzaicinās piedalīties svinīgajā balvas pasniegšanas ceremonijā. Attiecīgās ceļa izmaksas segs Eiropas Parlaments.

Atlases procedūra

Žūrijas sastāvā darbosies vismaz 27 atzītas personības, kas pārstāvēs plašsaziņas līdzekļus, žurnālistikas nozari un pilsonisko sabiedrību. Žūrija ar vienkāršu balsu vairākumu lems, kurš darbs atzīstams par pašu labāko. Ikviens žūrijas loceklis varēs balsot tikai par vienu darbu.

Žūrijas lēmums būs galīgs un neatsaucams.

Uzvarētājs tiks paziņots svinīgā ceremonijā Eiropas Parlamentā Briselē.

Autortiesības

Eiropas Parlamentam ir tiesības apbalvotos darbus reproducēt un izplatīt savās publikācijās, Eiropas Parlamenta tīmekļvietnē un citos komunikācijas un reklāmas materiālos, cita starpā arī informatīvajos materiālos par Dafnes Karuanas Galicijas balvu žurnālistikā.

Paziņojums par privātumu

Eiropas Parlaments piešķir lielu nozīmi personas datu aizsardzībai. Konkursa dalībnieku personas datus, kas būs iegūti saistībā ar pieteikšanos Dafnes Karuanas Galicijas balvai žurnālistikā, organizatori apstrādās saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725.

Regoli

Il-Premju Daphne Caruana Galizia għall-Ġurnaliżmu (minn issa ‘l quddiem, il-Premju) tnieda fis-16 ta’ Ottubru 2020 biex titfakkar il-ġurnalista investigattiva kontra l-korruzzjoni u blogger Maltija li sfat assassinata f’attakk b’karozza bomba fl-2017.

Il-Premju, bl-appoġġ tal-Parlament Ewropew, se jingħata kull sena għal xogħlijiet ġurnalistiċi fil-fond li jsiru minn ġurnalisti professjonisti bbażati fl-UE.

Perjodu ta’ applikazzjoni

L-applikazzjonijiet iridu jiġu ppreżentati permezz tal-pjattaforma online tagħna sal-31 ta’ Lulju 2023, Nofs il-lejl (CET).

Eliġibbiltà

 • Tema

Il-Premju għandu l-għan li jirrikonoxxi xogħol ġurnalistiku fil-fond eċċellenti dwar suġġetti rilevanti għall-Unjoni Ewropea (UE) b’mod ġenerali jew għal uħud mill-Istati Membri tagħha, u li jikkontribwixxi għall-promozzjoni tal-prinċipji u l-valuri fundamentali tal-UE, minquxa fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

 • Il-Premju

Se jkun hemm premju wieħed ta’ €20,000 li jingħata kull sena.

 • Applikazzjonijiet

Il-Premju hu miftuħ għal ġurnalisti professjonisti individwali jew timijiet ta’ ġurnalisti professjonisti ta’ kwalunkwe nazzjonalità. L-applikazzjonijiet jistgħu jiġu ppreżentati mill-awturi nfushom jew mill-organizzazzjonijiet u l-assoċjazzjonijiet tal-media professjonali f’isimhom.

Kull xogħol ġurnalistiku parteċipanti jrid ikun ġie ppubblikat/imxandar b’mod stampat, awdjoviżiv jew fuq strumenti tal-media online ibbażati f’wieħed mis-27 Stat Membru bejn l-1 ta’ Settembru 2022 u l-31 ta’ Lulju 2023.

 • Rekwiżiti tal-lingwa

L-Ingliż huwa l-lingwa uffiċjali tal-Premju.

Kull xogħol ġurnalistiku jista’ jiddaħħal bi kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE. Sommarju bl-Ingliż (500 kelma massimu) irid jiġi ppreżentat fil-formola ta’ sottomissjoni.

 • Tul

L-ebda restrizzjoni.

 • Awtur(i)

Ix-xogħlijiet ġurnalistiċi parteċipanti jista’ jkollhom awtur wieħed jew diversi awturi. Il-parteċipanti jridu jkunu l-awturi u d-detenturi tad-drittijiet tal-awtur u tad-drittijiet morali ta’ xogħolhom. L-applikazzjonijiet jistgħu jiġu ppreżentati mill-awturi nfushom jew mill-organizzazzjonijiet u l-assoċjazzjonijiet tal-media professjonali f’isimhom.

Jekk ġurnalist jew tim ta’ ġurnalisti jkunu jixtiequ jipparteċipaw b’aktar minn xogħol wieħed, jistgħu jagħmlu dan. Madankollu, iridu jissottomettu applikazzjoni separata għal kull xogħol parteċipanti.

Il-plaġjariżmu, li jinkludi l-użu mhux awtorizzat tal-lingwaġġ u l-ħsibijiet ta’ awtur ieħor u r-rappreżentazzjoni tagħhom bħala tiegħu stess, jissarraf fi skwalifika. Il-kxif retrospettiv ta’ plaġjariżmu jirriżulta fir-revoka tal-Premju mogħti.

Kriterji ta’ evalwazzjoni

L-evalwazzjoni għandha tkun ibbażata fuq il-kriterji li ġejjin:

 1. Ir-rilevanza tas-suġġett għas-soċjetà Ewropa u l-kontribut għall-promozzjoni tal-valuri u l-prinċipji tal-UE.
 2. Il-kwalità tal-kontenut, li jrid ikun dokumentat sew, preċiż, fattwali u bbażat fuq varjetà ta’ sorsi.
 3. Il-kwalità fir-rigward tal-lingwa, l-istil u l-istruttura.
 4. Approċċ oriġinali u fil-fond lejn is-suġġett.

Il-Premju

Se jkun hemm rebbieħ wieħed, li se jirċievi €20,000.
Il-ġurija tirriżerva d-dritt li ma tagħtix il-Premju jekk il-kriterji msemmija hawn fuq ma jintlaħqux.

Ir-rebbieħ jiġi mistieden jipparteċipa għaċ-Ċerimonja ta’ Premjazzjoni. Il-Parlament Ewropew ikopri l-ispejjeż tal-ivvjaġġar tar-rebbieħ.

Proċedura tal-għażla

Il-Ġurija se tkun magħmula minn mill-inqas 27 personalità rikonoxxuta fl-oqsma tal-media, il-ġurnaliżmu u s-soċjetà ċivili. Il-Ġurija tiddeċiedi b’maġġoranza sempliċi u tiddetermina x-xogħol ġurnalistiku rebbieħ. Kull membru tal-Ġurija jista’ jivvota għal xogħol parteċipanti wieħed biss.

Id-deċiżjoni tal-Ġurija tkun finali u irrevokabbli.

Ir-rebbieħ jitħabbar fiċ-Ċerimonja ta’ Premjazzjoni li ssir fil-Parlament Ewropew fi Brussell.

Drittijiet tal-awtur

Il-Parlament Ewropew għandu d-dritt li jirriproduċi u jxerred x-xogħlijiet rebbieħa fil-pubblikazzjonijiet tiegħu stess, fis-sit web tiegħu u f’komunikazzjonijiet u materjal promozzjonali ieħor, li jinkludi, iżda mhux limitat għal, materjal ta’ pubbliċità tal-Premju Daphne Caruana Galizia għall-Ġurnaliżmu.

Stqarrija ta’ Privatezza

Il-Parlament Ewropew huwa impenjat li jipproteġi d-data personali. L-organizzaturi qed jipproċessaw id-data personali tiegħek għall-finijiet tal-Premju Daphne Caruana Galizia għall-Ġurnaliżmu skont Ir-Regolament (UE) 2018/1725.

Reglement

De Daphne Caruana Galizia-prijs voor journalistiek (hierna “de prijs” genoemd) werd in het leven geroepen op 16 oktober 2020 als eerbetoon aan de Maltese onderzoeksjournaliste, blogster en anticorruptieactiviste die in 2017 met een autobom werd vermoord.

De prijs wordt gesteund door het Europees Parlement en wordt jaarlijks uitgereikt aan diepgaande journalistieke stukken van beroepsjournalisten die in de EU actief zijn.

Inschrijvingsperiode

De inzendingen moeten uiterlijk op 31 juli 2023 om 12 uur ‘s middags (MET) worden ingediend via ons onlineplatform.

Wie kan deelnemen?

 • Thema

Het doel van de prijs is het erkennen van uitmuntende diepgaande verslaggeving over onderwerpen die relevant zijn voor de Europese Unie (EU) als geheel of meerdere van haar lidstaten, en die bijdragen tot de bevordering van de beginselen en waarden van de EU, zoals vastgelegd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie.

 • Prijs

Er wordt jaarlijks één prijs uitgereikt ter waarde van 20 000 euro.

 • Inschrijvingen

Beroepsjournalisten en teams van beroepsjournalisten, ongeacht hun nationaliteit, kunnen meedingen naar de prijs. De auteurs kunnen hun inzendingen zelf indienen of professionele mediaorganisaties en -verenigingen kunnen dat doen in hun naam.

De inzendingen moeten tussen tussen 1 september 2022 en 31 juli 2023 gepubliceerd/uitgezonden zijn op een gedrukt, audiovisueel of online mediakanaal in één van de 27 EU-landen.

 • Taalvereisten

Engels is de officiële taal van de prijs.

De inzendingen mogen in alle officiële EU-talen worden ingediend. Het inschrijvingsformulier moet een samenvatting in het Engels (van maximaal 500 woorden) bevatten.

 • Lengte

Onbeperkt.

 • Auteur(s)

De inzendingen mogen een of meerdere auteurs hebben. De deelnemers moeten de auteurs en de houders van de morele en auteursrechten van hun werk zijn. De auteurs kunnen hun inzendingen zelf indienen of professionele mediaorganisaties en -verenigingen kunnen dat doen in hun naam.

Een journalist of een team van journalisten mag desgewenst meer dan één inzending indienen. Wel moet er per inzending een aparte inschrijving worden ingediend.

Plagiaat, met inbegrip van het ongeoorloofd gebruik van de woorden en ideeën van een andere auteur en de voorstelling daarvan als origineel, zal leiden tot diskwalificatie. Wordt achteraf plagiaat vastgesteld, dan zal de toegekende prijs worden herroepen.

Beoordelingscriteria

De beoordeling is gebaseerd op de volgende criteria:

 1. relevantie van het onderwerp voor de Europese samenleving en bijdrage tot de bevordering van de Europese waarden en beginselen;
 2. kwaliteit van de inhoud, die goed gedocumenteerd, accuraat en feitelijk hoort te zijn, en bovendien gebaseerd op een verscheidenheid aan bronnen;
 3. kwaliteit op het gebied van taal, stijl en structuur;
 4. originele en diepgaande aanpak van het onderwerp.

Prijs

Er is één winnaar, die 20 000 euro ontvangt.
De jury behoudt zich het recht voor de prijs niet uit te reiken als niet aan de bovengenoemde kwaliteitscriteria is voldaan.

De winnaar ontvangt een uitnodiging voor de prijsuitreiking. Het Europees Parlement vergoedt de reiskosten van de winnaar.

Selectieprocedure

De jury bestaat uit ten minste 27 persoonlijkheden met een gevestigde reputatie in de media, de journalistiek of maatschappelijke organisaties. De jury kiest de winnende inzending met gewone meerderheid van stemmen. Elk jurylid mag voor één inzending stemmen.

De beslissing van de jury is definitief en onherroepelijk.

De winnaar wordt bekendgemaakt op de prijsuitreiking in het Europees Parlement in Brussel.

Auteursrecht

Het Europees Parlement heeft het recht de bekroonde inzendingen te reproduceren en te verspreiden in zijn eigen publicaties, op zijn website en in ander communicatie- en promotiemateriaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, reclamemateriaal voor de Daphne Caruana Galizia-prijs voor journalistiek.

Privacyverklaring

Het Europees Parlement draagt de bescherming van persoonsgegevens hoog in het vaandel. De organisatoren verwerken uw persoonsgegevens in het kader van de Daphne Caruana Galizia-prijs voor journalistiek in overeenstemming met Verordening (EU) 2018/1725.

Regulamin

Nagrodę Dziennikarską im. Daphne Caruany Galizii (zwaną dalej „Nagrodą”) ustanowiono 16 października 2020 r. jako hołd dla maltańskiej antykorupcyjnej dziennikarki śledczej i blogerki, która została zamordowana w wybuchu samochodu-pułapki w 2017 r.

Nagroda, przy wsparciu Parlamentu Europejskiego, będzie przyznawana corocznie za dogłębne prace dziennikarskie publikowane przez zawodowych dziennikarzy z siedzibą w UE.

Termin zgłoszeń

Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem naszej platformy internetowej do 31 lipca 2023r., do północy (czasu środkowoeuropejskiego).

Dopuszczalność

 • Temat:

Nagroda ma na celu wyróżnienie wybitnych, dogłębnych prac dziennikarskich dotyczących tematów istotnych dla Unii Europejskiej (UE) jako całości lub niektórych jej państw członkowskich oraz przyczyniających się do promowania zasad i wartości UE zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

 • Wysokość nagrody

Co roku przyznawana będzie jedna nagroda w wysokości 20 000 EUR.

 • Zgłoszenia

Laureatem Nagrody może być zawodowy dziennikarz lub grupa dziennikarzy dowolnej narodowości. Zgłoszenia mogą składać sami autorzy lub – w ich imieniu – profesjonalne organizacje i stowarzyszenia medialne.

Prace muszą być opublikowane/wyemitowane w mediach drukowanych, audiowizualnych lub internetowych z siedzibą w jednym z 27 państw członkowskich UE w okresie od 1 września 2022 r. do 31 lipca 2023 r.

 • Wymagania językowe

Oficjalnym językiem Nagrody jest język angielski.

Zgłoszenia można składać we wszystkich językach urzędowych UE. W formularzu zgłoszeniowym należy zamieścić streszczenie w języku angielskim (do 500 słów).

 • Długość

Bez ograniczeń.

 • Autorzy

Prace mogą mieć jednego lub kilku autorów. Uczestnicy konkursu muszą być autorami prac i posiadać prawa autorskie i moralne do swoich prac. Zgłoszenia mogą składać sami autorzy lub – w ich imieniu – profesjonalne organizacje i stowarzyszenia medialne.

Jeżeli dziennikarz lub grupa dziennikarzy chce wziąć udział w konkursie z więcej niż jednym zgłoszeniem, może to zrobić. W takim przypadku muszą jednak złożyć osobne zgłoszenie.

Plagiat, który obejmuje nieuprawnione użycie sformułowań i myśli innego autora oraz przedstawienie ich jako własnych, powoduje dyskwalifikację. Wykrycie plagiatu po przyznaniu Nagrody  skutkuje jej odebraniem.

Kryteria oceny

Oceny dokonuje się na podstawie następujących kryteriów:

 1. Znaczenie tematu dla społeczeństwa europejskiego oraz wkład w promowanie wartości i zasad UE.
 2. Jakość treści, która powinna być dobrze udokumentowana, rzetelna, rzeczowa i oparta na różnych źródłach.
 3. Jakość pod względem języka, stylu i struktury.
 4. Rzetelne i dogłębne podejście do tematu.

Wysokość nagrody

Wyłoniony zostanie jeden laureat, który otrzyma 20 000 euro.
Jury może nie przyznać nagrody, jeśli żadna zgłoszona publikacja nie spełnia wyżej wymienionych kryteriów jakościowych.

Laureat zostanie zaproszony do udziału w ceremonii wręczenia nagrody. Parlament Europejski pokryje koszty podróży laureata.

Procedura wyboru

Jury składa się z co najmniej 27 uznanych osobistości z dziedziny mediów, dziennikarstwa i społeczeństwa obywatelskiego. Jury, decydując zwykłą większością głosów, wyłoni zwycięskie zgłoszenie. Każdy członek jury może głosować na jedno zgłoszenie.

Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.

Laureata ogłasza się podczas ceremonii wręczenia nagrody. Odbędzie się ona w Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Prawa autorskie

Parlament Europejski ma prawo do powielania i rozpowszechniania nagrodzonych prac w swoich własnych publikacjach, na swojej stronie internetowej oraz w innych materiałach informacyjnych i promocyjnych, w tym między innymi w materiałach reklamowych dotyczących Nagrody Dziennikarskiej im. Daphne Caruany Galizii.

Oświadczenie o ochronie prywatności

Parlament Europejski przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych. Organizatorzy przetwarzają dane osobowe na potrzeby Nagrody Dziennikarskiej im. Daphne Caruany Galizii zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/1725.

Regulamento

O Prémio de Jornalismo Daphne Caruana Galizia (a seguir, o Prémio) foi lançado em 16 de outubro de 2020, em homenagem à bloguista e jornalista de investigação maltesa, que lutava contra a corrupção e foi assassinada num atentado com um carro armadilhado em 2017.

O Prémio, que conta com o apoio do Parlamento Europeu, será atribuído anualmente a artigos de investigação realizados por jornalistas profissionais estabelecidos na UE.

Período para a apresentação de candidaturas

As candidaturas deverão ser enviadas através da nossa plataforma em linha até às 23h59 (hora da Europa Central) de 31 de julho de 2023.

Elegibilidade

 • Tema

O Prémio visa recompensar artigos de jornalismo de investigação de excelência sobre temas relevantes para a União Europeia (UE) em geral ou para alguns dos Estados-Membros, e contribuir para a promoção dos princípios e valores da UE consagrados na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia.

 • Prémio

O Prémio único, no valor de 20 000 euros, será atribuído anualmente.

 • Candidaturas

Podem candidatar-se jornalistas ou equipas de jornalistas profissionais de qualquer nacionalidade. As candidaturas podem ser apresentadas pelos próprios autores ou, em seu nome, por organizações e associações de meios de comunicação social profissionais.

Os artigos deverão ter sido publicados ou transmitidos em meios de comunicação social impressos, audiovisuais ou em linha, com sede num dos 27 Estados-Membros da UE, entre 1 de setembro de 2022 e 31 de julho de 2023.

 • Requisitos linguísticos

A língua oficial do Prémio é o inglês.

Os artigos podem ser apresentados em qualquer língua oficial da UE. Deverá apresentar-se um resumo em inglês (máximo de 500 palavras) no formulário de candidatura.

 • Extensão

Sem restrições.

 • Autor(es)

Os artigos podem ter um ou mais autores. Os participantes deverão ser os autores e titulares do direito de autor e dos direitos morais do seu trabalho. As candidaturas podem ser apresentadas pelos próprios autores ou, em seu nome, por organizações e associações de meios de comunicação social profissionais.

Caso um jornalista ou equipa de jornalistas pretendam participar com mais de um artigo, poderão fazê-lo, devendo, no entanto, enviar uma candidatura por artigo apresentado.

O plágio, que inclui a utilização não autorizada da linguagem e pensamentos de outro autor e a sua representação como sendo próprios, resultará na sua desqualificação. A descoberta retrospetiva de plágio resultará na revogação do Prémio atribuído.

Critérios de avaliação

A avaliação terá por base os seguintes critérios:

 1. A relevância do tema para a sociedade europeia e o contributo para a promoção dos valores e princípios da UE.
 2. A qualidade do conteúdo, que deverá ser bem documentado, exato, factual e assente em várias fontes.
 3. A qualidade em termos de linguagem, estilo e estrutura.
 4. A abordagem original e aprofundada em relação ao tema.

Prémio

Haverá um único vencedor, que receberá 20 000 euros.
O júri reserva-se o direito de não atribuir o prémio, caso não tenham sido cumpridos os critérios de qualidade referidos acima.

O vencedor será convidado a participar na cerimónia de entrega do Prémio. O Parlamento Europeu financiará as despesas de deslocação do vencedor.

Processo de seleção

O júri será composto por um mínimo de 27 personalidades reconhecidas nos domínios dos meios de comunicação social, jornalismo e sociedade civil. O júri determinará o artigo vencedor por maioria simples. Cada membro do júri poderá votar num único artigo.

A decisão do júri é definitiva e irrevogável.

O vencedor será anunciado na cerimónia de entrega do Prémio a realizar-se nas instalações do Parlamento Europeu, em Bruxelas.

Direito de autor

O Parlamento Europeu tem o direito de reproduzir e divulgar os artigos vencedores nas suas publicações, no seu sítio Web e em outras comunicações e materiais promocionais, incluindo, mas não exclusivamente, material publicitário do Prémio de Jornalismo Daphne Caruana Galizia.

Declaração de confidencialidade

O Parlamento Europeu está empenhado numa política de proteção de dados pessoais. The organisers are processing your personal data for the purposes of the      Daphne Caruana Galizia Prize for Journalism in line with Regulamento (UE) 2018/1725.

Reguli

Premiul pentru jurnalism Daphne Caruana Galizia („premiul”) a fost lansat pe 16 octombrie 2020. Este denumit în onoarea jurnalistei și autoarei malteze de blog specializate în investigații anticorupție care a fost asasinată într-un atac cu mașină capcană în 2017.

Premiul va fi acordat anual, cu sprijinul Parlamentului European, pentru lucrări jurnalistice cu caracter aprofundat create de jurnaliști profesioniști stabiliți în Uniunea Europeană.

Perioada de înscriere

Înscrierile trebuie depuse pin intermediul platformei noastre digitale până pe 31 iulie 2023, ora 23.59 (CEST).

Eligibilitate

 • Temă

Premiul are ca obiectiv să recunoască lucrări jurnalistice excepționale și cu caracter aprofundat legate de subiecte importante pentru Uniunea Europeană în general sau pentru unele dintre statele sale membre. Premiul este menit să contribuie la promovarea principiilor și valorilor europene consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

 • Premiu

În fiecare an se va acorda un premiu unic în valoare de 20 000 EUR.

 • Înscrieri

Se pot înscrie la premiu jurnaliști profesioniști sau echipe de jurnaliști profesioniști de orice naționalitate. Înscrierile pot fi făcute de autorii înșiși sau de organizații ori asociații profesionale din domeniul mass-media în numele acestora.

Lucrările trebuie să fi fost publicate sau difuzate în format imprimat, audiovizual sau digital de companii din domeniul mass-media, cu sediul în unul din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, în perioada 1 septembrie 2022 și 31 iulie 2023.

 • Cerințe lingvistice

Limba oficială a premiului este limba engleză.

Lucrările pot fi transmise în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene. Formularul de înscriere trebuie completat cu un rezumat în limba engleză (maximum 500 de cuvinte).

 • Lungime

Fără restricții.

 • Autor(i)

Lucrările pot avea unul sau mai mulți autori. Participanții trebuie să fie autorii și titularii drepturilor de autor și ai drepturilor morale ale lucrărilor. Înscrierile pot fi făcute de autorii înșiși sau de organizații ori asociații profesionale din domeniul mass-media în numele acestora.

Dacă un jurnalist sau o echipă de jurnaliști dorește să participe cu mai multe lucrări, o poate face. În acest caz, însă, trebuie să completeze și să transmită un formular de înscriere separat pentru fiecare lucrare.

Plagiatul, care include folosirea neautorizată a cuvintelor sau a ideilor altui autor și prezentarea lor ca lucrare originală, duce la descalificare. Dacă plagiatul este descoperit ulterior, premiul acordat va fi revocat.

Criterii de evaluare

Evaluarea se bazează pe următoarele criterii:

 1. Caracterul relevant al subiectului pentru societatea europeană și contribuția la promovarea valorilor și a principiilor Uniunii Europene.
 2. Calitatea conținutului, care trebuie să fie bine documentat, corect, bazat pe fapte și pe mai multe surse.
 3. Calitatea limbajului, a stilului și a structurii.
 4. Abordarea originală și aprofundată a subiectului lucrării.

Premiu

Va fi un singur câștigător, care va primi 20 000 EUR.
Juriul își rezervă dreptul de a nu acorda premiul dacă nu se respectă criteriile de calitate menționate anterior.

Câștigătorul va fi invitat să participe la ceremonia de acordare a premiului. Costurile de călătorie ale câștigătorului vor fi suportate de Parlamentul European.

Procedura de selecție

Juriul va fi alcătuit din cel puțin 27 de personalități recunoscute din mass-media, jurnalism și societatea civilă. Juriul va decide cu majoritate simplă și va stabili care este lucrarea câștigătoare. Fiecare membru al juriului poate vota pentru o singură lucrare înscrisă.

Decizia juriului este definitivă și irevocabilă.

Câștigătorul va fi anunțat la ceremonia de decernare a premiilor. Aceasta va avea loc la sediul Parlamentului European de la Bruxelles.

Drepturi de autor

Parlamentul European are dreptul de a reproduce și disemina lucrările premiate în propriile sale publicații, pe site-ul său internet și în alte materiale promoționale și de comunicare, inclusiv, dar fără a se limita la, materiale publicitare legate de Premiul Daphne Caruana Galizia pentru jurnalism.

Declarație de confidențialitate

Parlamentul European se angajează să protejeze datele cu caracter personal. Organizatorii vă prelucrează datele cu caracter personal în scopuri legate de Premiul pentru jurnalism Daphne Caruana Galizia, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725.

Pravidlá

Cena Daphne Caruanovej Galiziovej za žurnalistiku (ďalej aj „cena“) bola založená 16. októbra 2020 na počesť maltskej protikorupčnej investigatívnej novinárky a blogerky, ktorá bola v roku 2017 zavraždená pri výbuchu bomby nastraženej v jej aute.

Cena sa bude udeľovať každoročne s podporou Európskeho parlamentu za dôkladne spracované novinárske príspevky profesionálnych novinárov z EÚ.

Termín podávania prihlášok

Prihlášky sa musia podať elektronicky prostredníctvom našej online platformy do polnoci (SEČ) z 31. júla na 1. augusta 2023.

Podmienky účasti

 • Téma

Táto cena sa udeľuje za výnimočný a dôkladne spracovaný novinársky počin, ktorý sa venuje témam dôležitým pre Európsku úniu (EÚ) ako celok alebo pre niektoré z jej členských štátov a prispieva k presadzovaniu princípov a hodnôt EÚ zakotvených v Charte základných práv EÚ.

 • Finančná odmena

Každý rok sa vyberie jeden víťazný príspevok, ktorý bude odmenený sumou vo výške 20 000 eur.

 • Podávanie prihlášok

O cenu sa môžu uchádzať profesionálni novinári ako jednotlivci alebo tímy, a to bez ohľadu na štátnu príslušnosť. Prihlášku môžu podať samotní autori príspevku alebo tak môžu v ich mene spraviť profesionálne mediálne organizácie a asociácie.

Zaslané príspevky musia byť uverejnené alebo odvysielané v období od 1. septembra 2022 do 31. júla 2023 v tlačených, audiovizuálnych alebo internetových médiách so sídlom v niektorom z 27 členských štátov EÚ.

 • Jazykové požiadavky

Úradným jazykom ceny je angličtina.

Príspevky sa môžu predkladať vo všetkých úradných jazykoch EÚ. V prihlasovacom formulári sa musí uviesť stručné zhrnutie príspevku v angličtine (najviac 500 slov).

 • Dĺžka príspevku

Bez obmedzenia.

 • Autorstvo

Príspevky môžu mať jedného alebo viacerých autorov. Účastníci súťaže musia byť autormi a držiteľmi autorských práv a morálnych práv na svoje dielo. Prihlášku môžu podať samotní autori príspevku alebo tak môžu v ich mene spraviť profesionálne mediálne organizácie a asociácie.

Jednotliví novinári alebo tímy novinárov môžu zaslať aj viac než jeden príspevok, každý však musia prihlásiť samostatne.

Plagiátorstvo vrátane neoprávneného použitia formulácií a myšlienok iného autora a ich prezentovanie ako vlastných bude mať za následok vylúčenie zo súťaže. Pri spätnom odhalení plagiátorstva sa cena udelená za víťazný príspevok odoberie.

Kritériá hodnotenia

Hodnotenie bude založené na týchto kritériách:

 1. význam témy pre európsku spoločnosť a prínos k presadzovaniu hodnôt a princípov EÚ,
 2. kvalita obsahu, ktorý by mal byť dobre zdokumentovaný, presný, vecný a mal by sa opierať o rôzne zdroje,
 3. kvalita z hľadiska jazyka, štýlu a štruktúry,
 4. originálny a hĺbkový prístup k téme.

Udelenie ceny

Porota vyberie jedného víťaza, ktorý získa finančnú odmenu vo výške 20 000 eur.
Porota si vyhradzuje právo cenu neudeliť, pokiaľ uvedené kritériá kvality nebudú splnené.

Víťaz bude pozvaný na slávnostné odovzdávanie ceny. Cestovné náklady víťazovi uhradí Európsky parlament.

Výberový proces

Porota bude zložená z najmenej 27 uznávaných osobností z oblasti médií, žurnalistiky a občianskej spoločnosti. O víťaznom príspevku rozhodne porota jednoduchou väčšinou. Každý člen poroty môže hlasovať len za jeden príspevok.

Rozhodnutie poroty je konečné a neodvolateľné.

Víťaz bude vyhlásený na slávnostnom odovzdávaní ceny, ktoré sa uskutoční v Európskom parlamente v Bruseli.

Autorské právo

Európsky parlament má právo reprodukovať a šíriť ocenené príspevky vo svojich publikáciách, na svojom webovom sídle a v iných komunikačných a propagačných materiáloch, okrem iného aj v propagačných materiáloch o Cene Daphne Caruanovej Galiziovej za žurnalistiku.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Európsky parlament je viazaný povinnosťou chrániť osobné údaje. Organizátori spracúvajú vaše osobné údaje na účely Ceny Daphne Caruanovej Galiziovej za žurnalistiku v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725.

Regler

Daphne Caruana Galizias journalistpris (nedan kallat priset) inrättades den 16 oktober 2020 för att hedra den maltesiska korruptionsbekämpande, undersökande journalisten och bloggaren som mördades i ett bilbombsattentat 2017.

Priset kommer att delas ut årligen med stöd från Europaparlamentet och belöna grävande journalistik av yrkesverksamma journalister baserade i EU.

Sista ansökningsdag

Ansökningar lämnas in via vår onlineplattform senast midnatt den 31 juli 2023.

Behörighetskrav

 • Ämnesområde

Syftet med priset är att erkänna framstående grävande journalistik inom ämnesområden som är relevanta för Europeiska unionen (EU) som helhet eller för vissa av dess medlemsländer, och som bidrar till att främja EU:s principer och värden, i enlighet med EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna.

 • Priset

Ett enda pris kommer att delas ut årligen med en prissumma på 20 000 euro.

 • Ansökan

Priset kan tilldelas enskilda yrkesverksamma journalister eller journalistteam oavsett nationalitet. Ansökan kan lämnas in av upphovspersonerna själva eller av mediebranschorganisationer å deras vägnar.

Bidragen måste ha publicerats/sänts i tryckta, audiovisuella eller internetbaserade medier baserade i något av EU:s 27 medlemsländer mellan den 1 september 2022 och den 31 juli 2023.

 • Språkkrav

Det officiella tävlingsspråket är engelska.

De inlämnade bidragen får vara på vilket EU-språk som helst. En sammanfattning på engelska (högst 500 ord) måste ges i ansökningsformuläret.

 • Bidragets längd

Ingen begränsning.

 • Upphovsperson(er)

Tävlingsbidragen får ha en eller flera upphovspersoner. Deltagarna måste själva ha författat det inlämnade bidraget och inneha upphovsrättigheterna och de ideella rättigheterna till sitt arbete. Ansökan kan lämnas in av upphovspersonerna själva eller av mediebranschorganisationer å deras vägnar.

Både enskilda journalister och journalistteam får delta med mer än ett bidrag. För varje enskilt bidrag måste dock en separat ansökan lämnas in.

Plagierade bidrag, även sådana där deltagaren obehörigen använder andra skribenters ord och tankar och framställer dem som sina egna, kommer att diskvalificeras. Om plagiatet upptäcks först i efterhand kommer det utdelade priset att återkallas.

Bedömningskriterier

Bedömningen kommer att grunda sig på följande kriterier:

 1. Ämnets relevans för det europeiska samhället och dess bidrag till att främja EU:s värden och principer.
 2. Kvalitet i fråga om bidragets innehåll, som ska vara väldokumenterat, korrekt och faktabaserat och utgå från en rad olika källor.
 3. Kvalitet i fråga om bidragets språk, stil och struktur.
 4. Originell och undersökande infallsvinkel på ämnet.

Priset

En enda vinnare kommer att tilldelas prissumman på 20 000 euro.
Juryn förbehåller sig rätten att inte dela ut priset om inget bidrag uppfyller de ovannämnda kvalitetskriterierna.

Vinnaren kommer att bjudas in till en prisceremoni. Europaparlamentet står för pristagarens resekostnader.

Urvalsförfarande

Juryn kommer att bestå av minst 27 ansedda personer från mediebranschen, journalistkåren och civilsamhället. Juryn utser det vinnande bidraget med enkel majoritet. Jurymedlemmarna får rösta på ett enda bidrag var.

Juryns beslut ska ses som slutgiltigt och oåterkalleligt.

Vinnaren kommer att tillkännages vid en prisceremoni i Europaparlamentet i Bryssel.

Upphovsrätt

Europaparlamentet har rätt att återge och sprida de prisbelönta bidragen i sina egna publikationer, på sin webbplats och i annat kommunikations- och marknadsföringsmaterial, inte minst i informationsmaterial om Daphne Caruana Galizias journalistpris.

Meddelande om behandling av personuppgifter

Europaparlamentet månar om att skydda dina personuppgifter. Tävlingsarrangörerna behandlar dina personuppgifter i samband med Daphne Caruana Galizias journalistpris i enlighet med förordning (EU) 2018/1725.

Eeskirjad

Daphne Caruana Galizia nimeline ajakirjanduspreemia (edaspidi „preemia“) loodi 16. oktoobril 2020 Malta korruptsioonivastase ajakirjaniku ja blogija mälestuseks, kes hukkus 2017. aastal autopommiplahvatuses.

Euroopa Parlamendi toetusel igal aastal välja antav preemia määratakse ELis töötavale elukutselisele ajakirjanikule ajakirjandusliku uurimistöö eest.

Kandideerimise tähtaeg

Taotlusi saab esitada veebiplatvormil enne 31. juuli keskööd (Kesk-Euroopa aja järgi).

Kandideerimisõigus

 • Teema

Preemia eesmärk on tunnustada silmapaistvat ajakirjandustööd Euroopa Liidu kui terviku või mõne liikmesriigi jaoks olulisel teemal ning edendada Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud põhimõtteid ja väärtusi.

 • Preemia

Igal aastal antakse välja üks 20 000 euro suurune preemia.

 • Kandideerimine

Preemiale saavad kandideerida mis tahes kodakondsusega elukutselised ajakirjanikud või ajakirjanike rühmad. Taotlusi võivad esitada autorid ise või nende nimel kutselised meediaorganisatsioonid ja -ühendused.

Esitatud töö peab olema avaldatud ühe ELi liikmesriigi trüki-, audiovisuaalses või elektroonilises meediaväljaandes ajavahemikul 1. septembrist 2022 kuni 31. juulini 2023.

 • Keelenõuded

Preemia ametlik keel on inglise keel.

Töö tuleb esitada ühes ELi ametlikus keeles. Koos kandideerimistaotlusega tuleb esitada ingliskeelne kokkuvõte (kuni 500 sõna).

 • Pikkus

Piiranguteta.

 • Autor(id)

Esitatud tööl võib olla üks või mitu autorit. Kandideerijad peavad olema tööde autorid ning nendega seotud autori- ja moraalsete õiguste omajad. Taotlusi võivad esitada autorid ise või nende nimel kutselised meediaorganisatsioonid ja -ühendused.

Soovi korral võib ajakirjanik või ajakirjanike rühm kandideerida rohkem kui ühe tööga, kuid iga töö kohta tuleb esitada eraldi taotlus.

Plagiaat, st teise autori teksti ja mõtete loata kasutamine ning enda omana esitamine, toob kaasa konkursilt eemaldamise. Kui plagiaat avastatakse tagantjärele, siis tühistatakse preemia väljaandmise otsus.

Valikukriteeriumid

Võitja väljaselgitamisel võetakse arvesse järgmisi kriteeriume:

 1. Teema asjakohasus Euroopa ühiskonnas ning panus ELi väärtuste ja põhimõtete edendamisse.
 2. Kvaliteetne sisu, mis peaks olema hästi dokumenteeritud, täpne, faktiline ja põhinema eri allikatel.
 3. Keele, stiili ja struktuuri kvaliteet.
 4. Teemakäsitluse algupärasus ja põhjalikkus.

Preemia

Välja valitakse üks võitja, kes saab 20 000 eurot.
Žürii jätab endale õiguse preemiat mitte välja anda, kui ükski esitatud töö ei vasta kvaliteedikriteeriumidele.

Võitja kutsutakse preemia üleandmise tseremooniale. Euroopa Parlament katab võitja reisikulud.

Võitja väljaselgitamine

Žürii koosneb vähemalt 27st meedia, ajakirjanduse ja kodanikuühiskonna valdkonnas tunnustatud isikust. Žürii valib võidutöö lihthäälteenamusega. Iga žüriiliige võib hääletada ühe esitatud töö poolt.

Žürii otsus on lõplik ja ei kuulu muutmisele.

Võitja kuulutatakse välja, Brüsselis Euroopa Parlamendis toimuval tseremoonial.

Autoriõigused

Euroopa Parlamendil on õigus Daphne Caruana Galizia nimelise ajakirjanduspreemia võidutöid avaldada ja levitada oma väljaannetes ja veebisaidil ning muudes teatistes ja reklaammaterjalides, kaasa arvatud, kuid mitte ainult Daphne Caruana Galizia nimelise ajakirjanduspreemia reklaammaterjalid.

Isikuandmete kaitse

Euroopa Parlament on pühendunud isikuandmete kaitsele. Daphne Caruana Galizia nimelise ajakirjanduspreemia väljaandjad töötlevad Teie isikuandmeid kooskõlas määrusega (EL) 2018/1725.

Κανόνες

Το Βραβείο Δημοσιογραφίας Daphne Caruana Galizia (στο εξής, «το Βραβείο») θεσπίστηκε στις 16 Οκτωβρίου 2020 προς τιμήν της Μαλτέζας ερευνήτριας δημοσιογράφου και μπλόγκερ Daphne Caruana Galizia, που ήταν γνωστή για τον αγώνα της κατά της διαφθοράς και δολοφονήθηκε σε έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου το 2017.

Το Βραβείο θα απονέμεται κάθε χρόνο με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε εις βάθος δημοσιογραφικές έρευνες επαγγελματιών δημοσιογράφων που εδρεύουν στην ΕΕ.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέσω της διαδικτυακής μας πλατφόρμας έως την 31η Ιουλίου 2023, 12 π.μ. ώρα Κεντρικής Ευρώπης (CEST).

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 • Θέματα

Στόχος του Βραβείου είναι να αποτελέσει ένδειξη αναγνώρισης για σπουδαία έργα εμπεριστατωμένης δημοσιογραφίας που έχουν σημασία είτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) συνολικά είτε για επιμέρους κράτη μέλη της, και να συμβάλει στην προαγωγή των αρχών και αξιών της ΕΕ, όπως αυτές κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

 • Βραβείο

Κάθε χρόνο θα απονέμεται ένα βραβείο, με χρηματικό έπαθλο 20.000 ευρώ.

 • Αιτήσεις

Το Βραβείο απευθύνεται σε μεμονωμένους επαγγελματίες δημοσιογράφους ή ομάδες επαγγελματιών δημοσιογράφων οποιασδήποτε εθνικότητας. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τους ίδιους τους συντάκτες των έργων ή από οργανισμούς ενημέρωσης και επαγγελματικές ενώσεις δημοσιογράφων εκ μέρους τους.

Οι συμμετοχές θα πρέπει να έχουν δημοσιευτεί/μεταδοθεί σε έντυπα, ραδιοτηλεοπτικά ή διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης που εδρεύουν σε κάποιο από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2022 και της 31ης Ιουλίου 2023.

 • Προϋποθέσεις όσον αφορά τη γλώσσα

Επίσημη γλώσσα του Βραβείου είναι η αγγλική.

Συμμετοχές μπορούν να υποβάλλονται σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ. Το έντυπο συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από περίληψη στα αγγλικά (μέγιστο όριο 500 λέξεων).

 • Έκταση

Δεν υπάρχει περιορισμός.

 • Συντάκτης/συντάκτες

Κάθε συμμετοχή μπορεί να έχει έναν ή και περισσότερους συντάκτες. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν συντάξει οι ίδιοι το έργο που υποβάλλουν και να είναι κάτοχοι των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των ηθικών δικαιωμάτων για το έργο που υποβάλλουν. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από τους ίδιους τους συντάκτες των έργων ή από οργανισμούς ενημέρωσης και επαγγελματικές ενώσεις δημοσιογράφων εκ μέρους τους.

Δημοσιογράφοι ή ομάδες δημοσιογράφων μπορούν να συμμετέχουν με περισσότερα από ένα έργα. Στην περίπτωση αυτή, όμως, θα πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση για κάθε συμμετοχή.

Όποιος υποβάλει προϊόν λογοκλοπής, δηλαδή χρησιμοποιεί τον λόγο και τις σκέψεις άλλου συντάκτη χωρίς την άδειά του και παρουσιάζει το έργο αυτό ως δικό του, θα αποκλειστεί από τη διαδικασία. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί αναδρομικά ότι το βραβευμένο έργο ήταν προϊόν λογοκλοπής, το βραβείο θα ανακληθεί.

Κριτήρια αξιολόγησης

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Σημασία του θέματος για την ευρωπαϊκή κοινωνία και συμβολή του στην προαγωγή των αξιών και αρχών της ΕΕ.
 2. Ποιότητα του περιεχομένου, το οποίο θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένο, ακριβές, εμπεριστατωμένο και να αντλεί πληροφορίες από πληθώρα πηγών.
 3. Ποιότητα όσον αφορά τη γλώσσα, το ύφος και τη δομή.
 4. Πρωτότυπη και εις βάθος προσέγγιση του θέματος.

Βραβείο

Το βραβείο απονέμεται σε έναν και μόνο νικητή, ο οποίος θα λαμβάνει χρηματικό έπαθλο ύψους 20.000 ευρώ.
Η κριτική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μην απονέμει το Βραβείο, σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα ως άνω κριτήρια.

Ο νικητής θα προσκαλείται να συμμετάσχει στην Τελετή Απονομής του Βραβείου. Τα έξοδα ταξιδιού του νικητή θα καλύπτονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Διαδικασία επιλογής

Η κριτική επιτροπή θα αποτελείται από τουλάχιστον 27 αναγνωρισμένες προσωπικότητες στον τομέα των μέσων ενημέρωσης, της δημοσιογραφίας και της κοινωνίας των πολιτών. Η νικήτρια συμμετοχή θα επιλεγεί από την κριτική επιτροπή με απλή πλειοψηφία. Κάθε μέλος της κριτικής επιτροπής θα έχει δικαίωμα να δώσει την ψήφο του σε μία συμμετοχή.

Η απόφαση της κριτικής επιτροπής θα είναι οριστική και αμετάκλητη.

Ο νικητής θα ανακοινωθεί κατά την Τελετή Απονομής που θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Πνευματικά δικαιώματα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να αναπαράγει και να δημοσιεύει τις βραβευμένες συμμετοχές στις δικές του εκδόσεις, στον ιστότοπό του και σε άλλου είδους επικοινωνιακό και προωθητικό υλικό, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του προωθητικού υλικού για το Βραβείο Δημοσιογραφίας Daphne Caruana Galizia.

Δήλωση περί προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της απονομής του Βραβείου Δημοσιογραφίας Daphne Caruana Galizia Prize πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1725.